Friday , September 30 2022

1.130 de bilete distribuite de Casa de Pensii pentru odihna bugetarilor suceveni

Casa Jude]ean\ de Pensii ofer\, pe l=ng\ biletele de tratament pentru pensionari, [i bilete de odihn\ pentru angaja]ii din sectorul bugetar.
CJP Suceava a `nceput eliberarea unei noi serii de bilete de odihn\, plec\rile `n sta]iuni urm=nd s\ se fac\ `ncep=nd cu data de 6 august. Pentru aceast\ perioad\ sunt puse la dispozi]ia bugetarilor un num\r de 1.130 de bilete de odihn\, at=t `n sta]iunile de la malul m\rii- Eforie Sud, Olimp, Saturn, Venus, Eforie Nord, c=t [i `n cele din zona de munte, respectiv S=ngeorz, Ol\ne[ti, C\ciulata, Sl\nic Moldova sau Vatra Dornei.
Sejururile puse la dispozi]ia bugetarilor includ [ase nop]i de cazare cu pensiune complet\. Pre]ul unui bilet difer\ `n func]ie de venituri, dup\ cum urmeaz\: 50% din valoarea biletului pentru bugetarii care realizeaz\ un salariu brut mai mic de 2.022 lei [i 100% din valoarea biletului pentru bugetarii care c=[tig\ mai mult de 2.022 lei. Copiii vor pl\ti jum\tate din valoarea contribu]iei datorat\ de c\tre p\rinte. “Biletele de odihn\ au fost repartizate confedera]iilor sindicale, `n func]ie de num\rul membrilor acestora, fiind distribuite sindicatelor afiliate `n vederea punerii acestora la dispozi]ia membrilor de sindicat. Preciz\m c\ de biletele de odihn\ mai sus men]ionate pot beneficia [i bugetarii neafilia]i la organiza]iile sindicale”, a precizat Camelia Chitul, director executiv al Casei Jude]ene de Pensii Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Primăria Liteni a început lucrările de asfaltare a opt kilometri de drumuri

Nouă sectoare de drum din Corni, Roșcani și Liteni vor beneficia de covor asfaltic în …