Saturday , April 13 2024

31 de scoli sucevene vor intra `n urmatoarea luna sub lupa comisiilor ARACIP

~n urma evalu\rii, unit\]ile [colare vor primi c=te un calificativ care s\ reflecte calitatea actului didactic din respectivele institu]ii N comisiile ARACIP vor verifica activitatea [colilor din ultimii trei ani, oferta educa]ional\, performan]ele [colare [i extra[colare, activitatea financiar\ etc,
31 de unit\]i de `nv\]\m=nt din jude], at=t din mediul urban, c=t [i din mediul rural vor fi evaluate `n urm\toarea lun\ de c\tre Agen]ia Rom=n\ de Asigurare a Calit\]ii `n ~nv\]\m=ntul Preuniversitar, `n urma vizitelor comisia trebuind s\ acorde calificative care s\ ateste c=t de performant este actul educa]ional `n respectivele [coli.
Printre unit\]ile [colare care vor primi vizita comisiilor ARACIP se num\r\ {coala General\ Nr. 3, {coala General\ Nr. 7, {coala General\ Nr. 11 “Miron Costin”, Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret”, Colegiul “Petru Rare[” [i Colegiul “{tefan cel Mare”. }in=nd cont de anumi]i indicatori de acreditare [i evaluare, ARACIP va evalua extern calitatea [colilor vizate, astfel desemn=ndu-se nivelul actului didactic furnizat de c\tre unitatea de `nv\]\m=nt cu pricina.
ARACIP va evalua procesele prin care se asigur\ calitatea `n respectivele institu]ii, punctele tari, punctele slabe, modalit\]ile [i procedurile de `mbun\t\]ire a calit\]ii activit\]ii didactice [i educative.
„~n zilele de 17 [i 18 octombrie, cei de la ARACIP vor vizita {coala General\ „Miron Costin”. Ordon\m `ntre timp toat\ documenta]ia solicitat\ de c\tre ace[tia. Pe l=ng\ acte, comisia de evaluare verific\ [i baza material\ a [colii, resursele umane din interiorul unit\]ii [colare, oferta educa]ional\, performan]ele [colare [i extra[colare, activitatea financiar\ [i anumite strategii din ultimii trei ani de activitate ai [colii. De asemenea, membrii comisiei mai obi[nuiesc s\ poarte discu]ii cu membrii comunit\]ii, cu elevii, merg `n s\lile de curs. Astfel se vor identifica punctele tari, punctele slabe sau domeniile la care vom trebui s\ mai lucr\m”, a explicat Dumitru Morar, adjunctul {colii Generale Nr. 11 din Burdujeni.
ARACIP va  realiza evaluarea extern\ a calit\]ii educa]iei oferite de institu]iile de înv\]\mânt preuniversitar vizate, av=nt totodat\ puterea de a autoriza sau acredita anumite specializ\ri din cadrul acestora.
„Colegiul de Informatic\ va primi vizita comisiei `n zilele de 27 [i 28 octombrie, ace[tia realiz=nd o evaluare a [colii `n absolut toate segmentele. P=n\ atunci ordon\m toate documentele necesare. ~n septembrie, anul trecut, noi am fost cei care am solicitat un control din partea lor în vederea acredit\rii profilului umanist, specializarea filologie, încep=nd cu anul [colar 2011-2012. To]i descriptorii de performan]\ au fost `ndeplini]i [i am ob]inut acreditarea”, a explicat Virginel Iordache, directorul Colegiului de Informatic\ „Spiru Haret”.
~n cazul `n care calificativele ob]inute de [colile din jude] vor fi nesatisf\c\toare, acestea vor fi obligate s\ elaboreze un plan de m\suri de `mbun\t\]ire a calit\]ii pentru un an de zile.
~n lunile octombrie [i noiembrie vor fi evaluate `n ]ar\, în vederea clasific\rii, un num\r de 1024 de [coli, gr\dini]e, licee, prin intermediul unui program cu finan]are european\. ARACIP are la dispozi]ie un instrument numit harta riscului educa]ional care va m\sura valoarea ad\ugat\ a fiec\rei institu]ii de înv\]\mânt preunversitar. În func]ie de datele adunate din teritoriu, se vor lua anumite decizii în ceea ce prive[te unit\]ile de înv\]\mânt. Începând din anul 2012, finan]area se va face în func]ie de num\rul de elevi, iar `n cazul `n care num\rul acestora va fi prea mic se vor putea lua decizii de restructurare a unit\]ilor [colare. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Josefina ai mare dreptate. De la inceputul anului scolar facem hartogaraie, analize si diagrame, in loc sa avem timpul necesar pentru profesia careia ne-am dedicat. Personal, cred ca e o „deruta” a oamenilor de la catedra de la conditiile inumane in care traim,și situatia generala a „tărișoarei” noastre.

  2. Ne ”acoperim” de hartii ca sa demonstram cat de mult ne preocupa viitorul tarii, adica elevul, cand, de fapt, nu facem altceva decat sa ne distragem de la adevarata menire a educatiei si sa ne preocupe lucrurile fara esenta.Cum puteti cere calitate, competenta si rezultate unui profesor care-si face griji in fiecare secunda ca propriul sau copil traieste in saracie pentru ca parintii lui au vocatie didactica? De ce va mira ca ne pleaca valorile, ca sunt catedrele vacante? Si in aceasta ecuatie unde e CALITATEA, acea notiune invocata prea des si fara acoperire in frazele reci si seci din Legea Educatiei ? ARACIP se vrea o agentie de asigurare a calitatii in invatamant. dar erau suficiente inspectoratele, ministerul insusi. lasati-ne sa muncim, nu ne mai sufocati cu hartii. bagati-va undeva planurile remediale! si uite asa, am realizat si momentul ortografic si cel de lectura, ca atata lume va citi!

  3. In liceele unde se invata in internate in conditii precare ce va face ARACIP-UL???