613 cereri de finantare depuse pentru programul “Casa Verde”

reportersite
31/03/11 ora:10:02pm

N persoanele interesate, care nu au reu[it s\ depun\ dosarul de finan]are `n sesiunea 2010, vor avea posibilitatea s\ acceseze Programul „Casa Verde – persoane fizice” `ncepând cu luna aprilie 2011

Sucevenii continu\ s\ fie interesa]i s\ cear\ detalii [i continu\ s\ `[i exprim\ dorin]a de a se `nscrie `n cadrul  “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” – Programul „Casa Verde”. Numărul total al dosarelor depuse la APM p=n\ la data de 18 martie 2011 pentru ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile este de 613, suma solicitat\ fiind de 3.708.869,13 lei. Potrivit directorului Agen]iei de Protec]ia Mediului Suceava, Ilu]\ Cocri[, ini]ial au fost aloca]i doar 3,49 milioane de lei. Majoritatea solicit\rilor au fost pentru montarea de panouri solare -381, suma decontată de Administra]ia Fondului pentru Mediu fiind de maxim 6.000 lei pentru fiecare proiect. Alte 211 cereri au fost pentru centrale termice pe pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, de[euri forestiere [i silvice, 15 solicit\ri sunt  pentru pompe de c\ldur\ geotermal\, 5 pentru centrale mixte [i panouri solare [i doar o cerere pentru pompe de c\ldur\ [i panouri solare.

Num\rul mare de cereri pentru panouri solare se explic\ prin faptul că, `n zon\, iernile sunt foarte lungi, iar pre]ul energiei termice este ridicat, motiv pentru care cet\]enii recurg la metode ecologice de înc\lzire, care sunt mult mai ieftine.

Din acestea, au fost evaluate un număr de 264 dosare, depuse pân\ la data de 3 septembrie 2010, din care au fost aprobate 229,39 fiind respinse. Pân\ în prezent, au fost semnate 219 contracte  iar 38 de beneficiari au realizat deja proiectele, depunând dosarele de decontare. Persoanele interesate, care nu au reu[it s\ depun\ dosarul de  finan]are `n sesiunea 2010, vor avea posibilitatea s\ acceseze Programul „Casa Verde – persoane fizice” `ncepând cu luna aprilie 2011, c=nd se va lansa o noua sesiune. Reamintim c\ Programul „Casa Verde” finan]eaz\ instalarea sistemelor de înc\lzire care utilizeaz\ energie regenerabil\. Prin acest program, persoanelor fizice pot ob]ine o finan]are de pân\ la 6.000 lei pentru instalarea de panouri solare, pân\ la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de c\ldur\ [i tot de pân\ la 6.000 lei pentru achizi]ia instala]iilor de producere a energiei termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale, agricole, forestiere sau silvice. (Cristina SCOR}ARIU)