Wednesday , September 28 2022

Dmitri Medvedev, viitor prim-ministru?

Acesta este cel mai a[teptat eveniment politic din Rusia, unul care “scoate din min]i” elitele [i clanurile ]\rii [i care este urm\rit cu aten]ie de liderii mondiali. Se fac mize, iar granzii din lumea finan]elor au elaborat deja complicate instrumente financiare, legate de rezultatul acestui eveniment. Desigur, este vorba despre decizia pe care premierul [i pre[edintele Rusiei, Vladimir Putin [i Dmitri Medvedev, o vor lua de comun acord referitor la cine dintre membrii tandemului va candida în alegerile preziden]iale din 2012.
Nimic nu va exercita o mai mare influen]\ asupra traiectoriei Rusiei decât aceast\ decizie concret\, subliniaz\ analistul rus Vladimir Frolov, pre[edintele LEFF Group care activeaz\ în domeniului lobby-ului politic, într-un articol publicat în The Moscow Times.
Deocamdat\, sunt formulate doar ipoteze. Unii îndeamn\ tandemul s\ solu]ioneze cât mai repede aceast\ problem\: mai bine mai devreme, decât prea târziu, ]inând cont de faptul c\ t\r\g\narea deciziei ar putea “scufunda corabia rus\”. Al]ii, precum anali[tii politici Gleb Pavlovski sau Igor Jurgens, îl îndeamn\ pe Medvedev s\ “i-o ia înaintea lui Putin” [i s\ fac\ public\ decizia sa unilateral\ de a candida pentru un al doilea mandat preziden]ial.
Nu este exclus, îns\, s\ fie deja prea târziu. Este posibil, opineaz\ Frolov, ca decizia s\ fi fost deja luat\ la sfâr[itul lui 2007, atunci când Putin [i Medvedev au ajuns la o în]elegere [i au decis în premier\ înfiin]area unui tandem. Cel mai probabil este c\ Medvedev era ]inut de la bun început drept “variant\ de rezerv\”, în cazul dac\ ar avea loc schimb\ri dramatice care s\ împiedice revenirea lui Putin la Kremlin.
Dac\ decizia a fost deja luat\ în 2007, atunci devine clar\ “timiditatea [i nehot\rârea” lui Medvedev cu privire la perspectivele sale preziden]iale. Acest lucru explic\ nedorin]a lui de a construi, de-a lungul celor patru ani de când se afl\ la pre[edin]ia Federa]iei Ruse, propria baz\ politic\, inclusiv un partid politic propriu care s\-l înainteze drept candidat la pre[edinte. Medvedev nu a desf\[urat nici m\car o singur\ opera]iune politic\ puternic\, care i-ar fi putut asigura o a doua campanie preziden]ial\, chiar dac\ voluntari ar fi existat destui, subliniaz\ analistul, amintind inclusiv de “Medvedev Girls”.
De asemenea, acest lucru explic\ de ce Medvedev a preferat s\ nu descrie în am\nunt modul în care vede el viitorul Rusiei, preferând o abordare mult mai nuan]at\. De exemplu, el a subliniat c\ diferen]a dintre cursul politic [i economic al lui Putin [i al s\u personal este una exclusiv “stilistic\”.
Plecând de la presupozi]ia c\ Medvedev este un “candidat de rezerv\”, devine evident c\ el [i-a ales o strategie corect\: una care nu presupunea niciodat\ o înaintare independent\ la pre[edin]ie, dar care p\stra totu[i o vag\ speran]\ c\, în jurul lui 2012, Putin ar putea s\-[i schimbe dintr-un motiv oarecare decizia privind propria sa candidatur\, subliniaz\ publica]ia men]ionat\.
Cu mult mai mult intrig\ întrebarea dac\ decizia istoric\ din 2007 (privind formarea tandemului) con]inea un r\spuns dinainte programat cu privire la viitorul lui Medvedev dup\ 2012. Trebuia s\ fi existat, pentru c\ în caz contrar orice afacere ar fi fost mult prea unilateral\, opineaz\ autorul articolului.
Problema este în ce mod decizia din 2012 va fi anun]at\ [i adus\ la cuno[tin]a opiniei publice. Medvedev nu va putea spune c\ a decis s\ nu mai candideze pentru un al doilea mnadat preziden]ial pentru c\ “este obosit”. De asemenea, el nu va putea pur [i simplu s\ treac\ “în activitatea [tiin]ific\”, primind, de exemplu, o catedr\ la Skolkovo: aceasta ar submina institu]ia pre[edin]iei. Trebuie s\ existe o explica]ie ra]ional\ [i un plan pentru viitorul lui Medvedev, îns\ practic toate variantele sunt unele proaste.
Singura variant\ care ar prevedea men]inerea unei aparen]e politice [i a corectitudinii umane ar presupune o “rota]ie deplin\ a tandemului”: când Putin devine pre[edinte, iar Medvedev este numit premier. Acest lucru îi va oferi lui Medvedev înc\ cel pu]in [ase ani pentru finalizarea reformelor [i programului s\u de modernizare, este de p\rere Frolov.
O asemenea în]elegere ar putea p\rea jignitoare pentru gusturile unora [i chiar s\ provoace ironii. Îns\, varianta pe care o propunea Pavlovski – ca Medvedev [i Putin s\ participe la alegeri în acela[i timp [i s\ concureze unul cu altul, ca Medvedev s\ piard\ [i s\ devin\ apoi lider al opozi]iei – ar fi una sinuciga[\ pentru Medvedev: el s-ar transforma pur [i simplu într-un nou Mihail Kasianov (unul dintre actualii lideri ai opozi]iei ruse).
Dac\ Putin va fi ales pre[edinte în 2012, el ar trebui s\-l p\streze pe Medvedev drept “partener de tandem” [i s\-l numeasc\ în func]ia de premier reformist, conchide analistul. (Agerpres)

Vezi si

Numărul rușilor care au intrat în UE a crescut cu 30% de la mobilizarea ordonată de Putin

Numărul rușilor care intră în UE a crescut în urma unei mobilizări parțiale ordonate de …