Sunday , December 4 2022

400 de reclamatii la Protectia Consumatorilor Suceava impotriva bancilor, in 2010

N `n urma reclama]iilor au fost sanc]ionate mai multe societ\]i bancare, acestea fiind penalizate cu amenzi `n valoare total\ de 57.000 lei n cele mai `nt=lnite nereguli au fost legate de lipsa valorii ratei dob=nzii din contractele de creditare, modificarea ratei dob=nzii [i lipsa valorii comisioanelor aplicate din contractul de creditare

~n anul 2010, la nivelul Comisariatului jude]ean pentru protec]ia consumatorului (CJPC) Suceava, au fost `nregistrate 400 de reclama]ii `n domeniul produselor [i serviciilor financiare. Aceste reclama]ii se refereau la majorarea dob=nzii la creditele contractate, existen]a unor clauze abuzive `n contracte, refuzul b\ncii de a ree[alona creditele, deficien]e ale opera]iunilor carduri – tranzac]ii debitate de mai multe ori, blocarea cardului `n bancomat, neeliberarea numerarului de c\tre bancomat, imposibilitatea de a efectua tranzac]ii online, `nc\lcarea clauzelor contractuale de c\tre banc\, raportarea la Biroul de credit, f\r\ notificare prealabil\, majorarea comisionului de administrare credit, perceperea comisionului de risc, interzis prin lege. Num\rul reclama]iilor a sc\zut `n 2010 fa]\ de 2009, principala cauz\ fiind sc\derea activit\]ii de creditare.
Tot `n cursul anului 2010 CJPC a s\v\r[it controale privind serviciile financiare `n domeniile de `ncheiere a contractelor de depozit [i economisire, schimb valutar, `ncheierea contractelor de amanet, servicii de plat\ [i de `ncheiere a contractelor de credit.
~n urma `ncheierii noilor contracte de credit de consum de c\tre societ\]ile bancare au fost verificate pe raza jude]ului Suceava astfel de societ\]i, constant=ndu-se abateri de la prevederile legale cu privire la lipsa valorii ratei dob=nzii din contractele de creditare, modul [i condi]iile `n care aceasta se modific\, lipsa din contractul de creditare a valorii comisioanelor aplicate, nespecificarea `n contractele de creditare a condi]iilor de rambursare anticipat\, iar unele societ\]i bancare [i-au rezervat dreptul de e schimba rata dob=nzii, prin modificarea marjei f\r\ a `ncheia un act adi]ional la contractul de credit cu consumatorul.
~n urma acestor controale s-au acordat opt sanc]iuni contraven]ionale, [apte dintre acestea find amenzi `n valoare de 57.000 de lei.
CJPC `i sf\tuie[te pe consumatorii care `ncheie contracte de credit s\ verifice cu aten]ie informa]iile din formularul – Informa]ii standard privind creditul pentru consumatori, `n special costurile creditului, s\ solicite un exemplar al contractului [i o simulare de costuri, banca fiind obligat\ s\ emit\ un grafic de rambursare cu rate egale [i un grafic cu rate descresc\toare, cosumatorul av=nd posibilitatea de a-[i alege modalitatea de rambursare care este mai convenabil\. CJPC `i mai sf\tuie[te pe cei care `ncheie un contract de credit s\ citeasc\ cu mare aten]ie contractul, iar `n cazul creditelor imobiliare s\ nu pl\teasc\ avansul pentru cump\rarea unei locuin]e p=n\ c=nd nu este acordat creditul solicitat.
C=nd contractul de credit este `ncheiat creditorul are obliga]ia de a oferi gratuit un document care atest\ faptul c\ au fost stinse toate obliga]iile dintre p\r]i sau care indic\ obliga]iile contractuale ne`ndeplinite [i este bine ca toate obliga]iile financiare sa fie asigurate, pentru ca la Biroul de Cretit s\ poat\ `nregistra datoriile nepl\tite. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …

No comments

  1. din cate se pare nimeni nu a reclamat ca ar fi patit ceva din cauza alimentelor de la rusi,in schimb in marile magazine marfa expirata la greu acolo protectia consumatorului merge primeste spaga si de ochii lumii le da amenda 5 milioane pe cand la amaratii din piata le confisca marfa.RUSINE!!!!!!!!!