Tuesday , April 23 2024

Rom vs. tigan: Miza rezultatului acestui conflict semantic este foarte mare

În condi]iile în care demnitatea romilor [i identitatea na]ional\ a României sunt în joc, miza rezultatului conflictului semantic rom-]igan este foarte mare, comenteaz\ revista american\ TIME, f\când referire la ini]iativa legislativ\ a deputatului PDL Silviu Prigoan\ de schimbare a denumirii de “rom” în “]igan”.

Deputatul puterii a refuzat s\ ofere pentru revista TIME numele grupurilor de romi din Transilvania pe care a sus]inut c\ le reprezint\ atunci când a f\cut controversata propunere legislativ\.
“Nonconformistul” Prigoan\, a[a cum îl descrie TIME, s-a mul]umit s\ precizeze pentru publica]ia american\ c\ vorbe[te din partea acelor “]igani din Transilvania care poart\ p\l\rii mari”, adic\ a grupurilor de romi, vorbitori de maghiar\, cunoscu]i sub denumirea de “gabori”.
Aceste declara]ii vin în contextul în care guvernul României a provocat indignare în rândul comunit\]ilor [i organiza]iilor de romi, dup\ ce a cerut Parlamentului de la Bucure[ti s\ accepte o ini]iativ\ legislativ\ a deputatului partidului de guvern\mânt, de a schimba numele oficial al romilor, din “rom” care înseamn\ “om” în limba romani, în “]igan”, care vine de la termenul grecesc pentru “de neatins.”
Guvernul sus]ine c\ schimbarea numelui este necesar\ din cauza posibilei confuzii, în rândul comunit\]ii interna]ionale, între cuvintele “rom” – care se refer\ la minoritatea etnic\ a romilor – [i “România”, o na]iune mândr\ de statutul s\u istoric de ultim\ colonie a Imperiului Roman. Între timp, Academia Român\, al c\rei rol este s\ protejeze cultura [i limba român\, sus]ine schimbarea, pe motiv c\ multe ]\ri din Uniunea European\ utilizeaz\ o varia]ie a cuvântului “]igan” pentru a se referi la popula]iile lor de romi.
“Imagina]i-v\ dac\ un legiuitor american ar propune schimbarea termenului de afro-american cu termenul peiorativ de “cioroi”, a declarat David Mark, directorul Alian]ei Civice a Romilor din România, într-o declara]ie acordat\ revistei TIME, la un protest în fa]a sediului guvernului s\pt\mâna trecut\. “Ar provoca un scandal imens, iar congressmanul ar fi, probabil, nevoit s\ demisioneze”, explic\ acesta.
Prigoan\ a negat acuza]iile c\ ac]ioneaz\ la ordinele pre[edintelui României, Traian B\sescu, care a afirmat recent la postul public de radio c\ introducerea termenului corect politic de “rom” în 1995, la recomandarea Ministerului Afacerilor Externe, a fost “o mare gre[eal\”. Pre[edinte a continuat, precizând c\ “în momentul de fa]\, la mul]i dintre cet\]enii europeni este o confuzie, dac\ romi înseamn\ românii, to]i 22 de milioane, sau e vorba de o etnie”.
Pe de alt\ parte, scrie TIME, guvernul de la Bucure[ti nu a f\cut nicio încercare de a explica diferen]a dintre cuvinte comunit\]ii interna]ionale – probabil pentru c\ românii nu [i-ar dori s\ fie asocia]i deloc cu romii – sau pentru a promova România ca o ]ar\ multietnic\, cu o popula]ie minoritar\ mare (se estimeaz\ c\ în România tr\iesc 1.500.000 de romi [i un num\r similar de maghiari).
Potrivit Romani CRISS, una dintre organiza]iile importante care sus]in drepturile romilor, guvernul nu s-a consultat cu reprezentan]ii minorit\]ii rome cu privire la schimbarea numelui – fapt care ar putea atrage mânia organiza]iilor care militeaz\ pentru drepturile omului, deoarece dreptul minorit\]ilor de a-[i alege numele este consacrat în dreptul interna]ional. “Autodeterminarea este dreptul unui popor de a-[i hot\rî propriul destin”, se arat\ în Conven]ia-cadru pentru Protec]ia Minorit\]ilor Na]ionale a Consiliului Europei.
Într-o scrisoare de protest trimis\ recent summitului Organiza]iei pentru Securitate [i Cooperare în Europa (OSCE) din Kazahstan, unde [efii de stat s-a întâlnit pentru a discuta despre drepturile omului [i despre securitatea regional\, 24 de grupuri de romi au declarat c\ numele de “]igan”este asociat în memoria colectiv\ a romilor cu sclavia la care romii au fost supu[i în România, între 1385-1856, [i, de asemenea, cu deport\rile for]ate din Al Doilea R\zboi Mondial. OSCE, aminte[te TIME, a criticat deja România pentru încercarea de a-[i numi minoritatea rom\ cu apelativul “]igan” în urm\ cu 15 ani.
Spre deosebire de o mare parte din statele din Europa, unde extrema-dreapt\ [i sentimentele populiste sunt în cre[tere, romii din România se confrunt\ cu prejudec\]i f\]i[e mai pu]in categorice. La ultimele alegeri generale, în 2008, partidele extremiste nu au intrat în Parlament, pentru prima dat\ în 20 de ani. Cu toate acestea, publicul român sprijin\ schimbarea numelui, în condi]iile în care multora le repugn\ romii ca urmare a comentariilor negative ap\rute în pres\ în urma deport\rilor for]ate din Fran]a [i alte ]\ri din Europa de Vest la începutul acestui an. Observatorii se tem îns\ c\ problema aparent minor\ a schimb\rii numelui ar putea declan[a un nou val de discriminare.
“Propunerea reprezint\ un motiv de îngrijorare, deoarece ar consolida vechile stereotipuri [i prejudec\]i”, scria Andrzej Mirga, directorul punctului de contact al OSCE pentru problemele romilor, într-o declara]ie exclusiv\ trimis\ TIME.
“Propunerea ar fi, de asemenea, incompatibil\ cu obliga]iile interna]ionale ale României. Felul în care romii din România vor s\ se numeasc\ ar trebui respectat. Pân\ la urm\, [utilizarea cuvântului rom] a fost o decizie politic\ deliberat\, luat\ tocmai pentru o delimitare de stereotipurile care asociau ]iganii cu infrac]iunea [[i] s\r\cia”, explic\ el.
În condi]iile în care Parlamentul este pu]in probabil s\ ia o decizie cu privire la propunerea de schimbare a numelui pân\ în anul viitor, mi[carea de protest împotriva ini]iativei legislative a lui Prigoan\ ia amploare. Directoarea Romani CRISS, Madga Matache, a declarat pentru TIME: “Vorbim cu avoca]ii no[tri, lucr\m la contestarea în justi]ie a pozi]iei Academiei Române, vorbim cu OSCE [i cu Consiliului Europei, care sunt sigur\ c\ ne vor sprijini în aceast\ lupt\.”
În plus, grupurile de romi continu\ s\ fac\ lobby la Bucure[ti, în timp ce activi[ti din Canada au demarat o peti]ie la nivel mondial împotriva ini]iativei legislative care urmeaz\ s\ fie trimis\ guvernului României.

Vezi si

Consulatele Ucrainei au încetat să ofere servicii bărbaților de vârsta mobilizării care trăiesc peste hotare

Ucraina a suspendat până la noi ordine serviciile consulare pentru cetăţenii care au vârsta mobilizării …