Thursday , August 18 2022

44.600 de familii au ramas in ianuarie fara alocatii complementare sau monoparentale

N copiii crescu]i de un singur p\rinte au r\mas f\r\ aceast\ aloca]ie n cei care, pân\  în decembrie 2010, au beneficiat de ace[ti bani pot beneficia de aloca]ia pentru sus]inerea familiei dac\ depun o nou\ solicitare [i, mai ales, dac\ se încadreaz\ în prevederile noilor acte normative n Legea privind aloca]ia de sus]inere a familiei nu prevede ca banii  aferen]i acestor aloca]ii s\ fie recupera]i luna urm\toare

Un num\r de 44.600 de familii  din jude]ul Suceava nu [i-au mai primit aloca]iile complementare sau monoparentale `n aceast\ lun\. Din cauza modific\rilor legisla]iei toate dosarele au fost suspendate `ncep=nd cu data de 1 ianuarie [i vor fi  repuse `n drepturi odat\ cu apari]ia noilor norme metodologice. Aloca]ia pentru sus]inerea familiei va lua locul aloca]iei familiale complementare [i aloca]iei de sus]inere pentru familia monoparental\. Cei care, pân\ în decembrie 2010, au beneficiat de aceste aloca]ii pot beneficia de aloca]ia pentru susţinerea familiei dac\ depun o nou\ solicitare [i, mai ales, dac\ se încadreaz\ în prevederile noilor acte normative.
Nemultumi]i de aceast\ situa]ie oamenii cer explica]ii la primarii. Dat fiind faptul c\ din prima zi a acestui an a intrat în vigoare Legea 277/2010, privind aloca]ia pentru sus]inerea familiei, lege care a abrogat cu aceea[i dat\ O.U.G. 105/2003, privind aloca]ia familial\ complementar\ [i aloca]ia de sus]inere pentru familia monoparental\, modificat\, drepturile beneficiarilor la presta]ia social\ mai sus amintit\ a încetat, drept pentru care familiile care se vor `ncadra `n noul ajutor de stat vor trebui să se adreseze Direc]iei de Protec]ie Social\ din cadrul prim\riilor.
Chiar `n aceast\ situa]ie oamenii trebuie s\ se gr\beasc\ [i s\-[i depun\ documentele `n primele zile pentru c\ dac\ nu `[i vor re`nnoi dosarele p=n\ la 31 ianuarie risc\ s\ r\m=n\ f\r\ aloca]ii [i `n luna februarie. Potrivit legii, dreptul la aloca]ii se stabile[te `ncepand cu luna urm\toare depunerii cererii. Din cei 44.602 de beneficiari afla]i `n plat\ `n luna decembrie 2010,38.058 primeau aloca]ie complemnetar\ iar 6.644 primeau aloca]ie monoparental\.
“Pentru a beneficia de drepturile prev\zute în noua lege, solicitan]ii au obliga]ia de a se prezenta la sediul Prim\riei pân\ pe data de 30 ianuarie 2011, în vederea depunerii cererilor [i a documentelor doveditoare, iar în urma analizei, dosarele vor fi solu]ionate favorabil sau nefavorabil dup\ caz, în func]ie de încadrarea în criteriile stabilite de noua lege, precizare valabil\ pentru to]i cei afla]i în plat\ la data de 31 decembrie 2010”, sus]in reprezentan]ii  Agen]iei de Presta]ii Sociale.  Mai precis, Prim\riile din jude] vor fi asaltate de persoanele care vor trebui s\ `[i re`nnoiasc\ dosarele `ntr-un termen foarte scurt.
~n locul aloca]iei complementare [i monoparentale, beneficiarii vor primi aloca]ia pentru sus]inerea familiei.”Pe luna ianuarie nu s-au primit banii pentru aloca]iile complementare [i monoparentale. Deja au ap\rut normele metodologice  [i oamenii  pot s\ mearg\ la prim\rii s\-[i poat\ depun\ dosarele la prim\rii “, a declarat Mirela Florea, directorul  Agen]iei Jude]ene de Presta]ii Sociale.
Se cer explica]ii de la primarii
De regul\, cupoanele aloca]iilor complementare sau monoparentale veneau `mpreun\ cu cele ale aloca]iilor de stat pentru copii. Oamenii care se a[teptau [i aceste aloca]ii pe l=ng\ aloca]iile copiilor sunt nemultumi]i [i vin la primarii pentru a cere explica]ii. “Aproximativ  10 de persoane au venit la noi pentru a cere explica]ii din cauz\ c\ nu [i-au primit aloca]iile complementare sau cele pentru sus]inerea familiei monoparentale `n aceast\ lun\ . Unii [tiau deja pentru c\ au aflat din pres\ `ns\ au venit s\ se l\mureasc\ `nco odat\. Le-am spus c\ se schimb\ legea [i cam at=t”, ne-a spus directorul economic, Saveta Ciocan de la Prim\ria Vatra Dornei. {i la Prim\ria din municipiul F\lticeni au venit  20-30 de  persoane zilnic  s\ se intereseze  de suspendarea aloca]iei monoparentale [i dac\ `[i vor mai primi banii. Edilul ora[ului, Vasile Tofan ne-a declarat c\ `n luna decembrie erau `n plat\ 581 de beneficiari la aloca]ia monoparental\ [i 2147 de beneficiari ai celei complementare.  „Am afi[at deja la sediul Prim\riei ce acte trebuie s\ depun\ pentru a primi aloca]ia pentru  sus]inerea  a familiei [i sper\m ca p=n\ la sf=r[itul lunii s\ se prezinte cu documenta]ia aferent\ pentru a putea primi banu]ii a[a cum prevede legea”, a spus primarul municipiului.  De cealalt\ parte, p\rin]ii monoparentali `[i exprim\ nemul]umirea [i cred c\ banii pe luna ianuarie nu vor mai fi recupera]i.  “Nu-mi venea s\ cred c=nd  c\ am primit doar aloca]ia  copilului . Chiar dac\ era de doar 87 de lei pentru cei doi copii m\ ajuta mult. Erau banii pentru pachetele copiilor, la [coal\. Nu mi se pare normal s\ pierdem banii “, ne-a spus Gianina C.,  beneficiar al aloca]iei monoparentale .
Potrivit legii `ncep=nd cu 1 ianuarie plafonul maxim pentru acordarea aloca]iilor complementare sau monoparentale este de 370 lei/membru de familie, cu 100 de lei mai mic ca anul trecut. Chiar daca valoarea acestor aloca]ii este de 50-70 lei, pentru familiile cu venituri mici `nseamn\ foarte mult.
Astfel, pentru o familiile al cărei venit mediu lunar este mai mic de 200 de lei, cuantumul lunar al aloca]iei va fi de 30 de lei, pentru familiile cu un copil, 60 de lei-pentru familiile cu doi copii, de 90 de lei-pentru familiile cu trei copii [i de 120 de lei pentru familiile cu mai mult de patru copii.În cazul `n care venitul mediu lunar este cuprins între 201 lei [i 370 de lei, aloca]ia va fi cuprins\ între 25 de lei [i 100 de lei, în func]ie de numărul de copii existent `n aceste familii. Aloca]ia pentru familiile monoparentale va varia între 50 de lei [i 200 de lei în func]ie de num\rul de copii. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …