Tuesday , July 23 2024

Imigrantii români parasesc Grecia

Grecia lovit\ de criz\ asist\ la un fenomen nou, exodul lucr\torilor str\ini. Ace[tia p\r\sesc în mas\ ]ara din cauza crizei locurilor de munc\. Grecia î[i face bilan]ul: pe termen scurt sc\dere demografic\, decalaj de dezvoltare [i venituri în ro[u pentru bugetul statului. Potrivit unei anchete recente a ziarului Kathimerini, tendin]a a fost confirmat\ de românul Ciprian Nichita, angajatul unei agen]ii care organizeaz\ c\l\torii spre Bucure[ti, informeaz\ Osservatorio sui Balcani în edi]ia de luni.

”Situa]ia nu este egal\ pentru to]i. În general, ultimii care se gândesc s\ p\r\seasc\ Grecia sunt tocmai românii, deoarece 80 de imigran]i din 100 din aceast\ comunitate se afl\ aici de peste cinci ani, s-au integrat al\turi de familii, au înv\]at limba, pl\tesc taxele [i sunt în regul\ cu contribu]iile”, a declarat Nichita. El a precizat c\ ”revin în Grecia numai lucr\torii sezonieri: vin s\ lucreze câmpurile [i apoi se reîntorc în România”.
Nichita a mai relevat c\ mul]i dintre prietenii s\i care locuiesc la Atena de 10-12 ani pleac\ împreun\ cu familiile lor. ”B\rba]ii care erau angaja]i pe [antiere sunt [omeri de peste [ase luni. Cei care au reu[it s\ pun\ deoparte ceva economii [i-au construit o cas\ în România. Al]ii se gândesc s\-[i caute norocul în alte ]\ri din Uniunea European\”, a spus el. Cei care pleac\ sunt mai ales imigran]ii de dat\ recent\, care nu au copii ce frecventeaz\ [coala local\. Ei sunt cei care se gândesc s\ se transfere în alt\ ]ar\ din UE, dac\ nu chiar în Canada sau Noua Zeeland\, potrivit lui Costi Kivu, reprezentantul comunit\]ii române[ti din Grecia, care, în opinia Osservatorio sui Balcani are o viziune mai ampl\ decât cea a unei agen]ii de voiaj.

La început, trimiteau acas\ 200-300 euro pe lun\, apoi au început s\ trimit\ doar 20-50. Acum nu mai trimit nimic, mai mult mii de imigran]i albanezi, bulgari, români, moldoveni [i ucraineni, afla]i în Grecia de ani de zile [i-au f\cut valiza [i au urcat în unul din multele autocare ce pleac\ din pia]a atenian\ Omonia spre Tirana, Sofia sau Bucure[ti, doar cu bilet de dus.

Lucr\torii str\ini care vor s\ plece sunt în continu\ cre[tere. O arat\ numerele publicate de sec]ia elen\ a International Organization for Migration (IOM) ce gestioneaz\ un program de repatriere voluntar\ a imigran]ilor din Grecia, finan]at de Bruxelles. Acest program a avut un succes cu mult peste a[tept\ri: ”Avem fonduri pentru 450 de repatrieri la costul de 1.300 de euro de persoan\, Peste 300 au plecat deja. Dar în ultimele zile primim zilnic un mare num\r de cereri”, a relatat Daniel Esdras, directorul organiza]iei umanitare din Grecia.

Cum reac]ioneaz\ grecii la acest exod? Din cauza crizei economice grave ei în[i[i se gândesc s\ emigreze. Cotidianul Eleftherotypia a dedicat recent un reportaj, bazat pe date riguroase ale B\ncii Greciei, Institutului de Statistic\ [i Facult\]ii de Statistic\ a Universit\]ii din Atena, pe tema fenomenului ”fugii lucr\torilor str\ini”. Ziarul a titrat: ”[i dac\ pleac\ to]i?”. Cum se va descurca gospodina grecoaic\ medie sau bogat\ care-[i pl\tea la negru menajera, cu care avea în comun, în plus, aceea[i religie /menajerele bulgare/.

Numai 20.000 din 100.000 de menajere, baby sitter [i colaboratoare domestice au avut acte în regul\. Este greu s\ g\se[ti o grecoaic\ dispus\ s\ cure]e casa altuia. Pentru a nu mai vorbi de faptul c\ 8 imigran]i str\ini din 10 se afl\ la vârsta activ\, între 15-64 de ani, comparativ cu 68% popula]ie îmb\trânit\ autohton\.

Numai în 2004 statul a încasat de la imigran]i 488 de milioane de euro impozite, ceea ce se dovede[te avantajos în vremuri de criz\.

Exist\ îns\ [i latura pozitiv\: închisorile se vor goli, având în vedere c\ 45 de de]inu]i din 100 sunt str\ini.

În perioada 2004-2007, 17% din na[teri – la un total de 74.000 – din spitalele din Atena [i Salonic au fost bebelu[i albanezi, bulgari, români, afgani [i moldoveni. Totodat\, în perioada 2004-2008, s-au celebrat 20.000 de c\s\torii mixte, care acum sunt în pericol de destr\mare în ipoteza plec\rii imigran]ilor.

Nu va mai lucra nimeni câmpurile pentru câ]iva euro pe zi. Nimeni nu va mai cur\]a birourile sau sta]iile de metrou precum Konstantina Kuneva, tân\ra bulg\roaic\ care a îndr\znit anul trecut s\ organizeze un sindicat al femeilor exploatate, majoritar str\ine. În schimb, s-a trezit cu corpul [i fa]a desfigurate de o grupare anonim\ de huligani atenieni, bra]ul criminalit\]ii organizate care controleaz\ astfel de lucr\toare, uneori în cârd\[ie cu politicienii locali. (AGERPRES)

Vezi si

Trump a donat pentru campania de alegere a Kamalei Harris ca procuror general în California

Dacă vicepreședinta SUA Kamala Harris va obține nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale, după anunțul de …