Tuesday , November 29 2022

575.675 de alegatori sunt asteptati la urne, maine, in judetul Suceava

Pe raza jude]ului vor func]iona 538 de sec]ii de votare u pentru persoanele care au c\r]i de identitate expirate sau pierdute [i doresc s\-[i exprime dreptul de vot, Serviciul de Eviden]\ a Persoanelor Suceava are program de lucru ast\zi `ntre orele 8.00 – 16.00 [i duminic\ 9 decembrie orele 8.00 – 21.00 u peste 1.500 de poli]i[ti [i jandarmi [i al]i 30 de func]ionari cu statut special de la serviciile de Pa[apoarte [i de ~nmatricul\ri vor asigura paza sec]iilor de votare

Ieri, Institu]ia Prefectului – jude]ul Suceava a `ncheiat ac]iunea de distribuire buletinelor de vot [i a materialelor necesare procesului vot\rii c\tre primari [i pre[edin]ii birourilor electorale ale sec]iilor de votare. Buletinele de vot, [tampila de control [i restul materialelor vor fi depozitate sub paz\ la sediile prim\riilor p=n\ ast\zi de unde vor fi preluate de pre[edin]ii birourilor electorale si transportate sub paz\ militar\ la sediile sec]iilor de votare.
De asemenea, ast\zi, reprezentan]ii Institu]iei Prefectului vor verifica amenajarea [i dotarea celor 538 sec]ii de votare din jude]. La alegerile parlamentare pentru Camera Deputa]ilor [i Senat din data de 9 decembrie `n jude]ul Suceava sunt a[tepta]i la urne 575.675 de aleg\tori care se reg\sesc `n copiile de pe listele electorale permanente. Un num\r de 376 persoane nu au drept de vot, ca urmare a lipsirii acestora de drepturi electorale.
~n data de 5 decembrie, prin structurile teritoriale ale Biroului Jude]ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden]a Persoanelor Suceava s-au pus la dispozi]ia primarilor, trei exemplare a copiilor de pe listele electorale permanente, din care dou\ exemplare vor fi transmise c\tre birourile electorale ale sec]iilor de votare.
Pentru persoanele care au c\r]i de identitate expirate sau pierdute [i doresc s\-[i exprime dreptul de vot, prin grija Ministerului Administra]iei [i Internelor, Servi-ciul de Eviden]\ a Persoanelor Suceava are program de lucru ast\zi 8 decembrie `ntre orele 8.00 – 16.00 [i duminic\ 9 decembrie orele 8.00 – 21.00. ~n jude]ul Suceava au fost delimitate patru colegii uninominale pentru Senat [i zece colegii pentru Camera Deputa]ilor.
Prin ordin al prefectului a fost stabilit\ repartizarea structurilor MAI pentru paza sec]iilor de votare. Peste 1.500 de poli]i[ti [i jandarmi [i al]i 30 de func]ionari cu statut special de la serviciile de Pa[apoarte [i de ~nmatricul\ri vor asigura paza sec]iilor de votare.
Astfel, la un num\r de 262 sec]ii de votare va fi asigurat\ paza de c\tre poli]i[ti de la Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava, la 97 sec]ii – Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Suceava, la 29 sec]ii de votare – {coala de Jandarmi F\lticeni, la 40 sec]ii de votare – Serviciul Poli]iei de Frontier\ [i la 110 sec]ii de votare – Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\.
Reprezentan]ii structurilor Ministerului Administra]iei [i Internelor se vor prezenta m=ine la ora 16.00 la sediul prim\riilor, de unde se vor deplasa `mpreun\ cu pre[edin]ii birourilor electorale la sediile sec]iilor de votare pentru preluarea `n paz\ a acestora. „Organizarea corect\ a alegerilor parlamentare este prima noastr\ prioritate `n acest moment. Institu]ia Prefectului trebuie s\ fie garantul respect\rii legii [i s\ duc\ la bun sf=r[it `ntregul proces electoral. Legea trebuie respectat\ cu stricte]e [i, deopotriv\, dreptul de vot al cet\]enilor care trebuie s\ [i-l poat\ exercita `n cele mai bune condi]ii”, a declarat Florin Sinescu, prefectul jude]ului Suceava. (D.P.)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …