Saturday , October 1 2022

32 de profesori suceveni, au primit “interzis” la functii de conducere in invtamant

Dasc\lii care aspir\ la func]ii de conducere `n `nv\]\m=nt au avut o nou\ [ans\ de a face parte din Corpul Exper]ilor `n Educa]ie, cea de-a treia sesiune de selec]ie av=nd loc `n luna august u dup\ evaluarea portofoliilor depuse de profesorii suceveni, din cei 92 candida]i, 32 au primit calificativul de “Nepromovat” u `n primele dou\ etape de selec]ie, aproape 600 de cadre didactice din jude] au fost admise `n Corpul Na]ional al Exper]ilor în Management Educa]ional u nimeni, `n afara corpului de exper]i, nu va putea prelua o func]ie de conducere `n `nv\]\m=nt 

 
O nou\ etap\ de selec]ie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Na]ional de Exper]i `n Management Educa]ional a `nceput pe data de 6 august, aceasta fiind cea de-a treia etap\ a acestui concurs. P=n\ la data de 12 august, profesorii suceveni care r=vnesc la un post de conducere `n `nv\]\m=nt au completat formularul de selec]ie online `n vederea `nscrierii `n corpului na]ional de exper]i `n management educa]ional.
La nivelul jude]ului Suceava, conform documentelor MECTS, au fost înregistrate 92 candidaturi. ~n urma etapei de selec]ie online, to]i cei 92 de candida]i suceveni au fost declara]i admi[i.
Nu aceea[i baft\ au avut-o dasc\lii suceveni [i `n etapa ce a constat `n evaluarea portofoliilor pe care ei le-au depus la Inspectoratul {colar.
Pe lista ce cuprinde rezultatele evalu\rii portofoliilor depuse în vederea constituirii Corpului Na]ional de Exper]i în Management Educa]ional, 32 de profesori suceveni figureaz\ drept “nepromova]i”, `nainte de contesta]ii.
Eventualele contesta]ii vor putea fi depuse la sediul I{J `n perioada 27- 31 august, urm=nd ca p=n\ la data de 3 septembrie acestea s\ fie solu]ionate.
Prima sesiune de admitere a avut loc `n luna martie a acestui an, c=nd 406 profesori suceveni au fost admi[i în Corpul Na]ional al Exper]ilor în Management Educa]ional. La cea de-a doua etap\, alte 167 de cadre didactice au fost admise. ~n afara corpului de exper]i nu va putea nimeni prelua o func]ie de conducere `n `nv\]\m=nt.
Seriile II [i III de `nscrieri `n cadrul corpului de manageri au fost organizate având în vedere c\ exist\ jude]e în care num\rul de membri ai corpului na]ional de exper]i în management educa]ional este mai mic decât num\rul de func]ii de conducere, îndrumare [i control. La nivelul jude]ului Suceava sunt 278 de directori [colari, dintre care 61 sunt adjunc]i.
Managerii [colari trebuie s\ `ndeplineasc\ o serie de condi]ii
Cei care vor s\ fac\ parte din corpul Na]ional de Exper]i `n Managementul Educa]ional trebuie s\ `ndeplineasc\ anumite condi]ii. Doritorii trebuie s\ fie titulari [i s\ aib\ cel pu]in gradul didactic II [i s\ nu fi fost sanc]ionat disciplinar în anul [colar curent, acestea fiind doar c=teva din condi]iile necesare `nscrise. De asemenea, trebuie s\ fac\ dovada acumul\rii a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educa]ional. Nu în ultimul rând, se pot înscrie dasc\lii care nu au fost lipsi]i de dreptul de a ocupa o func]ie de conducere sau de îndrumare [i control în înv\]\m=nt prin hot\r=re judec\toreasc\ definitiv\ de condamnare penal\.
Fa]\ de etapele precedente de selec]ie a cadrelor didactice, pentru etapa din luna aceasta au ap\rut [i o serie de modific\ri `n metodologie.
De exemplu, daca era suficient ca profesorii s\ fie doar titulari `n `nv\]\m=nt [i s\ aib\ cel pu]in gradul al doilea, condi]ie ce `i defavoriza pe cei care aveau titlul [tiintific de doctor, dar nu aveau cel pu]in gradul didactic II, acest lucru a fost modificat `n noua metodologie. O alt\ modificare este aceea c\ la dosar, profesorii mai trebuie s\ ata[eze o adeverin]\ prin care trebuie s\ dovedeasc\ c\ nu au nici o sanc]iune disciplinar\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …