Friday , June 14 2024

Ciolos ar putea câstiga batalii, dar va câstiga si razboiul?

Dacian Ciolo[ este un nume cu care to]i vom fi familiariza]i atunci când comisarul român pentru agricultur\ va finaliza reforma politicii agricole a UE. Dar va fi nevoie de un miracol similar celui al multiplic\rii pâinii [i pe[telui pentru a mul]umi milioane de agricultori din UE [i a-i convinge în acela[i timp pe contribuabilii strâmtora]i [i pe tensiona]ii mini[tri de finan]e c\ agricultorii merit\ înc\ partea leului din bugetul UE, scrie “Irish Independent” în edi]ia de mar]i, într-un profil f\cut comisarului UE.
Dacian Ciolo[ (41 de ani) este un amestec interesant de influen]e. Provenind din una din cele mai s\race ]\ri din Europa, unde aproape o treime din for]a de munc\ este înc\ dependent\ de agricultur\, Ciolo[ este un vegetarian cu un interes deosebit pentru agricultura ecologic\.
Chiar dac\ acest profil nu poate insufla încredere în rândul majorit\]ii fermierilor irlandezi, CV-ul s\u academic [i profesional este impresionant. Ciolo[ a studiat agricultura [i dezvoltarea rural\ pân\ la nivel de doctorat [i beneficiaz\ de experien]\ în politica la nivel înalt din anii în care a activat în calitate de consilier pe politica agricol\ [i, ulterior, ca ministru al agriculturii în România.
Aceast\ experien]\ îl va fi înv\]at, desigur, cât\ birocra]ie exist\ deja în sistemul de asisten]\ a fermelor. Aparent, atunci când a fost numit în primul s\u post ministerial, Ministerul român al agriculturii era invadat de peste 1 milion de solicit\ri.
La conferin]ele de pres\ [i la audierile din timpul agitatei sale vizite în Irlanda, Ciolo[ [i-a demonstrat priceperea în arta diploma]iei, atent s\ fac\ aluzie la posibilit\]ile politice, f\r\ a se pune vreodat\ în situa]ia de a fi pus la col] într-o anumit\ privin]\.
Ciolo[, care [i-a finalizat studiile postuniversitare în Fran]a [i s-a c\s\torit cu o fran]uzoaic\, a dezvoltat rela]ii foarte strânse cu unul dintre principalii alia]i ai Irlandei în lupta pentru protejarea bugetului PAC.
Cu toate acestea, avertizeaz\ cotidianul irlandez, chiar dac\ Ciolo[ reu[e[te în aceast\ b\t\lie, el mai are mult pân\ la câ[tigarea r\zboiului, din punctul de vedere al unui fermier irlandez. Va fi canalizat\ mai mult\ politic\ agricol\ comun\ spre programele de mediu sau de dezvoltare rural\? [i cum va fi împ\r]it potul? Aminti]i-v\, în prezent, în Irlanda, num\rul agricultorilor afla]i în c\utarea finan]\rii s-a triplat.
Chiar dac\ situa]ia nu va fi u[oar\, aceste reforme constante sunt probabil inevitabile pentru a-i convinge pe finan]atorii principali – contribuabilii strâmtora]i financiar, care locuiesc din ce în ce mai mult în mediul urban – c\ banii lor nu sunt irosi]i de c\tre cel mai important sistem de protec]ie a fermelor din lume.

Vezi si

Putin promite încetarea focului dacă ucrainenii se retrag din regiunile ocupate

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat vineri că rușii ar accepta o încetarea a focului …

error: