Sunday , November 27 2022

12 tineri au vizitat redactia ziarului Obiectiv, `n cadrul Programului “Scoala de vara pentru tineri cu performante deosebite”

~n perioada 18- 24 iulie are loc cea de-a treia edi]ie a programului Clasa Liderilor pentru Bucovina – {coala de var\ pentru tineri cu performan]e deosebite N beneficiarii programului sunt 36 de elevi din tot jude]ul Suceava, cu vârste cuprinse între 14 [i 18 ani, selecta]i dup\ criterii de performan]\ N elevi din cadrul modulului Rela]ii publice, comunicare [i mass-media,  înso]i]i de dou\ cadre didactice de la C.N. „Mihai Eminescu” au vizitat redac]ia Obiectiv, au discutat cu redactorii no[tri [i au primit r\spunsuri la toate întreb\rile [i curiozit\]ile lor vizavi de aceast\ profesie
Centrul de Resurse pentru Educa]ie Economic\ Suceava în parteneriat cu Inspectoratul {colar al Jude]ean organizeaz\ în perioada 18-24 iulie cea de-a treia edi]ie a programului Clasa Liderilor pentru Bucovina – {coal\ de var\ pentru tineri cu performan]e deosebite.
Proiectul finan]at de Consiliul Jude]ean Suceava are ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu rezultate deosebite, `n scopul dob=ndirii unor cuno[tin]e [i abilit\]i de lider necesare promov\rii `n diverse domenii ale societ\]ii. Programul mai urm\re[te dezvoltarea [i manifestarea liber\ a personalit\]ii acestora, `n vederea orient\rii propriei cariere c\tre oportunit\]ile jude]ului Suceava `n diverse specializ\ri. Organizatorii au beneficiat de implicarea institu]iilor [i organiza]iilor jude]ene [i locale `n educarea tinerilor participan]i, astfel ace[tia au avut posibilitatea s\ observe [i s\ în]eleag\ cum func]ioneaz\ institu]iile men]ionate [i care este aportul lor în organizarea [i func]ionarea societ\]ii.
Programul se desf\[oar\ timp de o s\pt\m=n\ [i cuprinde activit\]i de preg\tire general\, de specialitate [i practic\ `n diferite domenii (Comunicare, mass-media, autorit\]i publice, politic\, economie) coordonate de trei profesori formatori [i [ase profesori `ndrum\tori. Cursurile teoretice au un caracter interactiv, subiectele fiind abordate prin metode pedagogice moderne. Pe l=ng\ acestea sunt incluse sesiuni speciale de educa]ie pentru societate- codul bunelor maniere, activit\]i reacreative [i particip\ri la programe culturale.
~n program sunt `nscri[i 36 de elevi de la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, C.N. “Mihai Eminescu”, C.N. “Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]i, C.N. “Nicu Gane” F\lticeni [i C.N “Alexandru cel Bun” Gura Humorului repartiza]i pe trei module- Politic\, Economie [i Rela]ii Publice, Comunicare [i Mass-media. .
Institu]iile vizate pentru preg\tirea practic\ sunt Consiliul Jude]ean, Institu]ia prefectului, Prim\ria, Tribunalul Suceava, diferi]i agen]i economici, institu]ii de pres\ [i b\nci. ~n acest context, `n diminea]\ zilei de joi, 21 iulie, redac]ia ziarului Obiectiv a fost vizitat\ de 12 elevi de la modulul de Rela]ii publice, Comunicare [I Mass-media, `nso]i]I de prof. Rahila Cu[nir [I Camelia Loren]i de la C.N. “Mihai Eminescu”. Oaspe]ii au discutat cu redactorii no[tri, au pus `ntreb\ri, primind l\muriri la toate curiozit\]ile lor vizavi de aceast\ profesie.   (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Foresta câștigă cu 2-0, pe Areni, în fața celor de la Șomuz Fălticeni. Bucovina Rădăuți –  Viitorul Darabani: 4-0

Fotbaliștii antrenați de Dorin Goian s-au impus sâmbătă cu 2-0 în fața  celor de la …