Tuesday , May 30 2023

193 de locuri de munca vacante in judet si 359 in strainatate, pentru suceveni

N `n Cipru sunt c\uta]i, `n principal, brutari, sudori [i  tinichigii, pe c=nd maltezii cer nu mai pu]in de 200 de asisten]i medicali [i 20 de farmaci[ti N s\pt\m=na aceasta oferta de locuri de munc\ a AJOFM a fost `n descre[tere fa]\ de s\pt\m=na trecut\
La Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava sunt `nregistrate 193 locuri de munc\ vacante.
Dup\ ce s\pt\m=na trecut\ Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ din Suceava a transmis publicit\]ii faptul c\ `n jude] s-a `nregistrat un numar de – 210 locuri de munc\ vacante, acum acesta a sc\zut sub pragul de 200.
Cele mai multe locuri  de munc\  sunt `n municipiul Suceava, `n total  fiind disponibile un num\r de 89 de locuri. De asemenea, `n R\d\u]i sunt 53 de locuri de munc\ disponibile, un num\r `nsemnat, comparativ cu celelalte municipii ale jude]ului, respectiv:  Gura Humorului -1, C=mpulung Moldovenesc – 6, F\lticeni – 8, Siret  -9 [i Vatra Dornei  -27. ~n Gura Humorului exist\ doar un singur loc de munc\ disponibil ca muncitor necalificat pentru ambalarea produselor solide [i nesolide.
La nivel jude]ean, pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite 17 locuri de munc\ printre care un post vacant de [ef serviciu institu]ie public\ [i unul de  [ef agen]ie bancar\, ambele `n  municipiul Suceava. Oferta de locuri de munc\ pentru  ingineri este de trei locuri, astfel: inginer construc]ii civile, industriale [i agicole un post `n Suceava, dou\ posturi de inginer silvic `n F\lticeni [i Vatra Dornei.
Pentru studii medii si profesionale, AJOFM Suceava ofer\
156 locuri de munc\.  Principalele ocupa]ii pentru exist\ posturi vacante sunt buc\tar – dou\ posturi, ajutor osp\tar – trei, c\r\u[-unu, confec]ioner articole din piele [i `nlocuitori – nou\, confec]ionar ansamblor articole din carton – doi, articole din textile – 13, constructor structuri monolite  – unu, dulgher – 11, electromecanic – unu, excavatorist – dou\, fain]ar – dou\, fasonator cherestea – 1, fierar betonist -10, fierar potcovar – unu, instalator- unu, l\c\tu[ mecanic – trei, lucr\tor buc\t\rie – unu, lucr\tor comercial – 17, macaragiu – unu, ma[inist – unu, mecanic utilaj – unu, muncitori necalifica]i – 46, operator calculator – unu, operator ma[ini unelte prelucrarea lemnului – unu, osp\tar – doi, recep]ioner – unu, schelar – unu, [oferi – [ase, sortator produse –unu, stivuitorist – unu, sudor – cinci [i t=mplar – unu.
De asemenea, mai sunt oferite locuri de munca si pentru numeroase alte ocupatii, precum: un administrator pie]e [i t=rguri  (R\d\u]i),  un lucr\tor gestionar  (F\lticeni), trei casieri `ncasatori, un  laborant chimist, un `ngrijitor cl\diri, ultimele  fiind disponibile `n Vatra Dornei.
N locuri de munc\ `n str\in\tate, mai multe dec=t `n jude] }\rile din care exist\ cele mai multe oferte de angajare sunt Cipru [i Malta. Locuri de munca mai putine sunt `n Spania [i Slovacia.
Cele mai c\utate locuri de munc\ vacante `n str\inatate sunt disponibile `n construc]ii [i `n domeniul medical.
~n Cipru sunt 110 locuri de munc\ vacante, cele mai multe `n meserii precum – brutari, sudori, tinichigii, farmaci[ti, medic, asistent medical,  ingineri, `ngrijitori persoane `n v=rst\ dar [i montatori piscine, muncitori la procesarea intestinelor de animale. Maltezii caut\ 20 de farmaci[ti [i 200 de asisten]i medicali. Spania are nevoie de 26 de ingineri [i tehnicieni. Oferta din Suedia este pentru un medic chirurg, `n Danemarca un medic radiolog iar `n Slovacia `[i poate g\si de lucru o osp\t\ri]\. (Loredana GHIBAN)

Vezi si

Peste 100 de suceveni mușcați de căpușe au ajuns la UPU luna aceasta

Medicii infecționiști sunt îngrijorați mai ales pentru că urmează multe zile libere, iar temperaturile sunt …