Sunday , September 25 2022

45% din profitul RNP, asigurat de Directia Silvica Suceava

Din totalul cifrei de afaceri al RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava asigur\ 18% n “P\durile pe care le avem la Suceava  [i modul `n care au fost gospod\rite sunt conforme principiilor impuse de Uniunea European\ pentru conservarea biodiversit\]ii”, declar\ directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian Solov\stru

Valerian Solov\stru, directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor (RNP) a explicat ieri la Suceava rolul pe care Direc]ia Silvic\ Suceava `l are  ca principal furnizor de mas\ lemnoas\ `n structurile silvice de stat. Solov\stru a mai ar\tat c\ `n primele trei trimestre ale anului  2011 a rezultat o cre[tere de  22% fa]\ de cea prognozat\, cifra de afaceri la RNP a crescut cu 19% iar profitul cu 300%, fat\ de aceea[i lun\ a anului trecut. “ Locul pe care `l ocup\ Direc]ia Silvic\ Suceava este  cel mai bun la nivel de ]ar\. Din totalul cifrei de afaceri al RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava asigur\ 18%. Pe de alt\ parte, 45% din profit este asigurat de Direc]ia Silvic\ . P\durile ce sunt `n administra]ia Direc]iei Silvice Suceava [i modul `n care acestea sunt gospod\rite `n mod corespunz\tor din punct de vedere al directivelor europene nu sunt sub inciden]a nerespect\rii normelor impuse. “P\durile pe care le avem la Suceava  [i modul `n care au fost gospod\rite `n context european sunt conforme principiilor impuse de Uniunea European\ pentru conservarea biodiversit\]ii. ~n perioada urm\toare, pe de alt\ parte, recomand\rile venite de la partenerii europeni indic\ la nivel na]ional  o cerere suplimentar\ din Rom=nia de 70 de milioane de metri cubi de biomas\, `n condi]iile `n care se cere ca p\durea s\ fie protejat\”, a ecplicat directorul general al RNP, Valerian Solov\stru. Urm\rind recomand\rile europene [i, mai important, planurile proprii de expoatare, la nivel na]ional s-a propus punerea `n valoare a 14,23 milioane de metri cubi, cantitate dep\[it\ deja `n urma licita]iilor organizate la nivelul direc]iilor silvice jude]ene. ~n acest context, au fost dep\[ite la sf=r[itul celui de-al treilea trimestru al acestui an  veniturile propuse, cre[terea fiind de la 830 la 991 de milioane de lei. Profitul ob]inut  pentru 9 luni a fost de 52 de milioane de lei fa]\ de 12 milioane de lei cel estimat. S-au ob]inut astfel de rezultate pentru c\ masa lemnoas\ a fost anul acesta  mai scump\ pe pia]\ iar firmele de exploatare au licitat pre]uri mai mari. Valerian Solov\stru, directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor (RNP) a ]inut s\ sublinieze faptul c\ Direc]ia Silvic\ Suceava, al\turi de direc]iile silvice din Neam] [i din Bac\u asigur\ jum\tate din profitul total al RNP, o bun\ parte din banii c=[tiga]i la Suceava, Neam sau Bac\u fiind folosi]i pentru ]inerea `n via]\ a direc]iilor silvice din jude]ele de c=mpie, unde exploata]iile silvice merg `n pierdere. (Neculai RO{CA)
 

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …