Tuesday , December 6 2022

176 de minori au fost anul trecut expertizati psihiatric dupa ce au sav=rsit fapte penale

Dintre copiii cu probleme s-au `nregistrat 29 de cazuri cu discern\m=nt sc\zut [i 27 cazuri cu discern\m=nt abolit n lispi]i de p\rin]i [i educa]ie, copiii ajung s\ fure din necesitate, crede Sergiu Hojbot\, psiholog al DGASPC Suceava
Doctorul L\cr\mioara B\lan, [efa Serviciului de Medicin\ Legal\ (SML) Suceava a ar\tat c\ `n urma expertizelor psihiatrice efectuate minorilor care au fost suspec]i c\ au s\v=r[it fapte penale `n cursul anului care a trecut, `ntr-un num\r de 176 de cazuri s-a constatat c\ `n momentul s\v=r[irii faptelor ace[tia au avut discern\m=nt, 29 de cazuri cu discern\m=nt sc\zut [i 27 cazuri cu discern\m=nt abolit. Doctorul B\lan a ar\tat c\ majoritatea faptelor de care au fost acuza]i minorii pentru care s-a efectuat expertiza psihiatric\ vizeaz\ furturi din ma[ini [i din locuin]e, spargeri, t=lh\rii, loviri, distrugeri [i alte fapte cu violen]\. “Comportamentul minorilor `n leg\tur\ cu faptele infrac]ionale pe care le-au s\v=r[it au fost de natur\ familial\, deoarece aceste cazuri s-au `nregistrat `n r=ndul copiilor care proveneau din familii a c\ror p\rin]i sunt pleca]i `n str\in\tate [i erau l\sa]i `n grija bunicilor sau a rudelor apropiate. Mai este vorba [i despre copii care fac parte din familii monoparentale”, a spus declarat dr. L\c\mioara B\lan, medic primar legist, [eful Serviciului de Medicin\ Legal\ Suceava. Ea a ar\tat c\ lipsa leg\turilor afective dintre p\rin]i, care au plecat la munc\ `n str\in\tate [i proprii copii sau dezorganizarea familiei au condus la o incapacitate educativ\, iar studiile `n ceea ce prive[te delincven]a juvenil\ au ar\tat c\ atmosfera din familiile dezorganizate, lipsa autorit\]ii p\rinte[ti i-au determinat pe unii copii la promovarea unor acte antisociale.
N lispi]i de p\rin]i [i educa]ie, copiii ajung s\ fure din necesitate, crede Sergiu Hojbot\, psiholog al DGASPC Suceava
M\surile care se iau `n astfel de cazuri cuprind supravegherea specializat\ la domiciliu f\cut\ de Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului (DGASPC) sau plasamentul la un centru specializat. “Anul trecut au fost prezentate comisiei pentru protec]ia copilului 42 de cazuri de delincven]\ juvenil\, dintre care opt au fost prezentate instan]ei de judecat\. Doar unul singur din cei 42 de minori este `n centru, restul fiind supraveghea]i la domiciliu”, a spus Sergiu Hojbot\, psiholog al DGASPC Suceava. El a punctat faptul c\ ace[ti copii, lipsi]i de sprijinul p\rin]ilor [i a educa]iei ajung s\ fure din necesitate. “Factorul ar fi de ra]iune economic\, imposibilitatea asigur\rii celor necesare unui trai decent pentru copil a dus la o reac]ie imediat\ a acestuia fa]\ de aceste priva]iuni printr-un comportament infrac]ional”, a explicat Sergiu Hojobot\. El consider\ c\ pentru prevenirea [i combaterea fenomenului infrac]ional, ar trebui `nl\turate deficien]ele care se manifest\ `n [coal\: insuficienta scolarizare a unor copii, slaba calitate a con]inutului activit\]ii instructiv-educative , tolerarea cazurilor de indisciplin\, ca [i a absen]elor repetate si comportarea necorespunz\toare fa]\ de colegi ori fa]\ de cadrele didactice, precum [i men]inerea unei leg\turi permanente [i eficiente `ntre [coal\ [i familiile elevilor. (Georgiana GROZA)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …