Friday , April 19 2024

193 de locuri de munca vacante in judet si 359 in strainatate, pentru suceveni

N `n Cipru sunt c\uta]i, `n principal, brutari, sudori [i  tinichigii, pe c=nd maltezii cer nu mai pu]in de 200 de asisten]i medicali [i 20 de farmaci[ti N s\pt\m=na aceasta oferta de locuri de munc\ a AJOFM a fost `n descre[tere fa]\ de s\pt\m=na trecut\
La Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava sunt `nregistrate 193 locuri de munc\ vacante.
Dup\ ce s\pt\m=na trecut\ Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ din Suceava a transmis publicit\]ii faptul c\ `n jude] s-a `nregistrat un numar de – 210 locuri de munc\ vacante, acum acesta a sc\zut sub pragul de 200.
Cele mai multe locuri  de munc\  sunt `n municipiul Suceava, `n total  fiind disponibile un num\r de 89 de locuri. De asemenea, `n R\d\u]i sunt 53 de locuri de munc\ disponibile, un num\r `nsemnat, comparativ cu celelalte municipii ale jude]ului, respectiv:  Gura Humorului -1, C=mpulung Moldovenesc – 6, F\lticeni – 8, Siret  -9 [i Vatra Dornei  -27. ~n Gura Humorului exist\ doar un singur loc de munc\ disponibil ca muncitor necalificat pentru ambalarea produselor solide [i nesolide.
La nivel jude]ean, pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite 17 locuri de munc\ printre care un post vacant de [ef serviciu institu]ie public\ [i unul de  [ef agen]ie bancar\, ambele `n  municipiul Suceava. Oferta de locuri de munc\ pentru  ingineri este de trei locuri, astfel: inginer construc]ii civile, industriale [i agicole un post `n Suceava, dou\ posturi de inginer silvic `n F\lticeni [i Vatra Dornei.
Pentru studii medii si profesionale, AJOFM Suceava ofer\
156 locuri de munc\.  Principalele ocupa]ii pentru exist\ posturi vacante sunt buc\tar – dou\ posturi, ajutor osp\tar – trei, c\r\u[-unu, confec]ioner articole din piele [i `nlocuitori – nou\, confec]ionar ansamblor articole din carton – doi, articole din textile – 13, constructor structuri monolite  – unu, dulgher – 11, electromecanic – unu, excavatorist – dou\, fain]ar – dou\, fasonator cherestea – 1, fierar betonist -10, fierar potcovar – unu, instalator- unu, l\c\tu[ mecanic – trei, lucr\tor buc\t\rie – unu, lucr\tor comercial – 17, macaragiu – unu, ma[inist – unu, mecanic utilaj – unu, muncitori necalifica]i – 46, operator calculator – unu, operator ma[ini unelte prelucrarea lemnului – unu, osp\tar – doi, recep]ioner – unu, schelar – unu, [oferi – [ase, sortator produse –unu, stivuitorist – unu, sudor – cinci [i t=mplar – unu.
De asemenea, mai sunt oferite locuri de munca si pentru numeroase alte ocupatii, precum: un administrator pie]e [i t=rguri  (R\d\u]i),  un lucr\tor gestionar  (F\lticeni), trei casieri `ncasatori, un  laborant chimist, un `ngrijitor cl\diri, ultimele  fiind disponibile `n Vatra Dornei.
N locuri de munc\ `n str\in\tate, mai multe dec=t `n jude] }\rile din care exist\ cele mai multe oferte de angajare sunt Cipru [i Malta. Locuri de munca mai putine sunt `n Spania [i Slovacia.
Cele mai c\utate locuri de munc\ vacante `n str\inatate sunt disponibile `n construc]ii [i `n domeniul medical.
~n Cipru sunt 110 locuri de munc\ vacante, cele mai multe `n meserii precum – brutari, sudori, tinichigii, farmaci[ti, medic, asistent medical,  ingineri, `ngrijitori persoane `n v=rst\ dar [i montatori piscine, muncitori la procesarea intestinelor de animale. Maltezii caut\ 20 de farmaci[ti [i 200 de asisten]i medicali. Spania are nevoie de 26 de ingineri [i tehnicieni. Oferta din Suedia este pentru un medic chirurg, `n Danemarca un medic radiolog iar `n Slovacia `[i poate g\si de lucru o osp\t\ri]\. (Loredana GHIBAN)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …