Sunday , July 21 2024

100.000 de euro si bijuterii, furate la pont din locuinta patronului dornestean Adrian Frunza

N ho]ii, trei indivizi veni]i cu un BMW cu numere de Timi[, au fost prin[i dup\ c=teva ore de poli]i[ti `ntr-un bar de striptease din Bistri]a n de[i au ]inut sub observa]ie ore `n [ir vila lui Adrian Frunz\ din Dorne[ti, `nainte de a trece la atac, ho]ii au scos din calcul o chestiune elementar\ – zona central\ a comunei Dorne[ti este dotat\ cu camere de supraveghere [i pe acestea au putut fi vizualizate toate mi[c\rile lor, inclusiv num\rul [i marca ma[inii cu care veniser\ n asear\, cei trei indivizi au fost prezenta]i Judec\toriei R\d\u]i cu propunerea de arestare preventiv\ n
Jaful anului s-a produs, s=mb\t\, `ntre orele 18 [i 19.00 `n comuna Dorne[ti. Omul de afaceri Adrian Frunz\, din localitate, a fost pr\dat de circa 100.000 de euro, `n lei [i valut\, la care se circa 20 de grame de bijuterii, valoarea acestora urm=nd s\ fie stabilit\ `n perioada urm\toare. Important este c\ ho]ii au fost prin[i `n foarte scurt\ vreme, la aproximativ patru ore de la producerea jafului dup\ ce, de pe camerele de supraveghere instalate `n centrul comunei, unde se afl\ [i vila lui Adrian Frunz\, s-au putut vedea foarte clar mai toate opera]iunile indivizilor veni]i la furat, precum [i num\rul automobilului cu care veniser\ – un BMW `nregistrat `n jude]ul Timi[, av=nd num\rul TM 77 DUL.
Adrian Frunz\ nu a dorit s\ comenteze cele `nt=mplate. El a confirmat totu[i c\ jaful i-a adus prejudicii importante, iar camerele de supraveghere montate `n centrul Dorne[tiului au fost de mare folos `n prinderea f\pta[ilor.
S=mb\t\ sear\, la ora 19.12, prin 112, Silvia Frunz\ din comuna Dorne[ti a reclamat c\ în intervalul 18.00.-19.00, în lipsa membrilor familiei de la domiciliu, persoane necunoscute au p\truns prin garaj, pe o u[\ neasigurat\, în buc\t\ria locuiţei,  iar din interior au sustras o sum\ important\ de bani, `n lei [i valut\, totaliz=nd aproximativ 70.000 euro, 17.000 lire sterline [i circa 3.000 lei (`n total, aproximativ 100.000 de euro) precum [i aproximativ 20 de grame de bijuterii din aur, ce se aflau într-un dulap din dormitorul de la parter.
În urma activit\]ilor desf\[urate cu operativitate de poli]i[tii suceveni, `ntr-un interval de circa patru ore, `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\ au fost identifica]i [i re]inu]i cei trei suspec]i de comiterea faptei [i anume Iulian Gordan de 34 ani din Timi[oara, Gheorghe R\zmeri]\  de 38 ani din comuna Sânandrei, jude]ul Timi[ [i Adrian S\b\u de 29 ani din Timi[oara.
Prejudiciul produs a fost recuperat de poli]i[ti în propor]ie de 99%, fiind returnat p\r]ii v\t\mate, iar cei trei suspec]i, cerceta]i sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de furt calificat, au fost prezenta]i asear\ instan]ei cu propunere de arestare.
Dup\ ce, pe camera de supraveghere din centrul comunei Dorne[ti a fost identificat\ ma[ina celor care au comis furtul, poli]i[tii au plecat `n urm\rirea automobilului BMW cu numere de Timi[,  care a fost g\sit `n fa]a unui club de stipteaze din Bistri]a. Cei trei au fost ridica]i din club, re]inu]i [i adu[i la R\d\u]i unde au fost ancheta]i `n prezen]a unui procuror, iar asear\ au fost du[i `n fa]a judec\torilor cu propunerea de arestare preventiv\ pentru 29 de zile, propunere ce urma s\ fie `nsu[it\ de judec\tori.
Omul de afaceri Adrian Frunz\ a fost cunoscut `n ultimul deceniu `n ipostaze contradictorii. Pe de o parte, a fost trimis `n judecat\ de procurorii anticorup]ie pentru fapte `mpotriva legii s\v=r[ite `n vremea `n care lucra ca vame[ la Siret. Ulterior, chiar Prefectura Suceava, `n 2006, i-a trecut numele `ntr-o scrisoare de mul]umire publicat\ `n presa local\, pentru serviciile pe care le-a f\cut cu firma sa [i `n nume personal, pentru eliminarea efectelor calamit\]ilor din acel an. Localnicii spun c\ [i `n anii urm\tori, Frunz\ s-a implicat `n ac]iuni de ajutorare a cons\tenilor, `n inunda]iile ce au urmat.
N Adrian Frunz\ – vame[ul trimis `n judecat\ pentru fapte de corup]ie
Adrian Frunz\, patronul de la VASTIMPEX SRL Dorne[ti, a fost achetat [i ulterior trimis `n judecat\ de procurorii anticorup]ie pentru c\ `n  perioada 1999 – 2002, a fost unul dintre pilonii de baz\ ai afacerii cu p=nze de fier\str\u pe filiera Polonia Rom=nia, coordonat\ de Mihai Echert din Vatra Dornei. Nu mai pu]in de nou\ lucr\tori vamali, printre care [i Adrian Frunz\, au fost atunci trimi[i `n judecat\ `ns\ niciunul nu a f\cut nici m\car o zi de pu[c\rie.
~n anul 2007, judec\torii ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au respins apelul `naintat de afaceristul dornean Mihai Echert, capul afacerii cu p=nze de fier\str\u pentru gater desf\[urat\ prin vama Siret `n anii 1999 -2002, acesta fiind comdamant definitiv la doi ani de `nchisoare cu executare.  Judec\torii `naltei Cur]i au admis, `ns\, recursurile celor doi fo[ti vame[i care l-au ajutat, Adrian Frunz\ [i Costel Toader, dispun=ndu-se pentru ace[tia suspendarea pedepselor de c\te doi ani pentru care au fost condamna]i anterior cu executare. ~n cadrul procesului, la Curtea de Apel Suceava, al]i doi participan]i la respectiva opera]iune – Victor Aiv\nesei [i Paul Codru] Buhu au fost condamna]i de asemenea la pedepse cu suspendare.
Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Parchetului Na]ional Anticorup]ie au trimis `n toamna anului 2003 `n judecat\  9 lucr\tori vamali de la Vama Siret precum [i pe Echert Mihai, administrator la SC Echert Com Prod SRL, SC Rom Pol Impex SRL [i SC Porto SRL, toate trei cu sediul `n Vatra Dornei. ~n sarcina vame[ilor Adrian Frunz\, Cornel Toader, Marcel }ehanciuc, Anton Perlanovschi, Victor Ioan Aiv\nesei, Costel Lupa[cu, Paul Codru] Buhu, Sorin Ciubotaru [i Eugen Ioan Dorneanu s-a re]inut atunci s\v`r[irea infrac]iunilor de luare de mit\, abuz `n serviciu contra intereselor publice, fals [i uz de fals `n vreme ce Mihai Echert a fost trimis `n judecat\ pentru s\v`r[irea infrac]iunilor de instigare la fals, fals material [i evaziune fiscal\.
~n perioada 4 august 1999 – 22 mai 2002, Mihai Echert a efectuat un num\r de 66 de transporturi de p`nze de fier\str\u tip band\ cump\rate din Polonia de la firma Wood Mizer Industries LTD pe numele societ\]ilor proprii, marf\ care a fost introdus\ ilegal `n ]ar\ de c\tre patronul Echert `n calitate de persoan\ fizic\ – turist, cu complicitatea vame[ilor care `n schimbul unor sume de bani [i-au `nc\lcat atribu]iile de serviciu, ne`ntocmind formalit\]ile vamale cuvenite. ~n total, Mihai Echert a introdus `n ]ar\ peste 50.000 de p`nze de fier\str\u tip band\ `n valoare total\ de 10,2 miliarde de lei, iar prin neplata taxelor vamale a fost creat un prejudiciu bugetului statului de 5,2 miliarde de lei.
Cuantumul mitei pl\tite de afacerist la fiecare transport, dovedit\ de procurorii PNA `n baza unui caiet `n care acesta `[i nota toate cheltuielile precum [i numele celor pe care `i pl\tea, a crescut `n mod constant de la 700.000 de lei pe transport `n anul 1999 la 1,5 – 2 milioane de lei vechi pe transport, `n anul 2002. ~n total, procurorii au dovedit c\ Echert a pl\tit vame[ilor `n acest interval circa 40 de milioane de lei, jum\tate din aceast\ sum\ fiind `mp\r]it\ `ntre Adrian Frunz\ [i Cornel Toader, func]ionarii vamali cu care patronul dornean era `n cele mai bune rela]ii.
N Adrian Frunz\, afaceristul filantrop
Despre Adrian Frunz\, fostul vame[, devenit, dup\ ce a sc\pat de `nchisoare, om de afaceri, oamenii din Dorne[ti au acum doar cuvinte de laud\. Mai ales c\, `nc\ la inunda]iile din anul 2006, pe c=nd era `nc\ judecat pentru infrac]iuni de corup]ie,  s-a implicat `n reducerea efectelor calamit\]ilor  din comuna Arbore, sponsoriz=nd eforturile administra]iei locale,  pentru care efort a fost [i r\spl\tit cu mul]umiri publice din partea Prefecturii Suceava `n luna decembrie a acelui an. ~n 2008, a sprijit de asemenea sinistra]ii din Dorne[ti, pun=nd la dispozi]ie utilaje pentru limitarea efectelor inunda]iilor, spun oamenii din sat
Pe de alt\ parte, Adrian Frunz\ este [i un important de]in\tor de terenuri `n comuna Dorne[ti, el fiind proprietarul unor suprafe]e pe care s-au construit liniile cu ecartament sovietic de]in=nd [i depozite `n zona respectiv\ din Dorne[ti, unde func]ioneaz\ [i societatea Tehnoforest. Aceste propriet\]i ale lui Frunz\ au fost utilizate `n anii `n care s-a construit platforma industrial\ Egger – Schweighofer ca punct de tranzit pentru produse de balastier\.
Societatea VAST IMPEX patronat\ de  Adrian Frunz\, are ca obiect de activitate comer]ul cu ridicata, nespecializat, ultimul bilan] depus la Fisc relev=nd faptul c\ firma sa are opt angaja]I, iar `n 2009 a `nregistrat o cifr\ de afaceri de 487.000 RON [i un profot net de peste 30.000 RON.  Activitatea preponderent\ ar fi acum cea de comercializare a hainelor second – hand. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Copil rănit ușor, la Frasin, într-un accident produs de un șofer care nu a acordat prioritate

Sâmbătă, în jurul ora 13.05, C. Cosmin, de  29 ani, din  Târnăveni – Mureș,  conducea …