Sunday , September 25 2022

6.000 de pomi de Craciun, pregatiti de Directia Silvica pentru suceveni

Valorificarea acestora se va face `ncep=nd cu data de 5 decembrie, de la ocoalele silvice din M\lini, Râ[ca, Falc\u, Brodina, Putna, Marginea, Solca, Gura Humorului [i Bro[teni n pre]urile de valorificare la popula]ie practicate de Direc]ia Silvic\ Suceava variaz\ în func]ie de în\l]ime, pornind de la 20 lei f\r\ TVA pentru brad, respectiv 10 lei f\r\ TVA la molid pentru în\l]imi cuprinse `ntre 0,7 [i 1,3 m, [i pot ajunge pân\ la 30 lei f\r\ TVA la brad, respectiv 20 lei f\r\ TVA la molid pentru în\l]imi ale acestora cuprinse între 2-3 metri
Pentru s\rb\torile de iarn\ din acest an, Direc]ia Silvic\ Suceava [i-a propus recoltarea [i valorificarea unui num\r de aproximativ 6.000 de pomi de Cr\ciun din speciile brad [i molid. Pomii se recolteaz\ din planta]ii special înfiin]ate în acest scop, pepiniere silvice [i din fondul forestier prin lucr\rile de îngrijire ale arboretelor tinere.
Valorificarea pomilor de Cr\ciun se va face de la sediul ocoalelor silvice din zona de munte (M\lini, Râ[ca, Falc\u, Brodina, Putna, Marginea, Solca, [i de la Gura Humorului pân\ la Bro[teni) începând cu data de 5 decembrie a.c. a declarat directorul tehnic al Direc]iei Silvice Suceava, Marius R\gu[itu. Directorul tehnic al DS Suceava recomand\ pentru doritorii de brazi de Cr\ciun s\ se adreseze ocoalelor men]ionate, recoltarea pomilor f\cându-se în baza solicit\rilor depuse pentru a se evita deprecierea lor, totodat\ aten]ionând c\ pomii de Cr\ciun cu provenien]\ legal\ sunt cei care prezint\ la baz\ sigiliu crotaliu înseriat.
„De la an la an, num\rul de pomi recolta]i [i valorifica]i de Direc]ia Silvic\ Suceava a sc\zut, aceasta datorându-se fie faptului c\ cet\]enii au posibilitatea achizi]ion\rii pomilor de Cr\ciun din import de la diverse societ\]i comerciale, fie orient\rii acestora c\tre pomii artificiali – curent pe care noi îl apreciem.
Pre]urile de valorificare la popula]ie practicate de D.S. Suceava variaz\ în func]ie de în\l]ime, pornind de la 20 lei f\r\ TVA pentru specia brad, respectiv 10 lei f\r\ TVA la specia molid pentru în\l]imi cuprinse intre 0,7 si 1,3 m, [i pot ajunge pân\ la 30 lei f\r\ TVA la specia brad, respectiv 20 lei f\r\ TVA la specia molid pentru în\l]imi ale acestora cuprinse între 2-3 metri. Comenzi speciale se consider\ pomii care dep\[esc trei metri, iar pre]ul de valorificare al acestora se ob]ine prin perceperea în plus a unui tarif de 20 lei pe fiecare metru, fa]\ de pre]ul categoriei 2-3m.
Direc]ia Silvic\ Suceava are înfiin]ate culturi speciale pentru pomii de Cr\ciun, din care se recolteaz\ preponderent pomii ce se vor valorifica în acest an, precum [i altele noi care peste aproximativ 10-15 ani vor asigura necesarul, f\r\ a mai fi nevoie s\ se recolteze din fondul forestier. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …