Sunday , April 21 2024

500.000 de vizitatori la targul «Produs in Bucovina», desfasurat zilele trecute la Bucuresti

N Ambasada SUA este interesat\ de organizarea unui t=rg «Produs `n Bucovina» pe continentul american n asocia]iile de turism din Vama, Gura Humorului, Sucevi]a au organizat tradi]ionala mas\ bucovinean\ n bucure[tenii au g\sit de toate [i nu s-au putut ab]ine s\ cumpere, astfel `nc=t cei mai mul]I dintre produc\torii participan]i la t=rg au r\mas ieri f\r\ marf\ n

~n jur de 500.000  de bucure[teni au luat cu asalt t=rgul “Produs `n Bucovina”, desf\[urat `n perioada 12-14 septembrie, `n Pia]a IOR din cartierul bucure[tean Titan. Cifra, oferit\ de cei care au asigurat paza [i ordinea la eveniment, a fost confirmat\ asear\ inclusiv de organizatorii suceveni ai t=rgului care sus]inc\ c\ bucure[tenilor li s-au ad\ugat foarte mul]i str\ini stabili]i sau afla]i la munc\ precum [i  turi[ti care au poposit pre] de c=teva clipe la eveniment.
V=nz\rile au mers bine, a[a c\ cei peste 60 de produc\tori de preparate din carne [i lapte [i me[terii populari s-au declarat mul]umi]i [i au spus la unison c\ proiectul lansat de Consiliul Jude]ean Suceava [i Asocia]ia Produs `n Bucovina a fost unul  de succes. De altfel, ieri dup\-amiaz\, `n jurul orei 15.00, o mare parte dintre produc\torii veni]I la t=rg r\m\seser\ f\r\ marf\ [i au fost nevo]i s\-[i `nchid\ standurile. Mul]i dintre cei care [i-au etalat produsele `n cadrul acestui proiect vor s\ fie implica]i [i `n proiectul “Cr\ciun `n Bucovina”, care se va desf\[ura `n perioada 5 decembrie-7 ianuarie.
{i reprezentan]ii Ambasadei SUA la Bucure[ti, prezen]i la t`rg, au fost fascina]i de tradi]iile din Bucovina [i [i-au ar\tat interesul `n sprijinirea organiz\rii unei manifest\ri  “Produs `n Bucovina” pe continentul american. Tot dup\ ce au vizitat Bucovina la ea acas\, iar ulterior au poposit [i la t=rg, mai mul]i oameni de afaceri din Italia [i-au declarat inten]ia s\ investeasc\ `n jude]ul nostru.
Pe parcursul celor trei zile au g\sit timp s\ deguste din tradi]ia bucovinean\  consilieri preziden]iali, secretari de stat, delega]ii [i turi[ti din Fran]a, Japonia, China, Israel [i Germania. Evenimentul din Bucure[ti a fost ultimul din proiectul itinerant, care a mai cuprins manifest\ri la Suceava, Ia[i [I Cluj.
Atmosfera de s\rb\toare a manifest\rii `n Capital\ a fost `ntre]inut\ de forma]ii artistice profesioniste [i de amatori, interpre]i de muzic\ popular\ de renume [i actori de marc\. De[i programul t=rgului era `ntre orele 9.oo-18.00, organizatorii s-au v\zut nevoi]i s\ stea p=n\ seara t=rziu `ntruc=t bucure[tenii, impresiona]i de tradi]iile bucovinene,  nu se d\deau du[i acas\.
Asocia]iile de turism din Vama,Gura Humorului, Sucevi]a  au organizat tradi]ionala mas\ bucovinean\ de la care nu a lipsit  bor[ul de fasole cu afum\tur\ `n p`ine, sarmale, cozonaci, pl\cinte poale `n br`u, zacusa [i alte preparate tradi]ionale.
Pe scena special amplasat\ au urcat marea Doamn\ a folclorului rom=nesc, Sofia Vicoveanca, interpre]ii Laura Lavric, Margareta Clipa, Sorin Filip, C\lin Br\teanu, {tefania Rare[, Viorica Macovei [i Angelica Flutur,
renumitul instrumentist Leonard Zam\, al\turi de Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”. T=rgul a mai inclus recitaluri de muzic\ popular\ ale ansamblului “Ciprian Porumbescu” din Suceava [i ale Ansamblului “Arcanul” din Fundu Moldovei, precum [I ale Ansamblului  “Muguri de c`ntec “din Bucovina [i a Fanfarei din Calafinde[ti.
T=rgul “Produs `n Bucovina” a adus `n Capital\   produc\tori de produse alimentare, produc\tori de mere, de  legume-fructe, de miere de albine, me[te[ugari, dar [i asocia]ii de turism.
Pre[edintele CJ Suceava declara c\ promovarea produselor din Bucovina este important\, mai ales `n perioad\ de criz\, pentru c\ produc\torii tradi]ionali locali trebuie sprijini]i. Bucovina are `nscrise `n Registrul na]ional al produselor tradi]ionale un num\r de 78 de produse de carne [i preparate, 22 de produse lactate, alte zece produse tradi]ionale din legume [i fructe, dar [i dou\ sute de repere de produse me[te[ug\re[ti. {unc\ afumat\, salam de Baciu, mu[chi de Bucovina, ca[caval de Horodniceni, dar [i costi]a “hi]uit\”, sunt doar c=teva din  produsele  specifice bucovinene, care au putut fi degustate de bucure[teni dar [i de str\ini care au vizitat  t=rgul de toamn\.

N “Avem obliga]ia moral\ de a `ncuraja produsele tradi]ionale”

Evenimentul cu produse reprezentative din Bucovina, dar [i port [i tradi]ii populare, a inclus [i  o st=n\, unde au fost  preparate pe loc `n fa]a publicului balmo[ul ,  friptur\ de miel la cazan sau hribi cu sm=nt=n\.  `n fa]a st=nii, patru buciuma[i din C=mpulung Moldovenesc i-au `nt=mpinat pe to]i cei care au vrut s\ cunoasc\ modul de preparare a balmo[ului. Caltabo[ii, toba, costi]a, cotletul, p\str\vii afuma]i, ca[cavalul `mpletit, rulada de ca[caval, urda, dulce]urile, zacusca, mierea de albine, au f\cut [i ele  furori  [i au fost la mare c\utare.
Un punct de atrac]ie mult apreciat  at=t de oamenii simpli c=t [i  de personalit\]i politice, artistice, reprezentan]i ai ambasadelor a fost st=na unde ciobanii au preg\tit friptura de miel la cazan sau hribi cu sm=ntan\ [i balmo[. Tot aici a fost degustat\ din plin  afinata bucovinean\ [i sec\rica.
De la T=rgul de Toamn\ “Produs `n Bucovina” nu au lipsit  me[terii populari, care au scos  la v=nzare decora]iuni, vase din lut, costume populare tradi]ionale, opinci [i ou\ `ncondeiate.
Trebuie amintit c\ `n prima zi a manifest\rii a avut loc  o `nt=lnire a bucovinenilor  iar `ntre cei care au ]inut s\ fie prezen]i [i care fac cinste Bucovinei s-au aflat Florin Piersic, Vladimir G\itan, Alexandru Ar[inel iar s=mb\t\ actorul C\t\lin Mireu]\. Nu au lipsit europarlamentarul Petru Luhan , directorul RNP, Vasile Solov\stru, prefectul Capitalei [i  senatorul Sorin Fodoreanu.
La deschiderea acestei manifest\ri, Gheorghe Flutur a lansat [i proiectul pe fonduri europene “Cr\ciun `n Bucovina”, ce va fi organizat at=t pe stil nou c=t [i pe stil vechi, pentru rom=nii din Ucraina. “Bucovina este patria produselor tradi]ionale. Avem obliga]ia moral\ de a `ncuraja produsele tradi]ionale. Avem peste 400 de pensiuni care ofer\ 12.000 de locuri de cazare. Am venit sa lans\m [i un nou proiect Cr\ciun `n Bucovina, care va `ncepe pe  decembrie  [i se va `ncheia pe 7 ianuarie”, a spus Gheorghe Flutur.
Organizatorii sus]in c\ succesul acestui t=rg este datorat tuturor celor implica]i `n proiectul Produs `n Bucovina dar [i oamenilor care [i-au rupt din timpul lor [i au f\cut cuno[tin]\ cu tradi]ia noastr\. “Consider c\ am f\cut un pas important pentru cre[terea vizibilit\]ii imaginii zonei, ca destina]ie turistic\ , ca tradi]ie [i mai ales cu produsele tradi]ionale”,ne-a spus pre[edintele Asocia]iei “Produs `n Bucovina”, Alexandru {cheul, care a reamintit c\ ideea de a sprijini produc\torii locali a fost a [efului administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur [i f\r\ sprijinul domniei sale nu s-ar fi reu[it s\ se dea o asemenea amploare proiectului.  Unul din produc\torii din carne din Gura Humorului, Beti Mih\il\ ne-a spus c\  acest proiect a f\cut ca tradi]iile, produsele [i tot ce ]ine de Bucovina s\ se fac\ remarcate. “Nu a[ fi ajuns altfel s\ cunosc at=]ia colegi. Am reu[it s\ ne [i cunoa[tem [i s\ `mv\]\m c=te ceva unii de la al]ii. E `mbucur\tor c\ dup\ ce am poposit `n patru ora[e mari am spune c\ proiectul a fost unul de succes”, ne-a spus humoreanca. (Cristina SCOR}ARIU)
.

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …

No comments

  1. Ma mir ca scrieti de cultura si de valorile noastre. De obicei va place numai scandalul si barfa