Wednesday , November 30 2022

2011 – cel mai `ncarcat an pentru magistratii Tribunalului Suceava

~n anul ce a trecut a fost `nregistrat cel mai mare num\r de cauze nou intrate de p=n\ acum pe rolul Tribunalului Suceava, aproape 25.000 de cauze, cu 23,4 % mai mult dec=t `n 2010

Record de dosare pe rolul Tribunalului Suceava `n anul 2011. Potrivit bilan]ului `ntocmit de conducerea instan]ei, magistra]ii au avut de rezolvat 31.935 de cauze. Dintre acestea, 7.307 dosare au r\mas nesolu]ionate din 2010. ~n aceste condi]ii se remarc\ c\ num\rul dosarelor nou intrate este de 23.370, cu 4.677 mai mult dec=t `n 2010. ~n materie penal\, instan]a a fost `nvestit\ cu 3.365 cauze penale, `n vreme ce num\rul cauzelor civile a fost de 9.228. Cele mai multe dosare au fost `nregistrate la sec]ia de contencios administrativ [i fiscal – nu mai pu]in de 19.342. De remarcat c\ `n materia litigiilor comerciale [i familent, instan]a a avut de solu]ionat 4.545 cauze.
Sub aspectul volumului de activitate, `n raport cu cele trei grade de jurisdic]ie, este de observat c\, `n calitate de instan]\ de fond, tribunalul a avut de solu]ionat cu 51% mai multe dosare dec=t `n 2010. La judecata `n apel, au fost `nregistrate 574 cauze, `n sc\dere cu 58,6% fa]\ de anul precedent.
Analiz=nd raportul dintre num\rul magistra]ilor din cadrul Tribunalului Suceava, care `n cursul anului 2011 a fost de 32 de judec\tori, [i volumul de activitate se constat\ cre[terea `nc\rc\turii medii a cauzelor repartizate pe judec\tor la 998 de cauze, fa]\ de 899 de cauze `n 2010. Cu alte cuvinte, un singur judec\tor a avut de rezolvat `ntr-un an aproape 1.000 de dosare.
Din totalul dosarelor intrate pe rolul instan]ei, pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Ioan Bunduc (foto), precizeaz\ c\ au fost solu]ionate 21.754 cauze, ceea ce reprezint\ 68, 1 % din dosarele existente. Ca [i `n cazul celorlalte instan]e, tribunalul se confrunt\ cu o u[oar\ criz\ de personal, `n prezent fiind 16 locuri vacante din totalul de 339 aprobate. O alt\ problem\ `nt=mpinat\ `n 2011 a fost lipsa fondurilor. “~n cursul acestui an, ne-am confruntat cu probleme legate de subfinan]are [i de deschiderea cu `nt=rziere, sau chiar nedeschiderea creditelor bugetare, a[a cum s-a `nt=mplat `n luna decembrie, fapt care a dus la majorarea arieratelor institu]iei [i la `mpov\rarea bugetului de pe anul 2012, cu restan]ele la plat\ ale anului 2011”, se arat\ `n bilan]ul activit\]ii Tribunalului Suceava. Astfel, creditele bugetare consumate de tribunal `n activitatea investi]ional\ `n anul trecut au fost `n valoare de 94.986 lei, reprezent=nd continuarea obiectivului “Extindere sediu Tribunalul Suceava”, obiectiv realizat `n cofinan]are cu Banca Mondial\. (P. BONDAR)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …