Sunday , July 21 2024

Jumatate dintre romii trimisi în România se întorc în Franta

Peste jum\tate dintre cei 8.000 de romi expulza]i din Fran]a au p\r\sit deja România pentru a reveni în Hexagon, comenteaz\ postul de televiziune France24 într-un reportaj care urm\re[te traseul parcurs de o astfel de familie, originar\ din satul B\rbule[ti.

De dou\-trei ori pe lun\, un avion provenind din Fran]a aterizeaz\ la Bucure[ti, cu romi expulza]i din Fran]a, sus]ine postul de televiziune în pagina electronic\ de vineri. Acesta urm\re[te cazul unei românce, Laura Duduveica, din satul B\rbule[ti, expulzat\ împreun\ cu so]ul [i cei doi copii din Boulogne-sur-Mer, în nordul Fran]ei.

“M\ sim]eam bine în Fran]a. În România am un sentiment de inferioritate, nu m\ gândesc decât cum s\ plec mai repede în Fran]a”, poveste[te ea.

Familia Duduveica a stat trei ani în Fran]a. Laura [i so]ul ei cer[eau, în timp ce copiii acestora, Romeo [i Adrian, mergeau la [coal\ [i erau perfect integra]i. Situa]ia lor era departe de a fi mul]umitoare, dar le convenea. Pentru ei, România nu le ofer\ nicio perspectiv\.

“Într-o diminea]\, au strâns to]i b\rba]ii într-un col] al taberei”, î[i aminte[te Viorel Duduveica. “Ne-au pus c\tu[e. Era ora 04.00 sau 05.00 diminea]a. Ne-au interzis s\ p\r\sim tab\ra. Ne-au îngr\m\dit în camioanele poli]iei [i ne-au dus la Calais. Fran]a este o republic\ democratic\, o republic\ în care toat\ lumea beneficiaz\ de acelea[i drepturi. Le-am spus c\ am venit aici pentru c\ se respect\ egalitatea [i fraternitatea. În Fran]a to]i sunt egali. Nu se fac diferen]e în func]ie de na]ionalitate sau de culoarea pielii. Poli]istul mi-a r\spuns c\ egalitatea [i fraternitatea sunt doar pentru ei, pentru francezi, nu pentru noi. Apoi mi-a spus c\ trebuie s\ ne întoarcem în ]ara noastr\”, poveste[te el.

Dar, la 2 octombrie, în timp ce dezbaterea pe tema romilor se intensifica în Parlamentul European, familia Duduveica a decis s\ se întoarc\ în Fran]a, la bordul unui microbuz care face curse regulate între România [i Fran]a, având ca bagaje doar o geant\ în care au înghesuit lucrurile întregii familii.

Ei sunt înso]i]i [i de al]i romi din sat, urcând 11 într-un microbuz de nou\ locuri, care are nevoie de trei zile pentru a parcurge cei 3.000 de kilometri ce separ\ Fran]a de România. Dar [oferul cunoa[te bine drumul, pe care îl parcurge la fiecare dou\ s\pt\mâni pentru a duce în Fran]a romii expulza]i.

Ajun[i în “republica drepturilor omului”, ace[tia sunt hot\râ]i s\ r\mân\ “indiferent ce se va întâmpla”. “Nu voi mai p\r\si Fran]a [i îmi voi da copiii la [coal\ aici. Nimeni nu va expulza o singur\ familie. Dac\ ne dau afar\, atunci n-au decât s\ expulzeze to]i str\inii, to]i românii care sunt în Fran]a”, declar\ Laura Duduveica. Ea [i so]ul ei sunt dispu[i s\ cer[easc\ pentru a-[i pl\ti apoi o c\l\torie c\tre Nisa, unde au un prieten.

Vezi si

Fost deputat ucrainean și cadru universitar, împușcat în cap

În seara zilei de vineri, 19 iulie, în cel mai mare oraș din vestul Ucrainei, …