Saturday , December 10 2022

Barack Obama neaga ca ar vrea sa îl înlocuiasca pe Joe Biden cu Hillary Clinton în 2012

Pre[edintele american, Barack Obama, neag\ c\ ar avea inten]ia de a-i cere lui Hillary Clinton s\ candideze pentru postul de vicepre[edinte al SUA al\turi de el în 2012, calificând acest zvon drept “total f\r\ fundament” într-un interviu, din care au fost publicate mar]i extrase, citate de AFP.

Întrebat de jurnali[tii revistei “National Journal” în leg\tur\ cu aceast\ informa]ie care circul\ de câteva s\pt\mâni la Washington [i a fost formulat\ de celebrul ziarist care s-a ocupat de cazul Watergate, Bob Woodward, Obama a precizat mai întâi c\ nu s-a hot\rât înc\ dac\ va mai candida la alegeri în 2012.

“În orice caz, nu am luat nici o decizie în mod oficial”, a declarat pre[edintele american, în condi]iile în care Constitu]ia american\ îi d\ posibilitatea de a candida pentru un al doilea [i ultim mandat de patru ani. Obama “crede c\ are înc\ multe lucruri de f\cut”, potrivit acestuia.

Întrebat în leg\tur\ cu posibilitatea de a alege pentru preziden]ialele din 2012 un tandem cu Hillary Clinton – fosta sa rival\ în cursa pentru nominalizarea din partea democra]ilor [i care conduce în prezent diploma]ia american\ – , în locul vicepre[edintelui actual Joe Biden, Obama a r\spuns c\ aceast\ ipotez\ este “total f\r\ fundament”.

Cei doi fo[ti senatori “fac o munc\ formidabil\ acolo unde sunt”, a subliniat pre[edintele.

În leg\tur\ cu alegerile legislative de la mijlocul mandatului, care domin\ agenda sa (el va începe miercuri un turneu de patru zile în vestul ]\rii pentru sus]inerea candida]ilor democra]i la scrutinul din 2 noiembrie), Obama a p\rut s\ ia act de probabilitatea ca opozi]ia republican\ s\ î[i consolideze for]ele.

Democra]ii de]in majoritatea în Camera Reprezentan]ilor, care va fi reînnoit\ complet în dou\ s\pt\mâni, ca [i în Senat, unde va fi pus\ în joc o treime din mandate. Dar sondajele preconizeaz\ o înfrângere în seara scrutinului.

Republicanii se folosesc de nemul]umirea popular\ privind situa]ia îngrijor\toare în domeniul locurilor de munc\, sperând s\ ob]in\ controlul în cel pu]in una din Camere, ceea ce le-ar permite s\ blocheze reformele sus]inute de Obama.

Potrivit acestuia din urm\, americanii “vor ca locuitorii din Washington s\ se comporte ca ni[te adul]i [i s\ încerce s\ rezolve probleme în loc s\ marcheze puncte (politice)”.

Mar]i, într-un interviu cu jurnali[ti din presa hispanic\, pre[edintele american [i-a exprimat regretul c\ republicanii, de la sosirea lui la putere la începutul anului 2009, au “refuzat s\ coopereze” cu democra]ii din Congres.

“Sper ca dup\ alegeri, oricare ar fi rezultatele, partidul republican s\ admit\ c\ nu poate r\mâne pe margine [i c\ trebuie s\ participe la g\sirea unei solu]ii la problemele care afecteaz\ de mult timp Statele Unite”, a precizat el.

Dup\ alegeri, ei vor fi creat a[tept\ri puternice [i mai mult\ putere înseamn\ mai multe responsabilit\]i”, a subliniat pre[edintele, apreciind c\ americanii vor “cere din partea lor s\ înceap\ s\ rezolve problemele [i s\ evite politica de dragul politicii”.

Vezi si

Perchezițiile la parohiile ucrainene s-au extins iar dovezi de colaborare cu Rusia se găsesc continuu

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a continuat verificările și la alte biserici și mănăstiri …