Saturday , April 20 2024

Liderii Europei dau înapoi de la ideea de unitate

Criza monedei euro este o criz\ a Europei. Continentul alunec\ într-un nou na]ionalism, unul al unei Europe care [i-a pierdut încrederea în viitorul s\u, scrie Financial Times în edi]ia de joi.

Dac\ suveranitatea na]ional\ a fost anterior un standard ]inut sus în principal de euroscepticii britanici, în prezent ea este invocat\ pe întregul continent. Solidaritatea, stabilit\ de c\tre p\rin]ii fondatori ai Uniunii Europene, drept piatra de temelie a viitorului Europei, este azi o idee perimat\.
Noul na]ionalism este profesat atât de cei slabi cât [i de cei puternici. În Irlanda, cea mai recent\ victim\ a crizei datoriei din zona euro, aleg\torii se tem c\ independen]a fa]\ de Marea Britanie, câ[tigat\ cu greu aproape cu un secol în urm\ va fi pierdut\ în fa]a Comisiei Europene [i a Fondului Monetar Interna]ional. Institu]iile europene, care au subscris la trecerea la democra]ie a Spaniei, Portugaliei [i Greciei amenin]\ acum s\ devin\ o c\ma[\ de for]\ impus\ prosperit\]ii acestora. La rândul s\u, Germania se plânge c\ pl\te[te factura vecinilor s\i risipitori.
Pie]ele, îns\, nu sunt oarbe. Ele au remarcat ezitarea care a înso]it sprijinul acordat Greciei [i Irlandei [i limit\rile ata[ate de Berlin viitoarelor opera]iuni de salvare. Ele pot vedea c\, în stabilirea politicii sale europene, Merkel are un ochi a]intit asupra opiniei publice [i un altul asupra Cur]ii Constitu]ionale din Germania.
În cadrul acestei crize, cauza [i efectul c\l\toresc în prezent în ambele direc]ii. Turbulen]ele de pe pie]ele de obliga]iuni afecteaz\ încrederea în institu]ia UE, iar sc\derea entuziasmului politic pentru Uniune sec\tuie[te guvernele de energia [i de dorin]a de a salva moneda unic\.
Paradoxul aici este c\ nu o confiscare a puterii din partea Bruxellesului a smuls guvernelor comanda destinelor lor na]ionale. Vina o poart\ globalizarea [i mutarea puterii economice de la vest la est. [i cu toate acestea, atunci când aleg\torii cer protec]ie, politicienii r\spund dând vina pe UE.
Moneda unic\ poate fi salvat\, scrie FT. Dac\ se ajunge la aceasta, Banca Central\ European\ ar putea cump\ra pur [i simplu toate datoriile ‘rele’. Reechilibrarea eurozonei, pentru a permite statelor mai slabe s\ î[i achite datoriile [i s\ î[i recâ[tige competitivitatea, este o îns\ provocare cu mult mai complex\.
Chiar dac\ m\surile de austeritate sunt inevitabile, Spania, Portugalia, Irlanda [i alte state nu pot fi condamnate la o defla]ie semi-permanent\. Politica nu va permite Europei s\ fie ref\cut\ în imaginea Germaniei.

Vezi si

Olaf Scholz: Războiul din Ucraina ar putea continua încă cinci ani

Cancelarul german Olaf Scholz crede că războiul din Ucraina ar putea continua timp de mai …