Saturday , December 3 2022

18 dosare pentru acordarea venitului minim garantat au fost suspendate


Plata ajutorului b\nesc s-a `ntrerupt pentru c\ persoanele beneficiare aveau datorii la bugetul local, n-au prestat orele de munc\ `n folosul comunit\]ii ori nu au prezentat dovezi c\ sunt `n eviden]a Agen]iei de {omaj

128 de suceveni au depus la Prim\ria Suceava, de la `nceputul acestui an, dosare pentru ob]inerea venitului minim garantat. ~n urma evalu\rii f\cute de Direc]ia de Asisten]\ Social\ din cadrul prim\riei s-au men]inut `n plat\ doar 105 dosare, 18 au fost suspendate, iar alte cinci au fost `ncheiate, nemaifiind cazul analiz\rii acestora. Narcisa Marchitan, directorul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Prim\riei Suceava a explicat c\ 13 dosare urmeaz\ a fi reevaluate `n martie, `n cazul `n care aceste familii nu vor respecta ca la termenul de trei luni s\ prezinte adeverin]e de la Finan]e [i de la Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ din care s\ rezulte c\ sunt `n c\utarea unui loc de munc\. Narcisa Marchitan a mai spus c\ p=n\ `n prezent s-au suspendat opt dosare de ajutor social, deoarece familiile aveau datorii la bugetul local, celelalte 10 dosare fiind suspendate pentru neefectuarea orelor de munc\ `n folosul comunit\]ii sau a neprezent\rii dovezilor c\ sunt `n eviden]a agen]iei teritoriale pentru ocuparea for]ei de munc\, care trebuie aduse lunar sau o dat\ la trei luni.
“Pe `nt=i februarie s-a emis dispozi]ia de suspendare a acord\rii venitului minim garantat pentru opt familii din cauza datoriilor pe care le aveau la bugetul local. Potrivit legisla]iei `n vigoare, acestora li se suspend\ pe o perioad\ de cinci luni acordarea acestui beneficiu social `n astfel de situa]ii. ~ns\, `n cazul `n care, de[i dosarul este suspendat, iar `n timp de cinci luni, familia `[i achit\ datoriile c\tre bugetul local, `n baza chitan]ei sau a unui act fiscal, se va relua, retroactiv plata, de la data suspend\rii”, a spus Narcisa Marchitan, directorul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Prim\riei Suceava.
Acordarea venitului minim garantat este condi]ionat de unele bunuri cum ar fi obiectele de valoare, mijloace de transport, cl\diri sau alte spa]ii locative `n afara locuin]ei de domiciliu, utilaje pentru mic\ produc]ie. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …