Tuesday , March 5 2024

ONU analizeaza deopotriva politicile României si Frantei fata de romi

Comitetul ONU pentru eliminarea discrimin\rii cerceteaz\ în total situa]ia din zece ]\ri cu privire la politicile fa]\ de imigran]i – între care se afl\ [i România [i Fran]a, anun]\ joi El Periodico de Extremadura, potrivit c\ruia concluziile acestor analize vor fi f\cute cunoscute la 27 august.
Cel de-al XIX-lea raport periodic al României privind aplicarea Conven]iei interna]ionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial\ (CERD) a fost sus]inut la Geneva, în zilele de 9 [i 10 august, prezentându-se cadrul institu]ional [i juridic privind combaterea discrimin\rii din ]ara noastr\, activit\]ile autorit\]ilor [i proiectele în domeniu, potrivit informa]iilor MAE român.
Un grup de organiza]ii neguvernamentale rome a prezentat un raport paralel celui oficial, în care denun]\ situa]ia de excluziune în care se afl\ jum\tate din milion de romi din România. De aceea – se arat\ în raport, potrivit sursei citate – majoritatea romilor din Fran]a (pân\ la 15.000) provin din România, [i în mai mic\ m\sur\ din Bulgaria.
Publica]ia spaniol\ aminte[te c\ acela[i comitet pentru discriminare al ONU examineaz\ situa]ia din Fran]a, marcat\ de decizia recent\ a pre[edintelui Nicolas Sarkozy, de a destructura jum\tate dintre a[ez\rile ]iganilor români [i bulgari, [i a retrage na]ionalitatea delincven]ilor de origine str\in\. Uniunea francez\ a asocia]iilor de ]igani [i Asocia]ia nomazilor catolici critic\ deteriorarea situa]iei din 2005, când ONU [i-a prezentat ultimul raport, atr\gând aten]ia asupra situa]iei în care se afl\ aceast\ comunitate.
De asemenea, European Roma Rights Centre din Budapesta sus]ine c\ Fran]a ar trebui s\ fac\ mai multe eforturi pentru a le oferi nomazilor zone [i infrastructuri unde s\ se stabileasc\, precum [i s\ le ofere educa]ie [i combat\ excluziunea. Pe de alt\ parte, un raport elaborat de Comisia na]ional\ consultativ\ pentru drepturile omului, format\ din consilieri ai mini[trilor francezi, personalit\]i, membri ai organiza]iilor neguvernamentale [i sindicatelor atrage aten]ia asupra faptului c\ ]iganii sufer\ de discriminare [i cere o legisla]ie adaptat\ nevoilor acestora.

Vezi si

Rusia a înregistrat în februarie cea mai mare rată a pierderilor în rândul trupelor sale de la începutul războiului

Mai mulți soldați ruși au fost uciși și răniți zilnic în Ucraina în luna februarie …