Thursday , September 29 2022

Planul complex prin care China va pune stapanire pe intreaga lume

Economistul Antoine Brunet, pre[edinte al AB Marches [i autor al volumului “Aspira]iile hegemonice ale Chinei”, consider\ c\ Beijingul a provocat criza datoriei în Occident prin men]inerea subevalu\rii yuanului, într-un interviu publicat de s\pt\mânalul Le Point în edi]ia de mar]i.

Declara]iile Chinei dup\ sc\derea ratingului datoriei publice americane reflect\ în esen]\ dou\ lucruri, afirm\ economistul. “Mai întâi, ar fi timpul ca Statele Unite s\-[i dea seama c\ cheltuiesc mai mult decât produc [i, apoi, SUA ar trebui s\-[i reduc\ cheltuielile, mai ales pe cele militare. Este un lucru paradoxal, deoarece China contribuie de zece ani la dezindustrializarea Statelor Unite, dar [i a Europei. În loc s\ producem chiar noi, China ne oblig\ s\ cump\r\m produse made in China datorit\ monedei sale subevaluate. Acest lucru se traduce printr-un deficit bugetar, dar [i un deficit extern tot mai mare. Guvernele occidentale încearc\ deci s\ men]in\ artificial activitatea prin cre[terea cheltuielilor publice [i a consumului, cum se întâmpl\ în Fran]a, cu prima de casare pentru automobile”, spune Antoine Brunet.
China este o ]ar\ cu o important\ ascensiune economic\, PIB-ul ei a dep\[it deja de doi ani pe cel american, chiar dac\ cifrele oficiale nu arat\ acest lucru, potrivit economistului citat. Produc]ia manufacturier\ chinez\ a explodat, dep\[ind-o pe cea a SUA în 2010, la fel [i lucr\rile publice (construirea de autostr\zi, aeroporturi, porturi, imobile), au luat un avânt mai mare decât în SUA. China este [i primul consumator de energie primar\ din lume (c\rbune, petrol, electricitate…), primul consumator de ciment, cupru, o]el. “Este imposibil s\ faci astfel de constat\ri [i s\ continui s\ crezi c\ PIB-ul chinez este pe jum\tatea celui american! Men]inând an de an un excedent de 6 % din PIB, China are deci capacitatea de a destabiliza celelalte ]\ri din lume. Este vorba nu numai de ]\rile occidentale, ci [i de ]\ri precum India [i Brazilia. (…) Ea import\ din Brazilia soia, zah\r, petrol, minereuri [i lemn, iar brazilienii se plâng c\ li se impun importuri contra unei monede chineze depreciate”, adaug\ economistul.
De la criza din 2008, care a sl\bit din punct de vedere politic ]\rile occidentale, China î[i permite s\ nu-[i mai aprecieze moneda. Cre[terea din iulie 2010 pân\ în iulie 2011, de la 6,48 la 6,60 dolari)yuan a fost derizorie, afirm\ expertul.
De[i în mod normal, China ar avea interesul s\-[i aprecieze moneda ca s\ controleze infla]ia, ea nu face acest lucru, potrivit economistului citat, deoarece ceea ce o intereseaz\ acum este s\ destabilizeze ]\rile occidentale, pe toate fronturile, economic, social, bugetar. Destabilizând finan]ele publice, ea oblig\, de exemplu, guvernele s\ revin\ asupra anumitor dispozitive sociale, ceea ce va provoca nemul]umirea oamenilor.
Acest lucru se explic\ prin faptul c\ “chinezii vor s\ pun\ st\pânire pe întreaga lume”, ei vor s\ detroneze SUA din pozi]ia de “hegemonie mondial\”, afirm\ Brunet. “Acest lucru nu se refer\ numai la economie. Chinezii aplic\ aceea[i abordare [i pe plan teritorial, în cursa înarm\rilor, prin alian]e diplomatice. China a încheiat cu Pakistanul o alian]\, a declarat c\ Marea Chinei de Sud îi apar]ine, este preocupat\ de înarmare. Ea nu înceteaz\ s\-i surprind\ pe Occidentali cu noile sale capacit\]i militare. Ceea ce explic\ de ce China le cere Statelor Unite s\-[i reduc\ cheltuielile militare”, spune economistul.
China a reu[it în cursul ultimilor [ase ani s\ g\seasc\ noi pie]e pentru exporturile ei în ]\ri exportatoare de materii prime, precum Rusia, Asia Central\, Orientul Mijlociu, Australia, America de Sud, [i multe ]\ri africane. China î[i diversific\ deja rezervele de schimb. China este, de asemenea, la originea aprecierii coreene, braziliene, elve]iene, adaug\ analistul.
Chinezii afirm\ c\ sprijin\ datoria european\ prin cump\rarea de obliga]iuni ale ]\rilor aflate în dificultate, dar ei “sunt ni[te piromani care vor ca lumea s\ cread\ c\ sunt pompieri”, spune economistul. “Planul lor este s\ împrumute Europa ca s\ pun\ st\pânire pe activele ei. Chinezii [tiu c\ nu-[i vor recupera banii sau sper\ acest lucru [i c\ vor pune mâna pe garan]iile acordate. Unii spun c\ trebuie s\ se profite de lichidit\]ile chineze pentru rezolvarea problemelor occidentale de finan]are. Dac\ se face acest lucru, în câ]iva ani, China va pune st\pânire pe întreprinderi precum Total Air Liquide sau Generali”, consider\ economistul.
Ceea ce pot occidentalii s\ fac\ este, potrivit analistului, s\ impun\ Chinei m\suri de retorsiune pân\ ce va ceda în ceea ce prive[te politica de schimb. Trebuie s\ se pun\ cap\t jocului pe care-l face de zece ani [i s\ i se aplice taxe vamale de 100 % pe produsele made in China, concluzioneaz\ Antoine Brunet. (Agerpres)

Vezi si

Jumătate din gazul din conductele din Marea Baltică s-a scurs deja

Mai mult de jumătate din gazul aflat în gazoductele Nord Stream 1 şi 2, avariate …