Saturday , April 13 2024

Un haos climatic fara precedent

.

Inunda]ii, temperaturi extreme, incendii… sunt doar câteva din fenomenele care în mod simultan s-au produs vara aceasta, în timp ce oamenii de [tiin]\ vorbesc deja de schimbare climatic\. Realitatea dep\[e[te uneori fic]iunea, îns\ de data aceasta se potrive[te perfect cu teoria. Datele [tiin]ifice arat\ c\ o lume care se supraînc\lze[te din cauza gazelor cu efect de ser\ se caracterizeaz\ prin puternice ploi de var\ [i c\deri de z\pad\ iarna, secete pe arii extinse [i valuri de c\ldur\, chiar [i în locuri neobi[nuite, noteaz\ miercuri ziarul ABC.

Sunt toate manifest\ri climatice extreme, de care lumea a avut parte vara aceasta. Temperaturi record în Rusia, inunda]ii în India, Pakistan [i China, secete severe în África subsaharian\, ploi toren]iale în SUA, secet\ în Australia, valuri de frig în Argentina [i Bolivia [i chiar desprinderea în Groenlanda a unui aisberg de patru ori mai mare decât Manhattan… Un lan] de evenimente pe care Organiza]ia Meteorologic\ Mondial\ /OMM/ îl consider\ “f\r\ precedent”ť.
Totu[i, potrivit organiza]iei “înl\n]uirea acestor evenimente cadreaz\ cu prognozele Comitetului Interguvernamental privind Schimbarea Climei (IPCC) care a avertizat în leg\tur\ cu manifest\ri climatice extreme din cauza schimb\rii climei.
Ceea ce s-a întâmplat vara aceasta indic\ o schimbare a climatic\, sau dovada c\ o asftel de schimbare deja s-a produs.
Nu este un lucru nou, valul de c\ldur\ care a afectat Europa în 2003 a fost primul semn în acest sens, totu[i oamenii de [tiin]\ sunt reticen]i în a face o leg\tur\ atât de direct\ între dezastre punctuale [i înc\lzirea global\.
Rafael Simó, cercet\tor la Institutul [tiin]elor Maritime din Barcelona care studiaz\ impactul oceanelor asupra schimb\rii globale arat\ c\ “cele întâmplate în Rusia sunt greu de explicat prin oscila]ii naturale pe care s\ le poat\ suferi aceast\ regiune. [i prevestesc s\ se repete [i pe viitor”. La rândul s\u, Angel Rivera, purt\torul de cuvânt al Agen]iei de Stat de Meteorologie (Aemet), arat\ c\ de mult timp serviciile meteorologe au avertizat despre aceste fenomene “care merg în direc]ia proiec]iilor schimb\rii climatice. Chiar dac\ înainte trebuie socotit cu grij\ dac\ num\rul fenomenelor adverse este sau nu în cre[tere”.
Este [i motivul pentru care OMM va organiza la sfâr[itul lui septembrie la Paris o conferin]\ mondial\ pentru a încerca s\ omogenizeze procedurile care s\ permit\ o cuantificare a fenomenelor extreme. Dac\ pentru uragane [i cicloni este mai u[or s\ fie studiat\ evolu]ia, prin diferitele categorii de clasificare, nu acela[i lucru se întâmpl\ cu valurile de frig sau de c\ldur\, sau cu ploile toren]iale. Potrivit lui Rivera, acest lucru “r\spunde unei preocup\ri în cre[tere, deoarece avem impresia c\ num\rul fenomenelor adverse este tot mai mare”.
Totu[i, în opinia sa, este indiscutabil faptul c\ actuala curb\ a temperaturii medii a planetei este în cre[tere, desigur în din]i de fier\str\u, dar este o eviden]\ incontestabil\. Iar în timp ce OMM atrage aten]ia supra unui ansamblu de fenomene care se petrec simultan, Agen]ia Oceanic\ [i Atmosferic\ a SUA (NOAA) a prezentat bilan]ul pe iulie, considerându-l al doilea iulie cel mai c\lduros din istorie. Astfel, temperatura medie global\ la suprafa]\ p\mântului [i a oceanelor a fost în iulie de 16,5 grade, cu 0,6 grade Celsius peste media din secolul XX, cînd a fost de 15,8 grade. Doar iulie 1998 a fost mai cald.
Pe de alt\ parte, NOAA afirm\ c\ 2010 este pe cale s\ devin\ cel mai c\lduros an din istorie, iar ceea ce mai r\mâne din el se anun]\ la fel de fierbinte. Perioada cuprins\ între ianuarie [i iulie a fost cea mai cald\ din toate timpurile, cu o temperatur\ medie de 14,5 grade Celsius. Trece astfel pe locul doi perioada dintre ianuarie [i iulie din 1998, aflat în funtea listei anilor cei mai c\lduro[i din istorie. (AGERPRES)

Vezi si

Biden spune că se așteaptă ca Iranul să atace Israelul în curând și avertizează: „Nu o faceți! ”

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri că se așteaptă ca Iranul să atace Israelul …