Tuesday , September 27 2022

490 de candidati sustin astazi examenul pentru a ocupa un post de suplinitor la Suceava

Candida]ii care au ob]inut sub 5 la concursul de titularizare din 13 iulie, dar [i cei care nu au participat atunci [i vor sa ocupe un post de suplinitor, vor sus]ine ast\zi concursul de suplinire. La Suceava, candida]ii vor sus]ine examenul `n acelea[i condi]ii ca la titularizare, la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Burdujeni. Alte nou\ posturi titularizabile r\mase neocupate au fost adjudecate de dasc\li din alte jude]e
Ast\zi `ncep=nd cu orele 10:00, 490 de candida]i vor trece prin focul examenului concursului de suplinire. Este vorba de candida]ii care au ob]inut note sub cinci la examenul de titularizare din 13 iulie, cei care au absentat la concursul men]ionat, cei care s-au `nscris `n perioada 14- 24 iunie 2011 cu singura ob]iune de a participa doar la concursul de suplinire din 4 august [i candida]ii care s-au `nscris pentru concurs `n zilele de 1 [i 2 august 2011. Condi]iile de desf\[urare [i de evaluare a concursului de suplinire calificat\ sunt asem\n\toare cu cele prev\zute la examenul de titularizare din 13 iulie, examenul desf\[ur=ndu-se la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Burdujeni, unde s\lile de concurs vor fi dotate cu camere de supraveghere.
„Majoritatea candida]ilor s-au `nscris pentru a ocupa un post de suplinitor `nv\]\tor, educator, pentru a preda rom=na sau matematica”, a precizat Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava. Concursul pentru suplinire de m=ine se va da prin prob\ scris\, subiectele vor fi elaborate la nivel na]ional de c\tre Ministerul Educa]iei iar pentru a ocupa un post de suplinitor, un candidat trebuie s\ ob]in\ la acest concurs minim nota 5.
Rezultatele vor fi afi[ate la sediul I{J în data de 8 august, contesta]iile pot fi depuse în perioada 8 – 9 august 2011, iar rezultatele finale vor fi afi[ate în data de 11 august. Orele r\mase neocupate vor fi acoperite, prin plata cu ora, de c\tre cadre didactice titulare din unitatea de înv\]\mânt, cadre didactice asociate sau pensionate sau suplinitori califica]i.
N 15 profesori suceveni au dezertat la catedrele altor jude]e
~ncep=nd din anul [colar 2011- 2012, 15 dasc\li suceveni care au sus]inut examenul de titularizare din 13 iulie la Suceava, vor ocupa fotoliul de profesor `n jude]e precum Boto[ani, Bac\u, Bistri]a N\s\ud, Neam] [i Bucure[ti. Ace[tia vor preda `n sistemul de `nv\]\m=nt istoria, geografia sau religia.
N `nc\ nou\ posturi titularizabile au fost ocupate de candida]i din alte jude]e
Examina]ii concursului de titularizare din alte jude]e din acest an au avut posibilitatea de a candida pentru a ocupa un post de profesor titular la Suceava, `n cursul zilelor de 27 [i 28 iulie ace[tia complet=nd fi[a de op]iuni [i astfel exprim=ndu-[i inten]ia de a deveni titulari pe una din catedrele neocupate din Suceava. Rezultatele repartiz\rii au relevant c\ nou\ din cei care au candidat pentru un post de profesor la Suceava vor profesa `n cadrul unit\]ilor [colare sucevene `ncep=nd din septembrie. Este vorba de candida]i din Neam], Maramure[, S\laj, Hunedoara, candida]i care au ocupat cinci posturi de profesor de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i patru posturi de profesor de Matematic\.
În urma [edin]ei publice de repartizare pe posturile titularizabile vacante din 22 iulie, [ase posturi r\m\seser\ neocupate pentru Educa]ie Fizic\ [i Sport, candida]ii suceveni ob]in=nd din abunden]\ calificative sub 7 (nota minim\ necesar\ ocup\rii unui post titularizabil) iar notele de 1 au fost cele mai numeroase `n cazul acestei discipline. Cele patru posturi de profesor de matematic\ ocupate `n urma repatiz\rii din 29 iulie candida]ilor din alte jude]e, au fost [i singurele posturi neocupate r\mase din 22 iulie.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …