Thursday , April 18 2024

107 suceveni, inselati de un turc care le promitea locuri de munca in Germania

.
N `mpotriva cet\]eanului turc, care este acuzat [i de faptul c\ se sustrage de la plata unor taxe [i impozite, s-a pornit urm\rirea penal\ n Beytullah Ugurlu I-a p\c\lit pe suceveni c\ le rezolva angajarea `n Germania n `n total, de la cei 107 suceveni, turcul a `ncasat 120.686 lei n potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Gabriel Harja, `n jude] exist\ circa 15 firme care au ca obiect de activitate intermedierea de contracte de munc\ `n afara grani]elor, `ns\ doar trei ar fi active n directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, Aurelia Foc[a, atrage aten]ia c\ sunt multe firme care profit\ de necazurile oamenilor [i le percep bani pentru a le oferi un loc de munc\ `n str\in\tate, `n vreme ce la AJOFM exist\ multe oferte pentru un job `n afara ]\rii, dar pu]ini cet\]eni [tiu despre acestea
Peste o sut\ de suceveni au fost p\c\li]i `n mai pu]in de o lun\ de un turc care le-a promis c\ le va facilita angajarea `n str\in\tate. Dup\ ce le-a luat banii `n contul comisioanelor pe care trebuiau s\ le presteze pentru serviciile f\cute, sucevenii s-au v\zut cu buza umflat\.
Re]eta marii p\c\leli a fost una deosebit de simpl\. Turcul Beytullah Ugurlu vine la Suceava cu g=nduri mari [i, f\r\ a scoate mul]i bani din buzunar, `nfiin]eaz\ peste noapte o firm\ al c\rei obiect de activitate era plasarea de for]\ de munc\. La doar c=teva zile de la `nfiin]area firmei, turcul Beytullah Ugurlu se pune serios pe treab\ [i nu se las\ p=n\ c=nd nu p\c\le[te vreo 107 suceveni c\rora le ia banii [i le promite c\ le va intermedia angajarea `n Germania.
Astfel, `n data de 25 ianuarie s-a dispus, de c\tre Oficiul Registrului Comer]ului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, autorizarea constituirii [i înregistrarea societ\]ii comerciale BURNU – MAHMUT SRL, cu sediul social pe strada Universit\]ii, num\rul 42A, apartamentul 6. Capitalul social al societ\]ii care avea ca obiect de activitate principal plasarea for]ei de munc\ era de numai 200 de lei. ~n acest fel, o banal\ firm\ de apartament `nfiin]at\ cu o cheltuial\ minim\ a putut ob]ine venituri mari pe seama naivit\]ii mai multor suceveni.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava,  cet\]eanul turc, `n v=rst\ de 37 de ani, a indus `n eroare `n perioada 29 ianuarie – 24 februarie un num\r de 107 persoane de pe raza jude]ului Suceava. „A `ncheiat contracte individuale de munc\ cu ace[tia, promi]=ndu-le locuri de munc\ `n Germania, `ncas=nd de la ace[tia suma total\ de 120.686 lei”, se arat\ `n comunicatul de pres\ trimis de inspectorul principal Gabriel Pan]iru, purt\tor de cuv=nt al IPJ Suceava. Totodat\, se precizeaz\ `n respectivul comunicat, „suspectul” nu a `nregistrat aceste venituri `n eviden]a contabil\ a societ\]ii, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor [i impozitelor datorate statului, cauz=nd un prejudiciu bugetului de stat `n valoare de 19.310 lei. Cu alte cuvinte, pe l=ng\ faptul c\ a `n[elat peste o sut\ de oameni, Beytullah Ugurlu a vrut s\ `n[ele [i statul de bani.
Poli]ia Suceava a `ntreprins cercet\ri `n cauz\, dosarul fiind documentat dup\ aproape jum\tate de an. La 20 august, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de `ncepere a urm\ririi penale fa]\ de Beytullah Ugurlu, pentru comiterea infrac]iunilor de `n[el\ciune [i evaziune fiscal\.
Intermedierea de for]\ de munc\ [i plasarea for]ei de munc\ reprezint\ activit\]i economice legale, care se desf\[oar\ pe teritoriul Rom=niei `n baza unor reguli clar stabilite, codul CAEN fiind 781.
Potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Gabriel Harja, firmele care vor s\ desf\[oare astfel de activit\]i trebuie s\ aib\ doar acest obiect de activitate sau s\ fie trecut ca principal domeniu de activitate, aceasta fiind doar una din condi]iile pe care trebuie s\ le `ndeplineasc\. ~n jude] exist\, conform celor spuse de Gabriel Harja, circa 15 firme care au ca obiect de activitate plasarea de for]\ de munc\, `ns\ doar trei ar fi active. Motivul ar fi, dup\ cum spune [eful ITM Suceava, acela c\ nu au prezentat, periodic, inform\ri cu privire la activitatea depus\.
Directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, Aurelia Foc[a, atrage aten]ia c\ sunt multe firme care profit\ de necazurile oamenilor [i le percep bani pentru a le oferi un loc de munc\ `n str\in\tate, `n vreme ce la AJOFM exist\ multe oferte pentru un job `n afara ]\rii, dar pu]ini cet\]eni [tiu despre acestea. „Nu este ilegal\ activitatea de plasare a for]ei de munc\, dar sunt [i firme neserioase care profit\ de necazul oamenilor, cer bani ca s\ le faciliteze angajarea peste hotare [i uneori nici nu respect\ promisiunile sau obliga]iile din contractele `ncheiate. ~n schimb, la AJOFM Suceava sunt foarte multe locuri de munc\ `n afara ]\rii [i nu se cer bani pentru a facilita angajarea dar, cu toate acestea, pu]ini oameni vin s\ se intereseze la noi [i prefer\ s\ mearg\ pe alte c\i, la firme care nu totdeauna sunt serioase”, a declarat Aurelia Foc[a. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …