Sunday , July 21 2024

Rene Galinier, simbolul disputei privind rasismul francez legat de romi

Cazul lui Rene Galinier – b\trânul care a pus mâna pe arm\ [i a tras atunci când dou\ tinere femei de origine est-european\ au p\truns în casa sa în timp ce b\rbatul î[i f\cea siesta – a devenit celebru pe fondul dezbaterilor generate de represiunea declan[at\ de pre[edintele francez Nicolas Sarkozy împotriva romilor, soldat\ cu desfiin]area taberelor de romi [i repatrierea a sute de persoane în Europa de Est, scrie The Daily Telegraph în edi]ia de luni.

Atunci când Rene Galinier a ap\sat pe tr\gaciul vechii sale pu[ti de vân\toare, r\nindu-le pe cele dou\ femei, motivul invocat a fost ap\rarea propriei sale case, îns\ reverbera]iile gestului s\u au trecut de satul b\trânului din sud-vestul Fran]ei, devenind parte a disputei privind expulzarea romilor.

Pe de-o parte, sunt cei care condamn\ expulzarea ce le aminte[te de Germania nazist\, pe de alta, sunt cei care consider\ c\ Sarkozy nu a mers suficient de departe. În mijlocul acestei furtuni politice, Galinier (73 de ani) st\ într-o celul\ a închisorii locale, acuzat de tentativ\ de omor, f\r\ a putea fi eliberat pe cau]iune.

“Este un om bun, care a fost împins prea departe”, crede Edouard Martin (85 de ani), un poli]ist pensionat, din acela[i sat cu Galinier, Nissan-lez-Enserunes. “Oamenii de aici sunt speria]i de str\ini. Eu dorm cu un pistol sub pat. Dac\ cineva intr\ în casa mea, îl omor înainte s\ m\ moare el pe mine”, adaug\ el.

Între timp, guvernele din Europa de Vest sunt divizate în ceea ce prive[te problema repatrierii romilor. În timp ce Italia are în vedere ac]iuni similare, Marea Britanie a ales s\ î[i trimit\ la reuniunea pe tema imigra]iei convocat\ de Fran]a s\pt\mâna viitoare un înalt func]ionar, nu pe ministrul de interne, pentru a nu se în]elege c\ sprijin\ politicile lui Sarkozy. De asemenea vineri, un organism al Na]iunilor Unite a criticat Fran]a, cerând guvernului de la Paris s\ aib\ în vedere integrarea romilor, nu repatrierea.

Pe de alt\ parte, satul Nissan-lez-Enserunes, unde tr\iesc patru genera]ii ale familiei Galinier, ofer\ o imagine vie a motivului pentru care acest incident a devenit o problem\ sensibil\ în Fran]a. Localitatea este reprezentativ\ pentru sudul Fran]ei, cu casele sale elegante de piatr\ [i ferestrele pline de flori.

B\trânul Galinier – fost angajat al consiliului local – a tr\it în aceast\ zon\ pitoreasc\ din apropiere de Montpellier toat\ via]a sa [i a mai fost vizat de infractori de dou\ ori. În 2002, ho]ii au încercat s\ intre în cas\, iar în luna februarie a acestui an i-au furat un pe[te din iazul din gr\din\.

Printre s\teni, vina pentru infrac]iunile locale minore cade adesea – justificat sau nu – pe o comunitate de romi stabilit\ recent pe un teren necultivat, situat la câteva mile de sat, lâng\ o autostrad\.

Familiile [i copiii lor locuiesc în rulote [ubrede printre gr\mezile de gunoi. În dup\-amiaza zilei de 5 august, dou\ femei de peste 20 de ai, neînarmate, au p\truns în casa lui Galinier, unde au fost împu[cate de la doar câ]iva metri distan]\. Una a fost împu[cat\ în zona inghinal\, cealalt\ în piept.

Cele dou\ femei nu vorbesc franceza [i nici nu [i-au dat numele la poli]ie. Ambele sunt acum în spital, în a[teptarea identific\rii [i a interogatoriului.

Povestea lui Galinier a rezonat îns\ în tot satul [i nu numai. O comisie a fost înfiin]at\ pentru a-i sus]ine cauza, iar pe afi[ele care au împânzit tot drumul spre Nissan-lez-Enserunes se poate citi: “Te sprijinim, Rene!”

Dac\ peti]ia local\ în sprjinul b\trânului a strâns peste 8.000 de semn\turi, alte 10.000 au provenit din afar\, dup\ ce persoane din Statele Unite s-au al\turat campaniei desf\[urate pe Facebook [i pe forumurile de pe Internet.

De altfel, forumurile au atras aten]ia unor elemente mai extremiste ale societ\]ii franceze, nenum\rate persoane folosindu-se de ocazie pentru a da vina pe comunitatea rom\ pentru fiecare infrac]iune petrecut\ sub soarele mediteranean, scrie The Telegraph.

Mai mult, Galinier însu[i a atras aten]ia extremei-drepte prin unele dintre comentariile sale rasiste. Dup\ ce a fost arestat, acesta a spus: “Am fost în pericol. Am fost speriat. Am fost amenin]at de c\tre aceast\ ras\ murdar\. Am devenit rasist”.

De altfel, partidul de extrem\ dreapta Frontul Na]ional, a profitat de ocazia oferit\ de Galinier, declarând prin vocea vicepre[edintei, Marine Le Pen, c\ arestarea [i deten]ia b\rbatului este “complet abuziv\” dat fiind “imunitatea insuportabil\ a acestor infractori notorii”.

Chiar dac\ în sat s-au înregistrat 17 spargeri de la începutul anului [i o rat\ a infrac]ionalit\]ii în sc\dere, s\tenii vorbesc de un “val de infrac]iuni” [i dau vina romi, remarc\ The Daily Telegraph.

Pe de alt\ parte, pentru romii de pe terenul viran din apropiere de Nissan-lez-Enserunes, noua lor cas\ r\mâne mai bun\ decât cea pe care au l\sat-o în urm\.

“Este gre[it ceea ce face Sarkozy”, spune Mihaela Josepina, 19 ani, mam\ a doi copii. “Nu vreau îns\ s\ m\ întorc în România. Exist\ mai mult rasism decât în Fran]a”, adaug\ ea.

Vezi si

Serviciile esențiale din întreaga lume își revin lent după “cea mai mare pană informatică” din istorie

Utilizatorii şi companiile din diferite industrii esenţiale din întreaga lume, inclusiv din sectoarele bancar, aeronautic, …