613 cereri de finantare depuse la Suceava pentru programul “Casa Verde”

reportersite
3/02/11 ora:9:51pm

N prin acest program, persoanele fizice pot ob]ine o finan]are de pân\ la 6.000 de  lei pentru instalarea de panouri solare, pân\ la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de c\ldur\ [i tot de pân\ la 6.000 lei pentru achizi]ia instala]iilor de producere a energiei termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale, agricole, forestiere sau silvice

Începând cu data de 3 februarie 2011, nu se mai primesc dosare de finan]are în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizeaz\ energie regenerabil\, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de înc\lzire” – Programul „Casa Verde”. Numărul total al dosarelor depuse la APM Suceava în perioada iulie 2010 – 3 februarie  2011 pentru ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile este de 613, num\r care acoper\ integral suma alocat\ jude]ului la ultima redistribuire [i anume 3.708.869,13 lei.  Majoritatea solicitărilor au fost pentru montarea de panouri solare, suma decontat\ de Administra]ia Fondului pentru Mediu fiind de maxim 6.000 lei pentru fiecare proiect. ~n prima sesiune a acestui program,jude]ului Suceava i-a fost alocat\ suma de 3.492.825 lei. ~n perioada 1 iulie 2010-11 ianuarie 2 011 s-au depus 577 de dosare de finan]are iar suma alocar\ jude]ului. Potrivit directorului APM, Ilu]\ Cocri[, pentru jude]ul nostru a fost solicitat\ o sumplimentare a fondurilor prin urmare Suceava a mai primit 216.044,13 lei. ~n acest sens la sediul APM au mai fost depuse `nc\ 36 de dosare de finan]are `nsum=nd 3.708.869,13 lei, `ncheidu-se prima sesiune de depunere de proiecte `n cadrul programului. Un num\r de 384 de dosare au fost `nregistrate pentru instalarea panourilor solare pentru instalarea centralelor termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\ precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale, agricole, forestiere,silvice ,211 dosare pentru instalarea pompelor de c\ldur\ 15 dosare iar pentru instala]ii mixte au fost 6 solicit\ri.

P=n\ `n prezent au fost analizate 264 de dosare, cele depuse `n perioada 1 iulie 2010-3 septembrie 2010. Dintre acestea 229 au fost aprobate [i 35 au fost respinse. Pentru cele 229 de dosare de finan]are p=n\ `n prezent au fost semnate 150 contractele de finan]are [i s-au depus 22 de dosare de decontare. În perioada urm\toare va continua evaluarea dosarelor depuse în perioada august 2010 – ianuarie 2011, dup\ care se vor încheia contractele de finanţare pentru cererile aprobate urmând ca beneficiarii să demareze realizarea proiectelor [i s\ depună dosarele de decontare. Persoanele interesate, care nu au reu[it s\ depun\ dosarul de  finan]are `n sesiunea 2010, vor avea posibilitatea s\ acceseze Programul „Casa Verde – persoane fizice” `ncepând cu luna aprilie 2011, c=nd se va lansa o nou\ sesiune. Informa]ii suplimentare referitoare la Programului „Casa Verde”- persoane fizice pot fi ob]inute consult=nd site-ul Administra]iei Fondului pentru Mediu:  www.afm.ro. Reamintim c\ Programul „Casa Verde” finan]eaz\ instalarea sistemelor de înc\lzire care utilizeaz\ energie regenerabil\. Prin acest program, persoanelor fizice pot ob]ine o finan]are de pân\ la 6.000 lei pentru instalarea de panouri solare, pân\ la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de c\ldur\ [i tot de pân\ la 6.000 lei pentru achizi]ia instala]iilor de producere a energiei termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale, agricole, forestiere sau silvice.  (Cristina SCOR}ARIU)