Wednesday , April 17 2024

O provincie canadiana încearca sa combata îmbatrânirea populatiei prin atragerea de imigranti

Provincia canadian\ New Brunswick se confrunt\ cu un fenomen de îmb\trânire a popula]iei, care a determinat autorit\]ile s\ ia m\suri în favoarea imigran]ilor, inclusiv a celor români, relateaz\ Maine Sunday Telegram, în edi]ia electronic\.
Spre deosebire de statul american vecin Maine, New Brunswick a dezvoltat o strategie de cre[tere a popula]iei sale, care pare s\ func]ioneze. Dup\ o perioad\ de regres, num\rul persoanelor care s-au mutat în provincie l-a dep\[it pe cel al persoanelor care o p\r\sesc.
Având o rat\ sc\zut\ a na[terilor [i o popula]ie redus\, Canada a elaborat o politic\ na]ional\ destinat\ atragerii antreprenorilor [i muncitorilor califica]i. New Brunswick s-a folosit de aceast\ politic\ în ultimii zece ani, semnând un acord cu Guvernul federal în vederea urgent\rii procesului de ob]inere a vizelor pentru str\inii cu anumite calific\ri care vor s\ pun\ bazele unei afaceri în zon\.
Cei mai mul]i imigran]i provin din Coreea de Sud [i China, dar printre ei se num\r\ [i 30 de români care au fost angaja]i de compania Ganong Bros Ltd, produc\tor de ciocolat\ din ora[ul ora[ul St. Stephen.
Nereu[ind s\ g\seasc\ localnici pentru a-i angaja, compania a recrutat 30 de muncitori din România. Potrivit presei, firma a depus eforturi deosebite pentru a-i determina s\ r\mân\: le-a g\sit apartamente unde s\ locuiasc\ [i chiar le-a umplut frigiderele cu alimente, relateaz\ ziarul local. Ulterior, to]i muncitorii români au depus cerere pentru a ob]ine statut de rezident permanent.
Printre strategiile aplicate de autorit\]ile din New Brunswick pentru a-i atrage pe imigran]i se num\r\ ajutorul oferit pentru perfec]ionarea cuno[tin]elor de limb\ englez\, ajutorul oferit pentru g\sirea unei locuin]e sau a unui loc de munc\.

Vezi si

Telegram va ajunge într-un an la 1miliard de utilizatori pe lună

Aplicaţia de mesagerie Telegram va ajunge într-un an la un miliard de utilizatori activi pe …