Monday , March 4 2024

12 ani si sapte luni de puscarie, totalul condamnarilor pronuntate miercuri pe numele lui Dumitru Morhan

N `n cele patru capete de acuzare pentru care a fost trimis `n judecat\, afaceristul sucevean a ob]inut c=te [ase luni, respectiv [apte luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, cinci ani [i jum\tate [i [ase ani, pentru tentativ\ de `n[el\ciune n instan]a a decis pentru pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia  contopirea [i executarea pedepsei celei mai grele, de [ase ani de `nchisoare, la care se adaug\ o pedeaps\ complementar\ de doi ani de interzicere a unor drepturi, inclusiv cel de a alege [i de a fi ales n apropia]ii lui Dumitru Morhan declar\ c\ acesta a `naintat apel [i c\ a plecat deja ieri la Bucure[ti pentru a depune cerere de str\mutare la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie

Omul de afaceri sucevean Dumitru Morhan, care risc\ s\ `[i petreac\ `n pu[c\rie urm\torii [ase ani din via]\, a fost condamnat `n total la 12 ani [i [apte luni de `nchisoare de c\tre Tribunalul Suceava.
Acest lucru rezult\ din dispozitivul sentin]ei penale `n baza c\reia Morhan a fost condamnat.
Miercuri, Tribunalul Suceava a respins ca nefondat\ cererea formulat\ de Virginia Tcaciuc, v\duva lui {tefan Tcaciuc,  fostul pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, `n ceea ce prive[te schimbarea încadr\rii juridice din tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune s\vâr[it\ de Dumitru Morhan, în infrac]iunea de în[el\ciune.  A fost respins\ ca nefondat\ [i cererea formulat\ de Uniunea Ucrainenilor din România de schimbare a încadr\rii juridice `n acela[i sens.
Doar o mic\ satisfac]ie de moment pentru Dumitru Morhan, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, care a fost apoi cov=r[it de condamn\ri, venite una dup\ cealalt\, `n patru capete de acuzare, cuprinse `n acela[i dosar.
Astfel, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Dumitru Morhan, pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\ la pedeapsa de 6 [ase luni de închisoare [i pentru tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune, la cinci ani [i [ase luni de `nchisoare `n partea de dosar privind pe v\duva lui {tefan Tcaciuc  [i interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a [i lit. b din Codul Penal pe o perioad\ de doi ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale, parte v\t\mat\ fiind Tcaciuc Virginia. Dumitru Morhan a mai fost condamnat pentru fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\, prev. de art. 290 Cod penal, la pedeapsa de [apte luni de `nisoare iar pentru tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune, a mai primit al]i  [ase ani închisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de 2 ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale, parte civil\ fiind Uniunea Ucrainenilor din România.
Legea penal\ rom=neasc\ prevede c\ pedepsele se contopesc [i se execut\ pedeapsa cea mai mare, spre deosebire de cea din Statele Unite, de exemplu, unde pedepsele se adun\. Astfel,  `n baza articolului 33 litera (a) raportat\  la articolul  34 litera  (b) din Codul penal, instan]a a decis contopirea pedepselelor, urmând ca Dumitru Morhan s\ execute pedeapsa cea mai grea de 6 ([ase) ani de închisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de 2 ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale.
N “Contractul” de `mprumut `ntre Morhan [i {tefan Tcaciuc, anulat de instan]\
Tribunalul Suceava a decis, de asemenea, anularea  contractului de împrumut cu dobând\ încheiat la data de 14 octombrie 2001 la domiciliul lui Dumitru Morhan Dumitru în calitate de creditor, [i debitorul {tefan Tcaciuc {tefan, pentru suma de 80.000 (optzecimii) de dolari pe o perioad\ de 440 de zile, cu dobânda de 10% pe an.  Instan]a a anulat [i contractul de împrumut întocmit la data de 08 martie 2003 la domiciliul aceluia[i Dumitru Morhan între acesta în calitate de creditor [i Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentat\ legal de {tefan Tcaciuc – pre[edinte, în calitate de debitoare, pentru suma de 2.200.000.000 (dou\ miliarde dou\ sute milioane) lei vechi, cu termen de restituire la data de 31 martie 2004.

N S-a ales cu condamnarea, dar a fost scutit de plata desp\gubirilor
Magistra]ii suceveni au respins ca nefondat\, cererea formulat\ de partea v\t\mat\ Virginia Tcaciuc, de obligare a lui Dumitru Morhan la plata daunelor materiale în sum\ de 780.000.000 lei vechi [i 1.000.000.000 lei vechi daune morale. A fost respins\, de asemenea, ca nefondat\, cererea formulat\ de Uniunea Ucrainenilor din România, de obligare a inculpatului Morhan Dumitru la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 lei RON. Dumitru Morhan a fost olbigat s\ pl\teasc\ statului suma de 7.050 lei cu titlu de cheltuieli judiciare – 3.000 lei din timpul urm\riri penale [i 4.050 lei aferent\ cercet\rii judec\tore[ti. Morhan a mai fost obligat s\ pl\teasc\ Virginiei Tcaciuc  suma de 3.199 lei reprezentând cheltuieli judiciare în care este inclus\ [i suma de 1.500 lei onorariu avocat. Sentin]a pronun]at\ miercuri este cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronun]are pentru Dumitru Morhan. Acesta a anun]at deja c\ a depus recurs [i va cere la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie str\mutarea dosarului la o alt\ instan]\ din ]ar\.

N Morhan, condamnat la un an dup\ ce a fost trimis `n judecat\ de procurori
Dumitru Morhan a fost trimis `n judecat\ la sf=r[itul lunii octombrie 2009, de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava `ntr-un dosar `n care procurorii au probat c\ fostul prim vicepre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), actual pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia s-a folosit de falsuri `n acte [i de martori mincino[i pentru a ob]ine de la familia defunctului pre[edinte al UUR, {tefan Tcaciuc, aproape 100.000 de euro, sum\ provenit\ dintr-un a[a zis `mprumut acordat de Morhan lui Tcaciuc ce nu a mai fost restituit.
Ani `n [ir, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, Dumitru Morhan, a sus]inut c\ a `mprumutat sume foarte mari de bani at=t fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR) – defunctul {tefan Tcaciuc, c=t [i Uniunii ca atare, `ntr-o perioad\ `n care d=nsul de]inea func]ia de prim – vicepre[edinte al acestei forma]iuni politice. A declan[at ac]iuni `n instan]\ pentru recuperarea acestor “`mprumuturi” demostrate prin prezentarea unor documente semnate olograf de c\tre {tefan Tcaciuc, c=t [i cu martori. Dup\ ce {tefan Tcaciuc a murit, Dumitru Morhan s-a `ndreptat `mpotriva v\duvei acestuia, Virginia Tcaciuc. ~ntr-unul dintre procese, `n care Dumitru Morhan a cerut s\ i se restituie suma de 97.643 de euro – provenit\ dintr-un `mprumut ini]ial de 80.000 de dolari ce l-ar fi oferit lui {tefan Tcaciuc `n 2001, plus dob=nzile aferente, instan]a i-a dat dreptate [i a pus-o la plat\ pe v\duv\, `n baza unor expertize care certifica faptul c\ semn\tura de pe contractul de `mprumut a lui {tefan Tcaciuc nu este fals\ iar doi martori au confirmat c\ au fost de fa]\ la oferirea `mprumutului, `n casa lui Dumitru Morhan. ~n cel de-al doilea proces ini]iat de Morhan pentru recuperarea unui `mprumut de 2,2 miliarde de lei vechi, acordat de aceast\ dat\ Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, `n numele c\reia a semnat, `n martie 2003, acela[i {tefan Tcaciuc, instan]a nu s-a pronun]at. Ulterior s-a dovedit c\ Dumitru Morhan ar fi folosit h=rtii semnate `n alb de c\tre {tefan Tcaciuc, pentru a confec]iona a[a-zisele contracte de `mprumut. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. Dl Buciuta si doamna Tcaciuc,sa-l pupati pe dl Morhan exact in partea dorsala