Thursday , May 23 2024

Bulgaria îsi sacrifica turismul de dragul UE

În timp ce pre]ul pe metru p\trat la locuin]ele din clasa economic\ au ajuns în sta]iunile de la Marea Neagr\ din Bulgaria la cel mai sc\zut nivel, apartamentele din clasa lux nu numai c\ nu [i-au cedat pozi]iile, ci chiar [i-au majorat atractivitatea. Aceste proiecte se remarc\ printr-un amplasament avantajos, o infrastructur\ bine gândit\ [i o calitate foarte bun\ a construc]iei, iar cei care se gr\besc s\ cumpere astfel de apartamente, la pre]uri comparabile cu cele din Europa de Vest, sunt în special cet\]eni ru[i.

Cererea la imobiliarele din clasa lux cu ie[ire la Marea Neagr\ se explic\ simplu: oferta este una limitat\ [i nu este de a[teptat o cre[tere a acesteia. Modific\rile din legisla]ia urbanistic\ a Bulgariei au pus cruce pe proiectele situate în apropierea imediat\ a m\rii, proiecte care îi atrag atât de mult pe ru[i. De la 1 ianuarie 2008, odat\ cu aderarea Bulgariei la UE, în aceast\ ]ar\ s-au impus reguli noi: acum, construc]ia de imobile la mai pu]in de 100 de metri de plaj\ este interzis\, la 300 de metri un astfel de proiect nu trebuie s\ aib\ mai mult de trei niveuri, iar la 500 de metri – cinci, precizeaz\ cotidianul rus Utro.
Asemenea restric]ii se r\sfrâng inclusiv asupra pre]ului terenurilor cump\rate înainte de aderarea Bulgariei la UE, dar care nu au fost înc\ exploatate. Chiar dac\ vreun developer se va decide ast\zi s\ lanseze un nou proiect, produsul final va fi exclusivist [i extrem de scump.

Statutul Bulgariei de membru în UE impune [i alte obliga]ii, care influen]eaz\ pia]a imobiliar\ a ]\rii. Bulgaria, o ]ar\ exclusiv agrar\, a nimerit în zona în care, potrivit legisla]iei europene, terenurile trebuie s\ aib\ în continuare destina]ie exclusiv agricol\. Înainte, developerii puteau, cu sprijinul comunit\]ilor locale, s\ cumpere u[or terenuri din aceast\ categorie [i s\ le le schimbe destina]ia în construibil. Acum, Bulgaria se supune cerin]elor UE [i este nevoit\ s\-[i sacrifice terenurile bune pentru construc]ii, [i a[a deficitare.

Terenurile plane situate în apropiere de Marea Neagr\ sunt [i ele incluse în categoria celor cu destina]ie agricol\. În Bulgaria, terenurile cu ie[ire la plaj\ însumeaz\ o suprafa]\ de numai 25 de km (în Spania sunt 170 de km!), iar alte terenuri bune pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare sunt greu de g\sit.

Desigur, în Bulgaria mai exist\ locuri [i terenuri minunate, dar acestea sunt stâncoase [i trasarea de utilit\]i în respectivele zone ar majora substan]ial pre]ul la locuin]e. Prin urmare, scrie Utro, pre]ul la proiectele imobiliare deja finalizate va cre[te, adaptându-se cererii.

Potrivit portalului realtyrbc.ru, doar 25% dintre cet\]enii ru[i care cump\r\ case [i apartamente în str\in\tate fac acest lucru în scop investi]ional, restul alegând-[i locuin]e pentru sine, f\r\ s\ se zgârceasc\ [i pretinzând standarde ridicate. Ast\zi, îns\, în Bulgaria exist\ cel mult 500 de apartamente deja construite din clasa premium [i de trei ori mai multe r\mase nefinalizate din cauza crizei, iar în viitorul apropiat nu se a[teapt\ darea lor în exploatare.

De asemenea, la ora actual\ circa 50% dintre persoanele care cump\r\ propriet\]i în Bulgaria sunt cet\]eni ru[i, potrivit unui studiu realizat de compania Knight Frank. Pia]a bulgar\ este p\r\sit\ de britanici, care înainte de criz\ investeau activ în imobiliare din aceast\ ]ar\: în perioada iulie 2008-iulie 2010, s-au înregistrat cu 64% mai pu]ine cereri pentru imobiliare în Bulgaria din partea cet\]enilor Marii Britanii. Îns\, precizeaz\ Utro, aceast\ statistic\ se refer\ în mare m\sur\ la segmentul economic al pie]ei imobiliare.
În ceea ce prive[te locuin]ele din clasa lux din Bulgaria, ru[ii ar putea fi concura]i doar de cet\]eni ai altor republici ex-sovietice. Formulând cerin]e înalte privind calitatea construc]iilor, ace[tia sunt dispu[i s\ pl\teasc\ oricât, alimentând în acest mod cererea ridicat\ la acest segment. Acest lucru, al\turi de deficitul de terenuri pentru noi construc]ii, constituie înc\ un argument în favoarea estim\rilor conform c\rora cererea la construc]iile deja finalizate, în primul rând la cele exclusiviste, va cre[te în Bulgaria, conchide Utro.

Vezi si

Rusia vrea să retraseze fără consultare frontierele maritime de la Marea Baltică cu Finlanda și Lituania, state NATO

Ministerul rus al Apărării a propus o revizuire a frontierelor maritime din Marea Baltică cu …