Wednesday , December 7 2022

Noua forta militara europeana: Grupul de la Visegrad

Grupul de la Vi[egrad /V4/ a anun]at formarea unui ‘grup de lupt\’, sub comanda Poloniei. Grupul lupt\ va fi opera]ional pân\ în 2016 ca for]\ independent\ [i nu se va afla sub comanda NATO. În plus, începând din 2013, cele patru ]\ri membre ale Grupului încep exerci]iile militare comune sub auspiciile For]ei de R\spuns a NATO, scrie STRATFOR mar]i.
La întâlnirea din 12 mai a mini[trilor ap\r\rii, s-a discutat despre invitarea Ucrainei în Grup. În urm\ cu 10-20 de ani, aceasta ar fi fost o op]iune viabil\. Ucraina dispunea de spa]iu de manevr\. Dar faptul care face necesar grupul de lupt\ al V4 – puterea Rusiei – limiteaz\ ceea ce poate face Ucraina. Ru[ii sunt preg\ti]i s\ acorde Ucrainei o libertate substan]ial\ de manevr\, îns\ aceasta nu include o alian]\ militar\ cu ]\rile Grupului de la Vi[egrad.
O alian]\ cu Ucraina ar oferi o profunzime strategic\ semnificativ\, de[i este pu]in probabil ca ea s\ se formeze. Aceasta înseamn\ îns\ c\ Grupul va trebui s\ se extind\ spre sud, pentru a include România [i Bulgaria. Tensiunea mocnit\ dintre Ungaria [i România cu privire la statutul maghiarilor din România face aceast\ extindere dificil\, dar dac\ maghiarii pot tr\i cu slovacii, ei pot tr\i [i cu românii. În cele din urm\, întrebarea interesant\ este dac\ Turcia poate fi convins\ s\ participe la aceast\ alian]\, dar aceasta este o întrebare departe de felul în care turcii gândesc acum. Istoria va trebui s\ mai evolueze pentru ca acest lucru s\ aib\ loc. Pentru moment, întrebarea prive[te România [i Bulgaria.
Pe de alt\ parte, scrie Stratfor, decizia V4 de a propune acest grup de lupt\ comandat de polonezi este unul din acele evenimente mici, care va fi îns\ privit ulterior ca un important punct de cotitur\, pe care indiferent cât am încerca s\-l trivializ\m [i s\-l plas\m într-un context familiar, nu vom reu[i. Evenimentul este dovada unui nou nivel de îngrijorare cu privire la o realitate în evolu]ie, care include puterea pe care a dobândit-o Rusia, sl\biciunea Europei [i fragmentarea NATO. De[i era ultimul lucru pe care ]\rile Vi[egrad au vrut s\-l fac\, acest lucru a fost acum f\cut [i aceasta este ceea ce conteaz\.
Grupul de la Vi[egrad, sau V4, este format din patru ]\ri – Polonia, Slovacia, Republica Ceh\ [i Ungaria – [i a fost numit a[a dup\ dou\ întâlniri care au avut loc în secolul XIV-lea în Castelul Vi[egrad din Ungaria de azi, între liderii regatelor medievale din Polonia, Ungaria [i Boemia. Grupul a fost reconstituit în 1991, într-o Europ\ post-R\zboi Rece, sub numele de Vi[egrad Trei (din cauz\ c\ la acel moment, Slovacia [i Republica Ceh\ formau o singur\ ]ar\, Cehoslovacia), cu scopul de a crea un cadru regional, dup\ c\derea comunismului.

Vezi si

Ungaria a blocat, prin veto, ajutorul UE de 18 miliarde de euro acordat Ucrainei 

Ungaria s-a opus, marţi, prin veto, pachetului în valoare de 18 miliarde de euro sub …