Sunday , November 27 2022

39 de note marite dupa recorectare, la examenul de titularizare

17 teze din cadul examenului de titularizare au fost reevaluate, dup\ contesta]ii, `n defavoarea candida]ilor N 39 de  contestatari s-au ales, `ns\ cu note mai mari N p=n\ la data de 25 iulie va avea loc repartizarea în [edin]\ public\ a candida]ilor pe posturile titularizabile
93 de candida]i de la examenul de titularizare s-au sim]it ne`ndrept\]i]i de modul `n care le-au fost evaluate tezele, depun=nd `n acest sens, `n cursul zilei de mar]i, contesta]ii. Cele mai multe s-au `nregistat la disciplina Limba englez\, acolo unde 19 examina]i au cerut recorectarea tezelor.
~n urma reevalu\rii celor 93 de lucr\ri, tezele a 37 de contestatari au r\mas cu aceea[i not\, 39 de lucr\ri au fost recorectate `n favoarea candida]ilor iar 17 note au fost mic[orate.
Dup\ clarificarea contesta]iilor, situa]ia final\ a rezultatelor la proba scris\ a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate se prezint\ astfel: 147 de note de 7, 227 note `ntre 5 [i 7 [i 182 de note mai mici de 5. Num\rul celor care nu au reu[it s\ ob]in\ nota 5 `n cadrul examenului a sc\zut cu 10. La disciplina Educa]ie Fizic\ [i Sport s-au `nregistrat zece contesta]ii. Un num\r de nou\ contesta]ii s-au `nregistrat la Limba [i literatura rom=n\, [apte la Religie [i [ase la Matematic\. {apte dintre candida]ii care au optat pentru urm\torii patru ani la o carier\ de `nv\]\tor au contestat nota ob]inut\.
De[i majoritatea pretenden]ilor la o carier\ didactic\ au fost evalua]i cu note `ntre 5 [i 6,99, acestea sunt prea mici `ns\ pentru a ocupa un post vacant titularizabil, calificativul minim impus fiind 7.
N 1.378 de teze, evaluate `n favoarea candidatului, dup\ recorectare
La nivel na]ional, rata de promovabilitate (cel pu]in nota 5) la proba scris\ a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din înv\]\mântul preuniversitar dup\ solu]ionarea contesta]iilor, este de 70,31% (în cre[tere cu 1,91% fa]\ de rata înregistrat\ înainte de depunerea contesta]iilor – 68,40%). Au fost depuse 4.463 de contesta]ii, din care 823 s-au finalizat cu diminuarea notei ini]iale, iar 1.378 cu cre[terea notei ini]iale. Prima etap\ de repartizare – repartizarea în [edin]\ public\, la nivel de centru de concurs a candida]ilor care au ob]inut cel pu]in nota 7 pe posturile didactice vacante titularizabile se realizeaz\ în zilele de 22 [i 25 iulie 2011. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …