Monday , May 27 2024

Mitul “middle class” din SUA

Pre[edintele american Barack Obama urm\re[te ”fantoma” unei p\turi de mijloc din SUA. care nu mai exist\. Ea a fost sl\bit\ de 30 de ani de polarizare a venitului. America ce alunec\ tot mai mult spre proletarizare se aga]\ cu disperare de mitul ”middle class”. Obama vorbe[te de degrev\ri fiscale deoarece b\t\lia impozitelor va fi factorul-cheie în alegerile de la mijlocul mandatului, din 2 noiembrie, comenteaz\ ziarul italian Corriere della Sera în edi]ia de joi.
Unei Americi s\r\cite [i îngrijorate Obama îi promite degrev\ri fiscale care, în realitate se vor putea configura cel mult drept o confirmare a actualului regim de impozitare. Exist\ suficiente motive pentru a-l acuza pe pre[edintele aflat deja în dificultate de mai mult timp c\ vinde iluzii, iar conservatorii nu vor s\ piard\ ocazia.
Din punct de vedere politic, Obama nu poate face mult pentru gestionarea situa]iei foarte dificile create mai ales de republicani. Deja din 2007 pr\bu[irea pie]ei imobiliare a afectat noile împrumuturi garantate cu cea mai mare valoare teoretic\ a patrimoniului imobiliar, la care au recurs f\r\ încetare p\turile de mijloc pentru a men]ine încas\rile [i standardele de consum la nivelurile ridicate din trecut, chiar în condi]iile unor venituri în sc\dere. Apoi, în toamna lui 2008 a survenit colapsul financiar ce a generat o înghe]are a creditelor [i încrederii operatorilor economici, distrugând în câteva luni peste 8 milioane de locuri de munc\.
Dezmembrarea ”Americii de mijloc”, care aproape pe toat\ durata secolului al XX-lea a fost simbolul prosperit\]ii unui întreg popor [i un factor major de stabilitate politic\, a început îns\ cu mult înainte: prin politicile lui Ronald Reagan [i fiscalitatea sa regresiv\, acuz\ democra]ii.
Exper]ii sunt diviza]i privind cauzele fenomenului: efectul globaliz\rii, al concuren]ei for]ei de munc\ a ]\rilor emergente, dar [i al unor politici fiscale care, premiindu-i pe cei care produc mai mult venit [i presând pentru cre[teri continue ale productivit\]ii sistemului economic, au favorizat fenomene de polarizare a bog\]iei. Veniturile au înregistrat în ultimii 30 de ani evolu]ii tot mai dezechilibrate. Împ\r]ind societatea american\ în cinci blocuri cu 20% fiecare, calculate pe baza venitului – ”quintile” este termenul folosit de statistici pentru a indica aceste grupuri sociale – se poate vedea c\ în perioada 1979-2005, în timp ce câ[tigurile cincimii mai bogate din popula]ia american\ au crescut cu 70%, cele ale grupurilor urm\toare au înregistrat cre[teri mici – 29% a doua ”quintile”, 21% a treia, 17% a patra, [i numai 6% a cincea. Venitul procentului de 1% cel mai prosper a crescut în aceea[i perioad\ cu 176%.
Obama se adreseaz\ ast\zi unei p\turi medii care nu mai exist\ [i tocmai America ce alunec\ tot mai mult spre proletarizare [i [omaj în mas\ – circa 10% f\r\ un loc de munc\ – se aga]\ cu disperare de mitul ”middle class”. Recent, nou\ cet\]eni din zece declarau c\ fac parte din ea, de[i îi m\rturiseau operatorului sondajului c\ au s\r\cit.
În Congres republicanii sunt preg\ti]i s\ lupte împotriva inten]iei lui Obama de a cre[te taxele cel pu]in pentru contribuabilii cei mai boga]i. Pre[edintele risc\ s\ nu ob]in\ acest lucru în legislativ, prins cum este între conservatorii care vor mai pu]in stat [i mai multe impozite pentru to]i [i stânga democrat\ convins\ c\ ]ara nu a ie[it din criz\, deoarece Obama a fost prea timid în programul s\u de stimulente publice pentru economie. Trebuie s\ se fac\ mult mai mult pentru a crea locuri de munc\ cu planuri de infrastructuri [i în sectorul public, dar pentru aceasta este nevoie de mai multe resurse federale [i prin urmare de venituri fiscale mai ridicate.
Aceasta va fi b\t\lia de toamn\ între dou\ fronturi politice. Ea va epuiza toate energiile unui pre[edinte care nu va putea nici m\car încerca s\ abordeze discursul mult mai ambi]ios al unei posibile reconstruc]ii a p\turii mijlocii. Obama trebuie s\ pun\ pe mas\ politici robuste de redistribuie a venitului – o tem\ tabu pentru majoritatea americanilor – [i s\ abordeze o relansare a sectorului manufacturier [i de exporturi [i printr-o reexaminare a rela]iilor cu concuren]ii asiatici. În aceast\ direc]ie îl împing [i vechi protagoni[ti ai capitalismului SUA ca fostul [ef al Intel, Andy Grove, care l-a invitat s\ amenin]e, la nevoie, cu represalii protec]ioniste.

Vezi si

Trei răniți într-un atac cu cuțitul în Franța, la metroul din Lyon

Trei persoane au fost rănite duminică într-un atac cu armă albă în metroul din orașul …