Friday , December 9 2022

1.289 de suceveni detin arme letale

Plec=nd de la cazul bucure[teanului ce a [ocat o ]ar\ `ntreag\ `mpu[c=nd zilele trecute opt persoane `ntr-un coafor, se remarc\ apari]ia unui fenomen `ngrijor\tor ce se manifest\ puternic [i `n jude]ul Suceava n potrivit statisticilor f\cute publice de IPJ Suceava, `n jude]ul nostru 2.688 de suceveni de]in `n mod legal 4.231 de arme letale [i neletale n `n acest context se remarc\ o cre[tere a incidentelor `n care sucevenii nemul]umi]i de anumite aspecte ale vie]ii cotidiene, nu mai stau mult pe g=nduri [i `ncep s\ trag\ cu arma `n st=nga [i `n dreapta n `n ultimul timp au ajuns `n aten]ia poli]i[tilor numeroase cazuri de acest fel, cel mai cunoscut fiind al t=n\rului din Zamca ce a `ngrozit jude]ul dup\ ce a tras cu o pu[c\ de v=n\toare `ntr-un apartament ce petreceau mai multe persoane
Cazul poli]istului Gheorghe Vladan care a `mpu[cat zilele trecute opt oameni `ntr-un coafor din Bucure[ti, omor=nd doi dintre ei, trage un mare semnal de alarm\ `n ceea ce prive[te persoanele ce de]in arme de foc letale. ~n acest sens, `n ultimul timp se remarc\ o cre[tere considerabil\ a acestor incidente, at=t ca num\r c=t [i ca amploare.
Cel pu]in `n jude]ul Suceava, au fost semnalate foarte multe cazuri de persoane ce aleg s\ `[i rezolve problemele ap\s=nd pe tr\gaci. De la tinere fete ce posed\ revolvere [i p=n\ la clien]i ce `mpu[c\ mecanici auto sau tineri ce se r\zbun\ tr\g=nd cu pu[ca de v=n\toare prin apartamente, asist\m la un fenomen foarte `ngrijor\tor ce poate avea efecte dezastruoase `n cazul `n care nu se va interveni prompt `n acest sens. Alarmant este [i faptul c\ foarte mul]i dintre cei ce se `mpu[c\ pe str\zile jude]ului, au permis de port arm\, fiind autoriza]i s\ posede pu[ti sau pistoale.
Potrivit unei statistici oferite de Biroul de Pres\ al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, nu mai pu]in de 2.668 de suceveni de]in `n mod legal 4.231 de arme letale [i neletale.
Conform spuselor purt\torului de cuv=nt al IPJ Suceava, Ionu] Epureanu, din cele 2.668 de persoane fizice autorizate ce de]in arme, 1.286 au acte pentru arme letale, `n aceast\ categorie intr=nd armele de ap\rare [i paz\, armele de v=n\toare [i armele de tir cu glon].
De asemenea, 1.392 de locuitori ai jude]ului Suceava de]in arme neletale. Este vorba despre armele cu gaz, bile, aer comprimat etc.
N 1.286 suceveni de]in 2.299 arme letale
De men]ionat faptul c\ de[i num\rul persoanelor autorizate s\ de]in\ arme este de doar 2.668, num\rul armelor aflate `n baza de date a poli]i[tilor este mult mai mare, de 4.231 de arme. Acest lucru este posibil fiindc\ sunt persoane care posed\ mai multe arme. ~n acest sens, pe raza jude]ului Suceava sunt `nregistrate 2.299 de arme letale [i 1.932 de arme neletale. Din totalul persoanelor aflate `n eviden]a IPJ Suceava, 28 de]in arme de ap\rare, intr=nd `n categoria celor care prin natura ocupa]iei, via]a lor poate fi pus\ `n pericol.
Potrivit legilor `n vigoare, permisul de arm\ are o valabilitate de cinci ani, iar pentru ca o persoan\ s\ poate intra `n posesia unui asemenea permis, aceasta trebuie s\ `ntruneasc\ mai multe condi]ii. ~n primul r=nd, persoana solicitant\ are nevoie de un certificat medical [i de un aviz psihologic prin care s\ rezulte c\ este apt\ pentru a de]ine arme. Astfel, oamenii legii sper\ c\ se face trierea `ntre cei care ar reprezenta un pericol public pentru societate, `n cazul `n care ar de]ine un pistol sau o pu[c\. ~ns\, socoteala din t=rg nu se potrive[te niciodat\ cu cea de acas\, dovad\ `n acest sens fiind desele cazuri `n care arme letale ajung `n m=na unor persoane ce nu mai ]in cont de nimic [i le folosesc f\r\ discern\m=nt, provoc=nd adev\rate tragedii.
~n acest sens, `n ultimul timp pe raza jude]ului Suceava au fost semnalate mai multe incidente de acest gen, care de care mai grave [i mai odioase.
N mecanic auto, `mpu[cat de un client nemul]umit de serviciile oferite
~n urm\ cu doar dou\ s\pt\m=ni, o t=n\r\ de 23 de ani din Gura Humorului s-a ales cu dosar penal, dup\ ce poli]i[tii au g\sit `n locuin]a acesteia un revolver. Potrivit unor surse judiciare, t=n\ra inten]iona s\ v=nd\ revolverul, post=nd anun]ul pe internet. Pistolul g\sit acas\ la Maria Bahrin se afla în stare de func]ionare, `n locuin]a ei fiind g\sit\ [i muni]ia aferent\ acestuia, respectiv zece cartu[e cu glon] de calibrul 410, precum [i 12 cartu[e de aceea[i marc\ [i calibru cu alice. Femeia s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de „nerespectarea regimului armelor [i muni]iilor”.
La `nceputul acestui an, de la o simpl\ ceart\ `ntre copii la [coal\, s-a ajuns la amenin]\ri ca `n Vestul S\lbatic, cu pistoalele `ntre p\rin]i. Potrivit informa]iilor furnizate de poli]i[ti, Vlad I. de 31 de ani, nervos c\ odrasla sa s-a b\tut la [coal\ cu un elev, [i-a luat pistolul [i a plecat s\-i arate copilului cum ac]ioneaz\ adul]ii. Astfel, b\rbatul a dat buzna `n casa colegului cu care b\iatul s\u a avut o alterca]ie la [coal\ [i i-a luat la amenin]\ri pe p\rin]ii acestuia. Ba chiar mai mult, Vlad I. a scos de sub hain\ un pistol cu bile, amenin]=ndu-i pe ceilal]i c\ `i `mpu[c\. Din fericire, poli]i[tii au ajuns `n timp util, `mpiedic=nd o eventual\ tragedie.
Un incident similar s-a petrecut [i la finele anului trecut, `n prim plan fiind un sucevean nemul]umit de serviciile unui mecanic auto. ~n octombrie 2011, Ioan Penteleov, de 55 de ani din municipiul Suceava, a provocat panic\ `ntr-un service auto de pe strada Traian Vuia, `n incinta vechilor garaje ale Romtelecom. Acesta a tras trei focuri de arm\ cu un pistol cu gaze c\tre un angajat ale firmei de repara]ii auto care nu i-a f\cut cum trebuie lucr\rile la ma[in\. Din fericire nu a fost nimeni r\nit.
N Rambo din Zamca – condamnat cu suspendare dup\ ce a tras cu o pu[c\ de v=n\toare `n u[a unui apartament
De departe cel mai mediatizat caz este cel al lui Marius Ursu, cunoscut `ns\ mai degrab\ sub porecla de „Rambo din Zamca”. Pe data de 22 octombrie, Ursu, nervos c\ a fost fug\rit de la un chef, a tras cu o pu[c\ de v=n\toare un foc `n yala u[ii apartamentului unde petreceau ceilal]i, altul `n u[\ [i apoi `nc\ unul `n locuin]a respectiv\. Incidentul s-a petrecut `ntr-un bloc din cartierul Zamca. Ca prin minune, nimeni nu a fost r\nit, tinerii din locuin]a respectiv\ sc\p=nd doar cu o sperietur\ stra[nic\.
Marius Ursu a fost prins `n scurt timp de poli]i[ti, re]inut pentru 24 de ore [i apoi prezentat `n fa]a instan]ei de judecat\ cu propunere de arestare preventiv\, propunere ce a fost acceptat\. }inut aproape trei luni `n spatele gratiilor, Rambo din Zamca a fost eliberat dup\ ce judec\torii i-au aplicat acestuia o pedeaps\ cu suspendare. La sf=r[itul lui decembrie 2011, Judec\toria Suceava l-a condamnat pe Ursu la un an [i patru luni de `nchisoare, cu suspendarea execut\rii pedepsei, fiind stabilit un termen de `ncercare de patru ani. (Paul BONDAR)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …

No comments

  1. Unul este olyta, primarele de Radauti. La alegerile trecute a sarit cu pusca la fiul consilierului Galan.
    Cred ca ar trebui mai multa strictete in evaluarea psihologica a persoanelor care sa aiba dreptul sa posede permis de portarma!