Monday , January 30 2023

12 ani si sapte luni de puscarie, totalul condamnarilor pronuntate miercuri pe numele lui Dumitru Morhan

N `n cele patru capete de acuzare pentru care a fost trimis `n judecat\, afaceristul sucevean a ob]inut c=te [ase luni, respectiv [apte luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, cinci ani [i jum\tate [i [ase ani, pentru tentativ\ de `n[el\ciune n instan]a a decis pentru pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia  contopirea [i executarea pedepsei celei mai grele, de [ase ani de `nchisoare, la care se adaug\ o pedeaps\ complementar\ de doi ani de interzicere a unor drepturi, inclusiv cel de a alege [i de a fi ales n apropia]ii lui Dumitru Morhan declar\ c\ acesta a `naintat apel [i c\ a plecat deja ieri la Bucure[ti pentru a depune cerere de str\mutare la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie

Omul de afaceri sucevean Dumitru Morhan, care risc\ s\ `[i petreac\ `n pu[c\rie urm\torii [ase ani din via]\, a fost condamnat `n total la 12 ani [i [apte luni de `nchisoare de c\tre Tribunalul Suceava.
Acest lucru rezult\ din dispozitivul sentin]ei penale `n baza c\reia Morhan a fost condamnat.
Miercuri, Tribunalul Suceava a respins ca nefondat\ cererea formulat\ de Virginia Tcaciuc, v\duva lui {tefan Tcaciuc,  fostul pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, `n ceea ce prive[te schimbarea încadr\rii juridice din tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune s\vâr[it\ de Dumitru Morhan, în infrac]iunea de în[el\ciune.  A fost respins\ ca nefondat\ [i cererea formulat\ de Uniunea Ucrainenilor din România de schimbare a încadr\rii juridice `n acela[i sens.
Doar o mic\ satisfac]ie de moment pentru Dumitru Morhan, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, care a fost apoi cov=r[it de condamn\ri, venite una dup\ cealalt\, `n patru capete de acuzare, cuprinse `n acela[i dosar.
Astfel, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Dumitru Morhan, pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\ la pedeapsa de 6 [ase luni de închisoare [i pentru tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune, la cinci ani [i [ase luni de `nchisoare `n partea de dosar privind pe v\duva lui {tefan Tcaciuc  [i interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a [i lit. b din Codul Penal pe o perioad\ de doi ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale, parte v\t\mat\ fiind Tcaciuc Virginia. Dumitru Morhan a mai fost condamnat pentru fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\, prev. de art. 290 Cod penal, la pedeapsa de [apte luni de `nisoare iar pentru tentativ\ la infrac]iunea de în[el\ciune, a mai primit al]i  [ase ani închisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de 2 ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale, parte civil\ fiind Uniunea Ucrainenilor din România.
Legea penal\ rom=neasc\ prevede c\ pedepsele se contopesc [i se execut\ pedeapsa cea mai mare, spre deosebire de cea din Statele Unite, de exemplu, unde pedepsele se adun\. Astfel,  `n baza articolului 33 litera (a) raportat\  la articolul  34 litera  (b) din Codul penal, instan]a a decis contopirea pedepselelor, urmând ca Dumitru Morhan s\ execute pedeapsa cea mai grea de 6 ([ase) ani de închisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de 2 ani, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale.
N “Contractul” de `mprumut `ntre Morhan [i {tefan Tcaciuc, anulat de instan]\
Tribunalul Suceava a decis, de asemenea, anularea  contractului de împrumut cu dobând\ încheiat la data de 14 octombrie 2001 la domiciliul lui Dumitru Morhan Dumitru în calitate de creditor, [i debitorul {tefan Tcaciuc {tefan, pentru suma de 80.000 (optzecimii) de dolari pe o perioad\ de 440 de zile, cu dobânda de 10% pe an.  Instan]a a anulat [i contractul de împrumut întocmit la data de 08 martie 2003 la domiciliul aceluia[i Dumitru Morhan între acesta în calitate de creditor [i Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentat\ legal de {tefan Tcaciuc – pre[edinte, în calitate de debitoare, pentru suma de 2.200.000.000 (dou\ miliarde dou\ sute milioane) lei vechi, cu termen de restituire la data de 31 martie 2004.

N S-a ales cu condamnarea, dar a fost scutit de plata desp\gubirilor
Magistra]ii suceveni au respins ca nefondat\, cererea formulat\ de partea v\t\mat\ Virginia Tcaciuc, de obligare a lui Dumitru Morhan la plata daunelor materiale în sum\ de 780.000.000 lei vechi [i 1.000.000.000 lei vechi daune morale. A fost respins\, de asemenea, ca nefondat\, cererea formulat\ de Uniunea Ucrainenilor din România, de obligare a inculpatului Morhan Dumitru la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 lei RON. Dumitru Morhan a fost olbigat s\ pl\teasc\ statului suma de 7.050 lei cu titlu de cheltuieli judiciare – 3.000 lei din timpul urm\riri penale [i 4.050 lei aferent\ cercet\rii judec\tore[ti. Morhan a mai fost obligat s\ pl\teasc\ Virginiei Tcaciuc  suma de 3.199 lei reprezentând cheltuieli judiciare în care este inclus\ [i suma de 1.500 lei onorariu avocat. Sentin]a pronun]at\ miercuri este cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronun]are pentru Dumitru Morhan. Acesta a anun]at deja c\ a depus recurs [i va cere la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie str\mutarea dosarului la o alt\ instan]\ din ]ar\.

N Morhan, condamnat la un an dup\ ce a fost trimis `n judecat\ de procurori
Dumitru Morhan a fost trimis `n judecat\ la sf=r[itul lunii octombrie 2009, de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava `ntr-un dosar `n care procurorii au probat c\ fostul prim vicepre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), actual pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia s-a folosit de falsuri `n acte [i de martori mincino[i pentru a ob]ine de la familia defunctului pre[edinte al UUR, {tefan Tcaciuc, aproape 100.000 de euro, sum\ provenit\ dintr-un a[a zis `mprumut acordat de Morhan lui Tcaciuc ce nu a mai fost restituit.
Ani `n [ir, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, Dumitru Morhan, a sus]inut c\ a `mprumutat sume foarte mari de bani at=t fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR) – defunctul {tefan Tcaciuc, c=t [i Uniunii ca atare, `ntr-o perioad\ `n care d=nsul de]inea func]ia de prim – vicepre[edinte al acestei forma]iuni politice. A declan[at ac]iuni `n instan]\ pentru recuperarea acestor “`mprumuturi” demostrate prin prezentarea unor documente semnate olograf de c\tre {tefan Tcaciuc, c=t [i cu martori. Dup\ ce {tefan Tcaciuc a murit, Dumitru Morhan s-a `ndreptat `mpotriva v\duvei acestuia, Virginia Tcaciuc. ~ntr-unul dintre procese, `n care Dumitru Morhan a cerut s\ i se restituie suma de 97.643 de euro – provenit\ dintr-un `mprumut ini]ial de 80.000 de dolari ce l-ar fi oferit lui {tefan Tcaciuc `n 2001, plus dob=nzile aferente, instan]a i-a dat dreptate [i a pus-o la plat\ pe v\duv\, `n baza unor expertize care certifica faptul c\ semn\tura de pe contractul de `mprumut a lui {tefan Tcaciuc nu este fals\ iar doi martori au confirmat c\ au fost de fa]\ la oferirea `mprumutului, `n casa lui Dumitru Morhan. ~n cel de-al doilea proces ini]iat de Morhan pentru recuperarea unui `mprumut de 2,2 miliarde de lei vechi, acordat de aceast\ dat\ Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, `n numele c\reia a semnat, `n martie 2003, acela[i {tefan Tcaciuc, instan]a nu s-a pronun]at. Ulterior s-a dovedit c\ Dumitru Morhan ar fi folosit h=rtii semnate `n alb de c\tre {tefan Tcaciuc, pentru a confec]iona a[a-zisele contracte de `mprumut. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …

No comments

  1. Dl Buciuta si doamna Tcaciuc,sa-l pupati pe dl Morhan exact in partea dorsala