Tuesday , July 23 2024

Basescu – Merkel, o întâlnire pentru R. Moldova

N presei din România i-a sc\pat adev\rata miz\ a vizitei Angelei Merkel n potrivit presei din Chi[in\u, adev\ratul scop al vizitei a fost problema transnistrean\

Dup\ toate probabilit\]ile, în abordarea interna]ional\ a chestiunii transnistrene se coace o turnur\ spectaculoas\, [i aceast\ schimbare de propor]ii a fost preg\tit\, în mare parte, de vizita cancelarului german Angela Merkel la Bucure[ti, scrie vineri Jurnal de Chi[in\u.

Presei din România i-a sc\pat adev\rata miz\ a vizitei sale. Aten]ia mass-media s-a centrat pe promisiunea Berlinului de a sprijini f\r\ echivoc primirea României în spa]iul Schengen. De bun\ seam\, mesajul transmis de cancelarul german a fost pe cât de pozitiv, pe atât de sugestiv. Dar pentru asta nu era nevoie s\ vin\ neap\rat la Bucure[ti, scrie publicistul Petru Bogatu.
Potrivit lui, adev\ratul scop al vizitei a fost problema transnistrean\. La mijloc, e un mare meci geopolitic pe care Germania îl disput\ cu Rusia [i rezultatul lui nu poate fi decis în actualul context istoric [i geopolitic f\r\ România. De aceea, Merkel a venit la Bucure[ti preponderent pentru a negocia c\ile posibile de aplanare a conflictului înghe]at de pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit lui.
Germania, precum se [tie, ca [i, de altfel, Fran]a, Italia, Grecia [i alte câteva ]ari din comunitatea euroatlantic\, au o viziune asupra Rusiei total diferit\ de cea a grupului atlanti[tilor, din care fac parte SUA, Canada, Marea Britanie sau Olanda. Berlinul consider\ c\ o cooperare strâns\ pe diverse planuri cu Moscova, dar mai cu seam\ pe cel economic, ar putea s-o îmblânzeasc\ pe aceasta, fapt ce ar conduce treptat, în perspectiv\ istoric\, la europenizarea ei efectiv\.
Privit\ din acest unghi, problema transnistrean\ este tratat\ ast\zi de Merkel drept un test menit s\ probeze capacitatea regimului Putin-Medvedev de a se restructura [i a colabora realmente cu Occidentul. Tocmai de aceea, Germania propune un târg alt\dat\ neverosimil: investi]ii occidentale în modernizarea Rusiei în schimbul evacu\rii trupelor [i muni]iilor ruse din estul Republicii Moldova.
Potrivit autorului, nu se negociaz\ rezolvarea definitiv\ a conflictului, lucru care nu-i cu putin]\ deocamdat\. Se urm\re[te mai curând conservarea garantat\ pe termen relativ lung a statutului actual al Transnistriei în schimbul retragerii de pe teritoriul Republicii Moldova a contingentului militar rus.
Pentru a atinge obiectivul scontat, Occidentul încearc\ s\-[i asigure [i o majoritate numeric\ în formatul oficial de negocieri. Nu întâmpl\tor, concomitent cu [ederea dnei Merkel la Bucure[ti, a fost difuzat\ o declara]ie a reprezentantului special UE pentru Republica Moldova, Kalman Mizsei, potrivit c\reia SUA [i UE urmeaz\ s\-[i schimbe în decembrie statutul de observatori în cel de mediatori cu drepturi depline în procesul de reglementare transnistrean\.
Totu[i, Uniunea European\, unde toate deciziile sunt consensuale, nu poate oferi garan]ii Transnistriei f\r\ asentimentul României. Iat\ de ce Merkel are mare nevoie de B\sescu. Nu încape îndoial\ c\ liderul de la Bucure[ti cere Germaniei concesii pentru România, dar mai întâi de toate pentru Republica Moldova, pentru desprinderea efectiv\ a acesteia de pe orbita ruseasc\ [i accelerarea procesului ei de aderare la UE.
Tranzac]ia ruso-german\ asupra chestiunii transnistrene ar putea s\ produc\ un paliativ, în niciun caz o eradicare a diferendului. În consecin]\, regimul de la Tiraspol va supravie]ui un timp, poate sub mandatul UE, a[a cum scria joi cotidianul ‘Nezavisimaia Gazeta’. În urma acestei ced\ri, Republica Moldova se va debarasa, în sfâr[it, de prezen]a militar\ rus\ din estul teritoriului s\u. Acest fapt i-ar netezi, implicit, Chi[in\ului drumul spre Uniunea European\, concluzioneaz\ Petru Bogatu. (AGERPRES)

Vezi si

Trump a donat pentru campania de alegere a Kamalei Harris ca procuror general în California

Dacă vicepreședinta SUA Kamala Harris va obține nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale, după anunțul de …