Saturday , December 3 2022

15 miliarde de lei vechi, transformate in scrum la Forest Falt Falticeni

Linia de debitare a cherestelei instalat\ doar cu doi ani `n urm\, 300 de metri cubi de cherestea, trei motostivuitoare, alte dot\ri din incint\ dar [i hala ca atare au fost mistuite de fl\c\ri `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\ u cauza avansat\ – un scurtcircuit la instala]ia electric\ u “p=n\ `n octombrie facem alta”, d\ asigur\ri patronul firmei Forest Falt, Constantin Arion u investi]ia distrus\ de foc, care era, `n opinia managerului Arion, “cea mai frumoas\ din Moldova”, era asigurat\ t
Fabrica de cherestea Forest Falt din municipiul F\lticeni a fost cuprins\ de un puternic incendiu `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, dup\ miezul nop]ii. Linia de debitare a cherestelei, instalat\ doar cu doi ani `n urm\, sute de metri cubi de cherestea, mai multe motostivuitoare, alte dot\ri din incint\, dar [i hala ca atare au fost mistuite de fl\c\ri. Peste 15 milioane de lei (15 miliarde de lei vechi) reprezint\ valoarea pagubelor produse de focul ce a pornit, conform primelor estim\ri de la un scurt-circuit ale instala]iei electrice. Din fericire, construc]ia, `mpreun\ cu dot\rile din interior, erau asigurate.
Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, plutonier major Alin G\leat\, a transmis c\  grupa operativ\ a ISU “Bucovina” al jude]ului Suceava, condus\ de inspectorul [ef – colonelul Ion Burlui, Deta[amentele de pompieri F\lticeni [i Suceava, G\rzile de interven]ie Solca [i Gura Humorului, împreun\ cu Serviciile Voluntare pentru Situa]ii de Urgen]\ ale comunelor Cornu Luncii, Bogd\ne[ti, Râ[ca [i Boroaia, au intervenit `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, imediat dup\ ora 1.00, cu 15 autospeciale – 11 ale pompierilor profesioni[ti [i patru ale pompierilor voluntari – pentru localizarea [i stingerea incendiului izbucnit la SC Forest Falt F\lticeni, `n  fabrica de prelucrare a lemnului  de pe strada Dimitrie Leonida.
La sosirea pompierilor incendiul se manifesta violent la o hal\ de gatere dezafectat\ [i la o hal\ de produc]ie, construc]ii în prelungire, existând pericolul de propagare la celelalte cl\diri învecinate. Praful uscat de lemn depus în interior [i cantit\]ile mari de material lemnos aflate în hala de produc]ie au favorizat dezvoltarea [i propagarea incendiului cu rapiditate. Focul a fost lichidat la ora 8.50, `n diminea]a zilei de ieri.
Au ars acoperi[ul halei gatere dezafectate, pe o suprafa]\ de 2.700 mp, hala de produc]ie, pe o suprafa]\ de 2.900 mp, circa 300 metri cubi de cherestea, linia tehnologic\ de debitare a lemnului, trei motostivuitoare [i alte materiale combustibile din interiorul construc]iilor. S-au degradat pere]ii [i acoperi[ul halei de produc]ie.
Din primele cercet\ri a rezultat c\ incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric deteriorat.
Pompierii au salvat depozitul de produse finite [i de materii prime, [apte usc\toare, dou\ centrale termice, atelierul mecanic [i cl\dirile societ\]ii comerciale învecinate – atelierul mecanic [i dou\ sec]ii de prelucrare material lemnos. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omene[ti.
Patronul SC Forest Falt SA F\lticeni, Constantin Arion, a f\cut o estimare a pagubelor produse de incendiu la peste 1,5 milioane de lei noi. “Bine c\ nu a fost nicio victim\. Ce s-a distrus vom reconstrui  p=n\ `n toamn\, dar o via]\ omeneasc\ nu o poate `nlocui nimeni. Hala [i utilajele sunt asigurate, iar cauza producerii incendiului nu are leg\tur\ cu o culp\ a lucr\torilor. Eu am `n]eles c\ incendiul s-a declan[at de la un scurt circuit produs la instala]ia electric\, cel mai probabil `n tabloul electric. {tiu c\ praful rezultat din activitatea de debitare a lemnului aflat `n suspensie `n aer poate duce la astfel de scurt-circuite. Am luat toate m\surile de protec]ie contra incendiului stabilite `n normative, verific\rile f\cute de ISU vor stabili `n detaliu ce s-a `nt=mplat”, a spus managerul Constantin Arion.
El a mai spus c\ `n hala distrus\ de fl\c\ri lucrau 20 din cei 140 de angaja]i ai firmei Forest Falt, activitatea de debitat bu[teni efectu=ndu-se [i `n cursul zilei de s=mb\t\ `n acea incint\. Niciunul dintre ei nu `[i va pierde locul de munc\ fiindc\ `n zilele urm\toare va fi repus\ `n func]iune linia veche de debitare, ce fusese pus\ `n conservare dup\ ce `n urm\ cu pu]in timp a fost cump\rat\ [i instalat\ o linie nou\. “Era o instala]ie nou\, poate cea mai frumoas\ din Moldova, dat\ `n func]iune acum doi ani. P=n\ `n octombrie `ns\, vom reveni la normal”. Constantin Arion a spus c\ incendiul de ieri este al doilea de c=nd lucreaz\ `n fabric\, de peste 25 de ani. Primul s-a produs pe vremea lui Ceau[ecu, `n anul 1989, c=nd actualul patron al societ\]ii f\lticenene era doar director al Intreprinderii de Prelucrare a Lemnului din localitate, devenit\ dup\ 1990 Sc Forest Falt SA F\lticeni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …

No comments

  1. 15 mil RON = 15 miliarde lei?
    15 mil RON = 150 miliarde lei, voi scrieti articolele dupa ureche

  2. Autorul articolului nu prea le are cu ARITMETICA !
    Scrie in articol ca 15milioane lei este egal cu 15 miliarde lei vechi , mai jos patronul estimeaza paguba la 1,5 milioane lei . Ce sa mai intelegi ?

  3. Asa se intimpla intotdeauna cu cei care fura nu se vor bucura de bunul furat. La fel si hotul de Arion care a vindut vechiul combinat bucata cu bucata pt. a deveni acum ,, investitor,,….

  4. aloooo…dupa denominarea cu 4 zerouri 15 miliarde vechi inseamna 150 mii lei noi iar 15 milioane lei noi inseamna 150 miliarde lei vechi….clar? deci care ii paguba? in afara de nestiinta voastra…..