Tuesday , October 4 2022

“Sindromul instalatorului polonez paralizeaza continentul european”

Pascal Lamy, directorul Organiza]iei Mondiale a Comer]ului (OMC), a dezb\tut miercuri, împreun\ cu Dominique Strauss-Kahn, directorul Fondului Monetar Interna]ional (FMI), la Palatul Na]iunilor din Geneva, impactul crizei financiare asupra guvernan]ei economice mondiale, în prezen]a a peste 2.000 de persoane. Conferin]a a fost organizat\ de ONU în cadrul seriei de reuniuni “The Geneva Lecture Series”, informeaz\ ziarul elve]ian Le Temps în edi]ia de joi.
“Europa, inclusiv Elve]ia, dispune de un model social sofisticat [i incomparabil fa]\ de restul planetei. Pentru a putea continua s\ îl finan]eze, cre[terea este imperativ\. Ea nu poate veni decât din dou\ surse: demografice [i economice. Imigra]ia este r\spunsul la prima provocare, dar se [tie c\ politicienii nu vor s\ priveasc\ realitatea în fa]\. R\mâne aspectul economic. Dar [i în aceast\ privin]\, ]\rile europene încearc\ s\ î[i privilegieze interesele na]ionale în loc s\ se gândeasc\ la binele comun. Sindromul instalatorului polonez, adic\ neîncrederea fa]\ de liberalizarea circula]iei persoanelor în interiorul Europei, paralizeaz\ continentul”, a afirmat Pascal Lamy.
Dominique Strauss-Kahn a amintit faptul c\ aceast\ criz\ financiar\ [i economic\ care a debutat în 2007-2008 nu a luat nici pe departe sfâr[it, mai ales în Europa. “}\rile asiatice au început s\ înregistreze cre[tere – a afirmat directorul FMI. În timp ce în trecut, America de Sud era mereu coda[\, ea cunoa[te acum în 2010 o rat\ de cre[tere de 6 pân\ la 8%. Africa subsaharian\ nu [i-a reg\sit înc\ nivelul de dinainte de criz\, dar are o cre[tere de 4,5% în acest an. Indicatorii arat\ c\ Statele Unite î[i reg\sesc treptat un anumit dinamism. R\mâne o gaur\ neagr\: Europa”.
Strauss-Kahn a f\cut apel la factorii de decizie europeni s\ aib\ curajul s\ continue reformele. Potrivit acestuia, dac\ bunele decizii vor permite B\trânului continent s\ ajung\ la o cre[tere de 3-4% pe an, peste câ]iva ani nu se mai vorbi de deficite bugetare sau de datorii.
Directorul FMI a profitat de aceast\ ocazie ca s\ pledeze în favoarea unei noi guvernan]e mondiale. “Datorit\ coordon\rii între na]iuni criza nu s-a transformat într-o recesiune comparabil\ cu cea din 1929”, a spus el. Potrivit acestuia, G-20 (cele 20 de ]\ri industrializate [i emergente care reprezint\ 90% din PIB-ul mondial) a avut un rol pozitiv. Acum, institu]iile trebuie s\ preia [tafeta [i s\ aplice reglement\ri [i s\ controleze aplicarea lor. Pascal Lamy a evocat triunghiul G20-ONU-institu]ii specializate, cu rolul s\u important în abordarea provoc\rilor mondiale.
“Într-un moment în care nimeni nu [tie ce rezerv\ viitorul, în care dezechilibrele bugetare din unele ]\ri amenin]\ întreg echilibrul mondial, în care acumularea de excedente externe de c\tre unele ]\ri [i de deficite, de c\tre altele, poate da na[tere la conflicte, comunitatea interna]ional\ trebuie s\ aleag\, a avertizat Strauss-Kahn. Un FMI reformat [i mai reprezentativ, poate fi în centrul acestei noi guvernan]e”, a sugerat el.
Strauss-Kahn a explicat, de asemenea, c\ recomand\rile FMI au permis Islandei [i Ungariei s\ î[i revin\. “Datorit\ creditelor noastre preventive, Mexicul sau Polonia au putut s\ continue s\ împrumute cu dobânzi rezonabile de pe pie]ele financiare, a precizat el. În Africa, FMI, dar [i celelalte institu]ii interna]ionale, au f\cut gre[eli, îns\ programele noastre i-au permis s\ se redreseze dup\ criz\”.

Vezi si

Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, care s-a opus războiului la TV, a evadat din arestul la domiciliu împreună cu fiica ei de 11 ani

Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, jurnalista rusă cunoscută în întreaga lume după ce a criticat în …