Wednesday , February 8 2023

Liderii Europei dau înapoi de la ideea de unitate

Criza monedei euro este o criz\ a Europei. Continentul alunec\ într-un nou na]ionalism, unul al unei Europe care [i-a pierdut încrederea în viitorul s\u, scrie Financial Times în edi]ia de joi.

Dac\ suveranitatea na]ional\ a fost anterior un standard ]inut sus în principal de euroscepticii britanici, în prezent ea este invocat\ pe întregul continent. Solidaritatea, stabilit\ de c\tre p\rin]ii fondatori ai Uniunii Europene, drept piatra de temelie a viitorului Europei, este azi o idee perimat\.
Noul na]ionalism este profesat atât de cei slabi cât [i de cei puternici. În Irlanda, cea mai recent\ victim\ a crizei datoriei din zona euro, aleg\torii se tem c\ independen]a fa]\ de Marea Britanie, câ[tigat\ cu greu aproape cu un secol în urm\ va fi pierdut\ în fa]a Comisiei Europene [i a Fondului Monetar Interna]ional. Institu]iile europene, care au subscris la trecerea la democra]ie a Spaniei, Portugaliei [i Greciei amenin]\ acum s\ devin\ o c\ma[\ de for]\ impus\ prosperit\]ii acestora. La rândul s\u, Germania se plânge c\ pl\te[te factura vecinilor s\i risipitori.
Pie]ele, îns\, nu sunt oarbe. Ele au remarcat ezitarea care a înso]it sprijinul acordat Greciei [i Irlandei [i limit\rile ata[ate de Berlin viitoarelor opera]iuni de salvare. Ele pot vedea c\, în stabilirea politicii sale europene, Merkel are un ochi a]intit asupra opiniei publice [i un altul asupra Cur]ii Constitu]ionale din Germania.
În cadrul acestei crize, cauza [i efectul c\l\toresc în prezent în ambele direc]ii. Turbulen]ele de pe pie]ele de obliga]iuni afecteaz\ încrederea în institu]ia UE, iar sc\derea entuziasmului politic pentru Uniune sec\tuie[te guvernele de energia [i de dorin]a de a salva moneda unic\.
Paradoxul aici este c\ nu o confiscare a puterii din partea Bruxellesului a smuls guvernelor comanda destinelor lor na]ionale. Vina o poart\ globalizarea [i mutarea puterii economice de la vest la est. [i cu toate acestea, atunci când aleg\torii cer protec]ie, politicienii r\spund dând vina pe UE.
Moneda unic\ poate fi salvat\, scrie FT. Dac\ se ajunge la aceasta, Banca Central\ European\ ar putea cump\ra pur [i simplu toate datoriile ‘rele’. Reechilibrarea eurozonei, pentru a permite statelor mai slabe s\ î[i achite datoriile [i s\ î[i recâ[tige competitivitatea, este o îns\ provocare cu mult mai complex\.
Chiar dac\ m\surile de austeritate sunt inevitabile, Spania, Portugalia, Irlanda [i alte state nu pot fi condamnate la o defla]ie semi-permanent\. Politica nu va permite Europei s\ fie ref\cut\ în imaginea Germaniei.

Vezi si

Ucrainenii spun că ultimele 24 de ore au fost cele mai sângeroase din război pentru ruși

Ucrainenii susțin că ultimele 24 de ore au fost cele mai sângeroase din război pentru …