Saturday , March 2 2024

Franta si Germania pregatesc “psihologic” Rusia pentru summitul NATO

Întâlnirea dintre pre[edin]ii rus [i francez, Dmitri Medvedev [i Nicolas Sarkozy, [i cancelarul german Angela Merkel se desf\[oar\ la Deauville, în Fran]a, relateaz\ mar]i Nezavisimaia Gazeta. Parisul [i Berlinul inten]ioneaz\ s\ preg\teasc\ “psihologic” Moscova pentru summitul NATO care va avea loc în noiembrie la Lisabona. În plus, la Deauville este de a[teptat ca Sarkozy [i Merkel s\ reac]ioneze formal la ini]iativa lui Medvedev de a încheia un Tratat privind securitatea european\, noteaz\ publica]ia moscovit\.

Liderii rus, francez [i german nu s-au mai întâlnit în format trilateral de cinci ani. Unul dintre motive ar fi c\ Angela Merkel nu a dorit s\ provoace critici din partea statelor est-europene [i a ]\rilor baltice la adresa acestui gen de întâlniri. De asemenea, se presupunea c\ rela]iile cancelarului cu fostul pre[edinte rus Vladimir Putin nu erau tocmai simple, dar cu Medvedev a g\sit un limbaj comun.

În ajun, apropia]i ai lui Sarkozy (surse de la Palatul Elysée) au dat de în]eles c\ este vorba de o ac]iune “psihologic\”, al c\rei principal scop este s\ se asigure de încrederea Rusiei, înainte de reuniunea NATO. Relevant\ în acest sens este [i declara]ia Angelei Merkel: “Vom discuta despre modalitatea optim\ de a dezvolta rela]iile dintre Rusia [i NATO, având în vedere c\ vremurile “R\zboiului Rece” s-au încheiat odat\ pentru totdeauna”.

Cum poate reac]iona Rusia la adoptarea noului concept strategic al NATO dac\ documentul nu va ]ine cont în suficient\ m\sur\ de dezideratele Rusiei? Doar Medvedev, care, în 2008, a avansat ini]iativa Tratatului privind securitatea european\, va fi pus în noiembrie în fa]a faptului împlinit – a planului strategic adoptat de Alian]ai Nord-Atlantic\. comenteaz\ ziarul.

Anali[tii germani presupun c\ Sarkozy va veni cu propunerea de a crea un spa]iu economic [i de securitate unic, precum [i a unui “Consiliu european de securitate”, care va trebui s\ ]in\ cont de ini]iativa lui Medvedev. Acest nou Consiliu va trebui s\-l înlocuiasc\ pe cel actual, NATO-Rusia, pe care Moscova l-a criticat nu o dat\, ca platform\ în care statele alian]ei îi prezint\ pozi]iile convenite deja între membri, de[i la început se presupunea c\ fiecare ]ar\ î[i va expune punctul personal de vedere.

Dar Europa [i SUA nu vor s\ semneze cu Rusia un document cu obliga]ii juridice, inclusiv privind indivizibilitatea securit\]ii, asupra c\ruia insist\ Moscova. De aceea se [i propun alte mecanisme, menite s\ ia cumva în considerare îngrijor\rile Rusiei. În acest context, este clar c\ trebuie examinat\ [i propunerea german\, sus]inut\ de Rusia, privind înfiin]area unei Comisii la nivel ministerial privind problemele de politic\ extern\ [i securitatea Rusiei [i a Uniunii Europene.

În opinia consilierului Centrului parizian de studii prospective [i informa]ii interna]ionale George Sokoloff, nimeni nu va recurge acum la desfiin]area structurilor existente în domeniul securit\]ii cu scopul de a crea altele. Dar întâlnirea de la Deauville poate impulsiona discu]iile ulterioare privind arhitectura securit\]ii europene. Liderii Rusiei, Fran]ei [i Germaniei se pot exprima aici ca “un grup de în]elep]i”, spune Sokoloff. În orice caz, el consider\ utile convorbirile trilaterale de acest fel despre ap\rare, economie, energetic\ [i transmitere de tehnologii Rusiei.

Alexander Rahr, directorul Programului pentru Rusia [i Comunitatea Statelor Independente al Consiliului german pentru Afaceri Externe, se a[teapt\ la rândul s\u ca Rusiei s\ i se propun\ la Deauville s\ participe la construc]ia sistemului de ap\rare antirachet\. “Vor avea loc discu]ii referitoare la consolidarea Comisiei pe probleme de politic\ extern\ [i securitatea Rusiei [i UE. Este primul r\spuns al europenilor la ini]iativa lui Medvedev din 2008. [i un pas concret înspre Rusia”, a spus expertul. (AGERPRES)

Vezi si

Ministrul de Externe al Rusiei: Regimul de la Chișinău merge pe urmele regimului de la Kiev

Ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, Serghei Lavrov amenință Chișinăul și numește autoritățile Republicii Moldova …