Thursday , February 9 2023

17 noi “Steaguri Verzi” pentru scoli din judetul Suceava

Sapte [coli din Suceava au dob=ndit pentru prima dat\ statutul de Eco-{coal\, iar altele [apte l-au redob=ndit pentru `nc\ doi ani
Jude]ul Suceava de]ine suprema]ia în programul interna]ional „Eco-[coala” ob]inând în cei 13 ani de desf\[urare a programului, 45 de „Steaguri Verzi” dintre care 37 au fost „validate” în anul [colar 2010 – 2011.
În cadrul celei de a XIII-a edi]ii a Seminarului na]ional „Parteneriat în educa]ia pentru mediul înconjur\tor” desf\[urat la data de 8 octombrie, sub coordonarea Centrului Carpato Danubian de Geoecologie, au fost decernate premiile pentru activitatea de educa]ie pentru mediu desf\[urat\ în programele interna]ionale „Eco-School” (Eco – [coala), „LeAF”(S\ înv\]\m despre p\dure) [i „YRE” (Tineri reporteri pentru mediu) precum [i în proiectele na]ionale „Patrula Eco” [i „Eco – Fotografia anului”.
Din jude]ul Suceava au dobândit pentru prima dat\ statutul de Eco-[coala [i „Steagul Verde” urm\toarele [coli: {coala „Grigore Ghica Voievod” Suceava, {coala ”Mihai Eminescu” R\d\u]i, {coala „Ion Irimescu” F\lticeni, Colegiul Na]ional „Nicu Gane” F\lticeni, Grupul {colar Dumbr\veni, {coala P\ltinoasa [i {coala „Petru Mu[at” Siret.
De asemenea alte zece [coli au redobândit acest statut pentru înc\ doi ani.
Elevii [i profesorii din jude]ul Suceava au ob]inut alte premii [i diplome- `n cadrul Concursului Na]ional DECE, {coala Bosanci a fost distins\ cu premiul III iar {coala Nr.3 a ob]inut o men]iune. Totodat\, elevul Alin Barbacariu de la Colegiul Tehnic „Petru Mu[at”  a fost distins cu premiul II la Concursul na]ional „Eco-Fotografia anului”, Gr\dini]a „Micul Prin]” R\d\u]i a ob]inut o men]iune la Concursul na]ional „Patrula Eco” iar Colegiul Na]ional „Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]i [i {coala Bosanci au c=[tigat premiul I `n cadrul Concursului Interna]ional „Tree Planting”.
Patru din cei 12 elevi din ]ar\ premia]i pentru implicarea excep]ional\ `n cadrul programului „Eco-{coala” sunt elevi ai unit\]ilor [colare din Suceava, respectiv Gabriela Galan- Grupul {colar Dumbr\veni, Mihnea Verme[an – {coala „Bogdan Vod\” C=mpulung Moldovenesc, Ioan Sofia- {coala „Ion Irimescu” F\lticeni [i Ana Maria Suciu-  {coala „Dimitrie P\curariu” {cheia.
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, coordonatorul seminarului `n cadrul c\ruia s-au `nm=nat premiile este o organiza]ie neguvernamental\ care desf\[oar\ activit\]i de educa]ie, protec]ie [i conservare a mediului înconjur\tor, fiind membru cu drepturi depline al Funda]iei Mondiale de Educa]ie pentru Mediul Înconjur\tor. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 100 de amenzi aplicate de polițiști în cadrul unei razii în Vatra Dornei. Doi bărbați, reținuți pentru comiterea unor furturi

Miercuri, 8 februarie, între orele 07.00-14.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat şi executat o …