Tuesday , January 31 2023

1.239 de suceveni sunt `n concediu de paternitate

1.239 de t\tici suceveni sunt beneficiari ai indemniza]iei de cre[tere a copilului de p=n\ la doi ani N comparativ cu luna octombrie a anului 2010, num\rul t\ticilor indemniza]i a sc\zut cu 322 de persoane N `n prezent, num\rul total al sucevenilor care beneficiaz\ de acest drept este de 5.427
L\s=nd stereotipurile deoparte, un num\r `nsemnat de t\tici suceveni au ales s\ renun]e temporar la profesiile pe care le au pentru a se ocupa de odraslele lor. Pentru cariera de bon\ au optat 1.239 de suceveni, ace[tia beneficiind la ora actual\ de indemniza]ie pentru cre[terea [i `ngrijirea copilului de p=n\ la doi ani.
De[i nu pu]ini la num\r, comparativ cu luna octombrie a anului 2010 num\rul t\ticilor indemniza]i a sc\zut. „~n aceea[i perioad\ a anului trecut figura un num\r de 1.561 de b\rba]i care beneficiau de indemniza]ie pentru cre[terea copilului. Totodat\, dac\ `n cazul vechii Ordonan]e 148 reprezentanul legal se putea schimba, de la 1 ianuarie 2012 acest lucru nu va mai fi posibil. Cu alte cuvinte,  acest lucru era posibil”, a specificat Nicoleta Ieremciuc, inspector principal `n cadrul Agen]iei Jude]ene pentru Presta]ii Sociale.
B\rba]ii pot beneficia de aceast\ indemniza]ie doar dac\ `n ultimul an `nainte de na[tere au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit [i numai pentru primii trei copii. De regul\, `n familiile care iau o astfel de decizie, veniturile cele mai mari sunt aduse de femei care datorit\ salariilor mai bune, prefer\ s\ `[i lase so]ii s\ creasc\ bebelu[ii.
Concediu de cre[tere a copilului p=n\ la doi ani nu trebuie confundat cu concediul paternal, acesta din urm\ reprezent=nd o perioad\ de cinci zile lucr\toare care se acord\ tat\lui, la cerere, `n primele opt s\pt\m=ni ale copilului.
N chiar dac\ primesc un supliment financiar, pu]ini suceveni renun]\ la concediu pentru a se `ntoarce la locul de munc\
Beneficiarii indemniza]iilor pentru cre[terea copilului sunt defalca]i `n dou\ categorii, respectiv `ntre o perioad\ de un an sau doi pentru concediu maternal [i cei `ncadra]i `n Legea 111/ 2010.
Pentru luna octombrie 2011, num\rul total al sucevenilor care beneficiaz\ de indemniza]ia de cre[tere a copilului este de 5427, din care 4188 sunt femei.
~n luna septembrie, AJPS a raportat un num\r de 4.610 suceveni care erau pl\ti]i conform vechii legi 148 [i 1.093 pl\ti]i conform noii legi, 5.703 `n total.
Pentru mamele care decid s\ revin\ la serviciu mai devreme de doi ani, statul ofer\ un stimulent lunar `n valoare de 100 sau 500 de lei p=n\ la data la care s-ar fi `ncheiat `n mod normal concediul de cre[tere a copilului. Este vorba despre „stimulentul acordat beneficiarilor care se `ntorc la locul de munc\”, iar cuantumul acestuia este `n func]ie de legea dup\ care este pl\tit\ indemniza]ia pentru cre[terea copilului. Num\rul sucevencelor care renun]\ la concediu pentru a se `ntoarce la munc\ nu este foarte mare- 195 pentru Legea 147 (primesc 100 de lei lunar) [i 52 `ncadrate `n Legea 111/ 2010 (500 de lei lunar).
„Beneficiarii indemniza]iei trebuie s\ se g=ndeasc\ foarte bine pentru care variant\ opteaz\, respectiv cea de un an sau doi. Cei care aleg s\ fie indemniza]i timp de doi ani, nu vor primi stimulent `n cazul `n care se `ntorc la locul de munc\ chiar dac\ o fac `nainte de finalizarea perioadei de concediu”, a mai explicat Nicoleta Ieremciuc. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …