Sunday , March 3 2024

550 de suceveni au avut telefoanele ascultate, oficial, `n primele patru luni ale anului

Cele mai multe solicit\ri de intercept\ri telefonice au fost depuse de procurori la Tribunalul Suceava n la Curtea de Apel, unde teroretic s-ar cere intercept\ri `n dosare cu greutate, nu s-a depus anul acesta nicio cerere
Intercept\rile telefonice sunt [i `nregistr\rile de conversa]ii ambientale au devenit, de c=]iva ani, mijloacele de prob\ cele mai la `ndem=na anchetatorilor pentru organizarea unei cercet\ri penale soldate cu trimiteri `n judecat\, `n special `n zona responsabilit\]ilor procurorilor DIICOT sau DNA. Pe tot parcursul anului 2010, au fost depuse de c\tre procurori 1552 de cereri de `nregistr\ri [i intercept\ri audio – video la cele [ase judec\torii din jude], la Tribunalul Suceava [i la Curtea de Apel Suceava.
~n primele patru luni ale acestui an – `n prima treime a anului 2011, solicit\rile de acest gen nu s-au diminuat. ~n total, procurorii au depus la instan]ele sucevene 556 de cereri av=nd ca obiect “ intercept\ri [I `nregistr\ri audio – video”. Media pe primele patru luni ale anului 2011 este un pic mai mare dec=t cea `nregistrat\ anul trecut.
De remarcat faptul c\ anul trecut, Curtea de Apel Suceava a fost solicitat\ pentru a accepta astfel de intercept\ri [I `nregistr\ri `n 19 cazuri. Cea mai important\ instan]\ din jude] este de obicei solicitat\ pentru astfel de demersuri doar atunci c=nd se are `n vedere cercetarea penal\ a unui func]ionar public, militar sau civil, cu func]ie mare. Anul acesta, `n statistica prezentat\ de Curtea de Apel Suceava nu este `nregistrat\ nicio solicitare de acest gen.
Cele mai multe cereri de `nregistr\ri telefonice [i ambientale au fost consemnate la Tribunalul Suceava – 532 `n primele patru luni ale anului 2011, fa]\ de 1.385 pe tot parcursul anului trecut. Este vizibil\ deja cre[terea apeten]ei procurorilor pentru aceste genuri de prob\. De re]inut c\ `n instan]\ nu pot fi admise ca prob\ dec=t `nregistr\rile telefonice sau ambientale pentru care s-a dat `n prealabil acceptul de c\tre un judec\tor. La prima vedere, astfel de probe sunt cel mai u[or de ob]inut `ns\, dac\ `nregistr\rile nu s-au realizat bine din punct de vedere tehnic, exist\ riscul ca ele s\ fie interpretabile [i s\ nu fie de folos pe parcursul procesului penal.
Judec\toriile din raza de competen]\ a Tribunalului Suceava au avut [i ele, pe parcursul acestui an solicit\ri de intercept\ri [I `nregistr\ri audio – video. Mai pu]ine ca anul trecut la Judec\toria Suceava, doar 18, fa]\ de un num\r total de 124 pe tot parcursul anului 2010. La Judec\toria din Gura Humorului au fost doar trei asemenea solicit\ri, fa]\ de dou\ anul trecut, tot trei la  C=mpulung Moldovenesc fa]\ de patru `n 2010, dou\ la Vatra Dornei – niciuna anul trecut, patru la R\d\u]i – 16 `n 2010, patru la F\lticeni fa]\ de dou\ pe tot parcursul anului trecut.
Ascult\rile convorbirilor telefonice [i `nregistr\rile ambientale tind s\ devin\ mijlocul de prob\ predilect al procurorilor din jude]ul Suceava, fiind mai la `ndem=n\ dec=t multe alte mijloace utilizate `n sistemul de anchet\ clasic, mai facil [i, de ce nu, mai sigur asupra rezultatelor, de c=nd telefonia mobil\ [i nenum\ratele gadgeturi ce pot fi folosite pentru astfel de investiga]ii au ap\rut pe pia]\. Pentru fi luate `n considerare ca  probe la dosarul prezumptivilor infractori, trebuie acceptul instan]elor de judecat\.  Dac\ la Curtea de Apel se fac `n general solicit\ri din partea procurorilor DNA [i DIICOT, pentru cauze de anvergur\, la Tribunal [i la judec\torii se cere acceptul pentru intercept\ri sau `nregistr\ri ambientale `n cauze diverse, conform resortului fiec\rei spe]e.
O situa]ie statistic\ pus\ la dispozi]ie de instan]ele care func]ioneaz\ `n jude]ul Suceava, care arat\ num\ul de solicit\ri de intercept\ri telefonice sau `nregistr\ri ambientale relev\ faptul c\ `n doi ani, num\rul acestora `nregistreaz\ o cre[tere semnificativ\, de la un an la altul  De la 574 asemenea solicit\ri `n tot anul 2008 s-a ajuns `n 2009 la 901 solicit\ri venite din partea procurorilor iar `n anul 2010 s-au `nregistrat `n total 1552 de astfel de solicit\ri adresate instan]elor. ~n primele patru luni ale acestui an, au fost deja eviden]iate la instan]e 556 de asemenea cereri.
Analiza datelor relev\ o sc\dere foarte mare a solicit\rilor adresate Cur]ii de Apel, de c\tre procurorii serviciilor teritoriale Suceava ale DNA [i DIICOT. Dac\ `n anul 2008 s-au `nregistrat 107 solicit\ri de interceptare, `n anul 2009 num\rul acestora a fost de 196 pentru ca `n cursul anului 2010, cererile procurorilor de la structurile sus-amintite s\ se rezume la 19. Anul acesta, Curtea de Apel Suceava nu a `nregistrat nicio solicitare de acest gen. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un muncitor de 63 de ani a murit la Dolhasca, pe șantierul axialului Suceava – Iași

Vineri, în jurul orelor 11.00 – 11.20, B. Vasile, de 63 ani, din comuna Trușești, …