Wednesday , March 29 2023

107 suceveni, inselati de un turc care le promitea locuri de munca in Germania

.
N `mpotriva cet\]eanului turc, care este acuzat [i de faptul c\ se sustrage de la plata unor taxe [i impozite, s-a pornit urm\rirea penal\ n Beytullah Ugurlu I-a p\c\lit pe suceveni c\ le rezolva angajarea `n Germania n `n total, de la cei 107 suceveni, turcul a `ncasat 120.686 lei n potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Gabriel Harja, `n jude] exist\ circa 15 firme care au ca obiect de activitate intermedierea de contracte de munc\ `n afara grani]elor, `ns\ doar trei ar fi active n directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, Aurelia Foc[a, atrage aten]ia c\ sunt multe firme care profit\ de necazurile oamenilor [i le percep bani pentru a le oferi un loc de munc\ `n str\in\tate, `n vreme ce la AJOFM exist\ multe oferte pentru un job `n afara ]\rii, dar pu]ini cet\]eni [tiu despre acestea
Peste o sut\ de suceveni au fost p\c\li]i `n mai pu]in de o lun\ de un turc care le-a promis c\ le va facilita angajarea `n str\in\tate. Dup\ ce le-a luat banii `n contul comisioanelor pe care trebuiau s\ le presteze pentru serviciile f\cute, sucevenii s-au v\zut cu buza umflat\.
Re]eta marii p\c\leli a fost una deosebit de simpl\. Turcul Beytullah Ugurlu vine la Suceava cu g=nduri mari [i, f\r\ a scoate mul]i bani din buzunar, `nfiin]eaz\ peste noapte o firm\ al c\rei obiect de activitate era plasarea de for]\ de munc\. La doar c=teva zile de la `nfiin]area firmei, turcul Beytullah Ugurlu se pune serios pe treab\ [i nu se las\ p=n\ c=nd nu p\c\le[te vreo 107 suceveni c\rora le ia banii [i le promite c\ le va intermedia angajarea `n Germania.
Astfel, `n data de 25 ianuarie s-a dispus, de c\tre Oficiul Registrului Comer]ului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, autorizarea constituirii [i înregistrarea societ\]ii comerciale BURNU – MAHMUT SRL, cu sediul social pe strada Universit\]ii, num\rul 42A, apartamentul 6. Capitalul social al societ\]ii care avea ca obiect de activitate principal plasarea for]ei de munc\ era de numai 200 de lei. ~n acest fel, o banal\ firm\ de apartament `nfiin]at\ cu o cheltuial\ minim\ a putut ob]ine venituri mari pe seama naivit\]ii mai multor suceveni.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava,  cet\]eanul turc, `n v=rst\ de 37 de ani, a indus `n eroare `n perioada 29 ianuarie – 24 februarie un num\r de 107 persoane de pe raza jude]ului Suceava. „A `ncheiat contracte individuale de munc\ cu ace[tia, promi]=ndu-le locuri de munc\ `n Germania, `ncas=nd de la ace[tia suma total\ de 120.686 lei”, se arat\ `n comunicatul de pres\ trimis de inspectorul principal Gabriel Pan]iru, purt\tor de cuv=nt al IPJ Suceava. Totodat\, se precizeaz\ `n respectivul comunicat, „suspectul” nu a `nregistrat aceste venituri `n eviden]a contabil\ a societ\]ii, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor [i impozitelor datorate statului, cauz=nd un prejudiciu bugetului de stat `n valoare de 19.310 lei. Cu alte cuvinte, pe l=ng\ faptul c\ a `n[elat peste o sut\ de oameni, Beytullah Ugurlu a vrut s\ `n[ele [i statul de bani.
Poli]ia Suceava a `ntreprins cercet\ri `n cauz\, dosarul fiind documentat dup\ aproape jum\tate de an. La 20 august, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de `ncepere a urm\ririi penale fa]\ de Beytullah Ugurlu, pentru comiterea infrac]iunilor de `n[el\ciune [i evaziune fiscal\.
Intermedierea de for]\ de munc\ [i plasarea for]ei de munc\ reprezint\ activit\]i economice legale, care se desf\[oar\ pe teritoriul Rom=niei `n baza unor reguli clar stabilite, codul CAEN fiind 781.
Potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Gabriel Harja, firmele care vor s\ desf\[oare astfel de activit\]i trebuie s\ aib\ doar acest obiect de activitate sau s\ fie trecut ca principal domeniu de activitate, aceasta fiind doar una din condi]iile pe care trebuie s\ le `ndeplineasc\. ~n jude] exist\, conform celor spuse de Gabriel Harja, circa 15 firme care au ca obiect de activitate plasarea de for]\ de munc\, `ns\ doar trei ar fi active. Motivul ar fi, dup\ cum spune [eful ITM Suceava, acela c\ nu au prezentat, periodic, inform\ri cu privire la activitatea depus\.
Directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, Aurelia Foc[a, atrage aten]ia c\ sunt multe firme care profit\ de necazurile oamenilor [i le percep bani pentru a le oferi un loc de munc\ `n str\in\tate, `n vreme ce la AJOFM exist\ multe oferte pentru un job `n afara ]\rii, dar pu]ini cet\]eni [tiu despre acestea. „Nu este ilegal\ activitatea de plasare a for]ei de munc\, dar sunt [i firme neserioase care profit\ de necazul oamenilor, cer bani ca s\ le faciliteze angajarea peste hotare [i uneori nici nu respect\ promisiunile sau obliga]iile din contractele `ncheiate. ~n schimb, la AJOFM Suceava sunt foarte multe locuri de munc\ `n afara ]\rii [i nu se cer bani pentru a facilita angajarea dar, cu toate acestea, pu]ini oameni vin s\ se intereseze la noi [i prefer\ s\ mearg\ pe alte c\i, la firme care nu totdeauna sunt serioase”, a declarat Aurelia Foc[a. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ioan Balan cere programe pentru promovarea  atracțiilor culturale românești  

Într-o interpelare adresată ministrului Culturii, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a cerut ca în …