128 de hectare de padure validate pentru Manastirea R=sca

reportersite
06 mai 2011, 21:00

Vineri, 6 mai, a avut loc, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava, [edin]a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor. ~n cadrul [edin]ei au fost validate, `n vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 236,27 de hectare de terenuri, din care 235 de hectare de terenuri forestiere [i 1,27 de hectare de teren agricol.
Totodat\, `n cadrul [edin]ei, au fost adoptate 44 de hot\r=ri, pentru un num\r de 48 de persoane fizice, o comun\ [i o unitate de cult. Astfel, este vorba despre o hot\r=re de validare terenuri agricole cu amplasament, pentru o suprafa]\ total\ de 0,27 hectare de teren, pentru o persoan\ fizic\ [i de nou\ hot\r=ri de valid\ri terenuri cu vegeta]ie forestier\ cu amplasament, pentru o suprafa]\ total\ de 53 de hectare, pentru 14 persoane fizice [i comuna Poiana Stampei pentru o suprafa]\ de 16 hectare. Acestora li se adaug\ [ase hot\r=ri pentru constituire teren aferent locuin]ei; 12 hot\r=ri de valid\ri amplasamente pentru 182 de hectare de teren forestier pentru 25 de persoane fizice [i M\n\stirea R=[ca, aceast\ unitate de cult primind 128 de hectare. De asemenea, mai este vorba de dou\ hot\r=ri privind acordarea de desp\gubiri pentru suprafa]a de un hectar de teren agricol, pentru dou\ persoane fizice [i de 11 hot\r=ri de modific\ri pozi]ii. Potrivit unui comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, trei solicit\ri au fost invalidate. (D.P.)