Saturday , June 15 2024

Piratii informatici din Lumea Noua

Julian Assange

Creatorul Wikileaks, Julian Assange (foto) cristalizeaz\ paradoxul lui Heidegger: dezv\luie secretele altora, dar le ascunde pe ale sale. Assange a devenit centrul aten\iei de când Wikileaks a publicat documente secrete ale Pentagonului privind r\zboiul din Afganistan. O ‘vitejie’ care a pus Administra\ia Obama într-o situa\ie foarte stânjenitoare. Fapta lui Assange a fost considerat\ de ap\r\torii libert\\ii un eveniment istoric, menit s\ pun\ cap\t secretelor în spatele c\rora mocnesc pacte ru[inoase, bani murdari [i morminte f\r\ nume, noteaz\ într-un editorial La Vanguardia.
Internetul este domeniul care a s\rb\torit cel mai mult victoria australianului Assange asupra secretelor celui mai puternic stat al lumii. Legile internetului sunt mereu precedate de prepozi\ia f\r\: f\r\ limite, f\r\ pre\, f\r\ interferen\e, f\t\ filtre, f\r\ amestec, f\r\ pruden\\ [i f\r\ rezerve. Orbi\i de str\lucirea libert\\ii pe care o flutur\ Internetul [i pe care liberalismul cultural l-a adus la mod\, nu i s-a dat importan\\ unui detaliu esen\ial: dosarele publicate de Assange sunt lipsite de interes pentru lume în general, dincolo de o satisfacerea curiozit\\ii. Cei într-adev\r interesa\i de publicarea sunt talibanii a c\ror curiozitate a fost deplin satisf\cut\ de dezv\luirea re\elelor create cu atâta trud\ de americani în Afganistan.
Pe Assange îl intereseaz\ prea pu\in r\zboiul sau consecin\ele faptei sale. Cruciada lui în favoarea transparen\ei l-au transformat într-un erou al zilelor noastre. Chiar [i manevrele du[manilor s\i i-au adus o aureol\ legendar\: l-au acuzat de viol pentru a-l transforma în infractor în ochii societ\\ii din Suedia, \ar\ care la cererea Partidului Pira\ilor i-a acordat refugiu.
Deputa\ii acestui partid revendic\ dreptul la la utilizarea gratuit\ a tot ceea ce circul\ pe Internet. Un al aliat al lui Assange este funda\ia lui Wau Holland, maestrul hacker-ilor [i fondator al Chaos Computer Club, care deja în 1981 a penetrat sistemul de transmitere a datelor unei b\nci. Assange se afl\ în fruntea unei adev\rate coali\ii a pira\ilor. Ap\r\tori ai transparen\ei, dar totodat\ opaci. The Wall Street Journal (ap\r\tor al taberei contrare, sistemul) a demonstrat c\ Wikileaks nu respect\ nimic din ceea ce predic\, dar cere în schimb totul.
Banii lor sunt secre\i, finan\area lor un mister, organiza\ia lor este un labirint mondial despre care nimeni nu [tie nimic. Assange reclam\ transparen\\, dar ac\ioneaz\ ca fereastra-oglind\ din comisariatul de poli\ie: el vede tot, dar î[i ascunde fa\a. Cu internetul s-a n\scut o nou\ lume, cu noi interese. Internetul a devenit o arm\ de lupt\ a pira\ilor împotriva puterilor; str\mo[ii lor au f\cut la fel înainte de a deveni aristocra\i respectabili.
Un avocat ‘vedet\’ este cel care îl va ap\ra pe Julian Assange b\nuit de infrac\iuni sexuale. Leif Silbersky este unul din cei mai buni avoca\i din Scandinavia, cunoscut pentru onorariile sale astronomice [i pentru a nu fi pierdut niciun caz. Silbersky a confirmat c\ s-a întâlnit cu Assange [i c\ a fost învestit de clientul s\u cu ‘puteri nelimitate’ pentru a-l reprezenta. S\pt\mâna trecut\ un procuror a emis un mandat de arestare împotriva lui Julian Assange, acuzat de viol [i abuz sexual. Eva Finné, judec\tor al Cur\ii de Apel din Stockholm a anulat ordinul dar a men\inut suspiciunile de delict sexual.
{tirea, care a c\zut ca o bomb\ în Suedia, a f\cut înconjurul lumii în mijlocul unor teorii de conspira\ie care îl consider\ pe Assange victim\ a unei campanii bine orchestrate, mai ales dup\ revocarea mandatului de arestare. Deocamdat\ nu se [tie care sunt acuza\iile aduse australianului, iar avocatul s\u a anun\at c\ se a[teapt\ capetele oficiale de acuzare de la procuratur\. Cele dou\ femei care l-au acuzat pe Julian Assange î[i men\in anonimatul.

Vezi si

NATO: Oferta de negocieri a lui Putin “nu este de bună credinţă”

Oferta de negocieri făcută Ucrainei de către preşedintele rus Vladimir Putin “nu este de bună …

error: