Sunday , September 25 2022

Turiştii vor fi înscrişi în sistemul electronic de evidenţa începând cu luna decembrie

Sistemul Integrat de Evidenţ\ a Turiştilor (SIET), prin care vor fi înregistraţi “în timp real” turiştii cazaţi în hoteluri şi pensiuni, va fi funcţional din decembrie şi pe baza informaţiilor furnizate se va justifica finanţarea unor proiecte de infrastructur\ turistic\, potrivit MDRT.
“Sper\m ca SIET-ul s\ fie funcţional la începutul lunii decembrie în toate locaţiile în care va fi instalat. Sper\m ca toate locaţiile care sunt clasificate s\ vin\ şi s\ solicite înscrierea, conform legii, şi s\ avem date în timp real pe care s\ le putem comunica atât presei, cât şi ministerelor care sunt interesate de astfel de statistici, pentru a lua deciziile corecte, în sensul înlesnirii accesului c\tre destinaţiile turistice, a facilit\rii transportului pe cale aerian\, ap\ sau drum, energie electric\ şi toate cele necesare”, a declarat agenţiei MEDIAFAX Cristian B\rh\lescu, secretar de stat în Ministerul Dezvolt\rii Regionale şi Turismului (MDRT)
El a explicat c\ dac\ din datele SIET reiese c\ într-o anume zon\ se înregistreaz\ în timp un num\r mare de turişti, se justific\ ulterior susţinerea unor proiecte şi finanţarea lor. O comunitate local\ care dovedeşte c\ a avut un trafic crescut de turişti poate fi ajutat\ s\ îmbun\t\ţeasc\ infrastructura turistic\, astfel încât s\ genereze o creştere a num\rului de turişti.
“În afar\ c\ se va aduce la fiscalizarea unor turişti, va justifica investiţiile pe care le solicit\ o autoritate local\. Cei care practic\ turismul la negru vor fi interesaţi s\ intre în legalitate şi s\ se înscrie în SIET, pentru c\ atât timp cât vom avea o statistic\ foarte clar\ asupra traficului turistic, vor vrea şi ei s\ fie promovaţi şi s\ fie prezenţi în cataloagele turoperatorilor”, a ad\ugat secretarul de stat.
B\rh\lescu a menţionat c\ MDRT va prelua din sistem doar date referitor la num\rul de turişti, vârsta, de unde vin şi încotro c\l\toresc.
“Dac\ se întâmpl\ ceva cu turistul, s\ se ştie în ce parte s\ poat\ fi c\utat. Informaţiile despre vârst\ sunt, de asemenea, importante, pentru a şti c\rei categorii s\-i promov\m zona respectiv\”, a mai spus el.
Sistemul, contestat de hotelieri pentru c\ ar înc\lca intimitatea turiştilor, va fi gestionat şi auditat de c\tre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) a cerut Ministerul Dezvolt\rii Regionale şi Turismului (MDRT), într-o scrisoare transmis\ în luna ianuarie, s\ nu introduc\ Sistemul Integrat de Evidenţ\ a Turiştilor (SIET), pentru c\ acesta ar aduce o serie de deservicii industriei.
Hotelurile şi pensiunile vor fi obligate s\ se înscrie într-un sistem de evidenţ\ a turiştilor prin care se va putea afla în orice moment cine şi unde este cazat. MDRT a explicat la începutul anului c\ sistemul va ajuta atât la acumularea de date statistice, cât şi la combaterea evaziunii fiscale. În plus, prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET, persoanele care au s\vârşit infracţiuni şi sunt urm\rite naţional sau internaţional vor putea fi reperate mai uşor.
MDRT va avea acces la date anonime, respectiv num\r de înnopt\ri, num\r de persoane cazate, pe care le va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Statistic\ pentru cercetare statistic\, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor are acces şi la datele personale.
“Evidenţierea real\ a veniturilor obţinute de operatorii economici va determina creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor obţinute de operatorii economici din domeniul turismului. Acest program electronic va permite obţinerea, în orice moment, a unor informaţii cu privire la circulaţia turistic\ la nivel local, regional şi central, având dou\ componente principale: o baz\ de date privind structurile de primire turistice şi un sistem de înregistrare şi raportare a turiştilor cazaţi”, se arat\ în nota de fundamentare a unui proiect de act normativ prin care se pun bazele sistemului.
Astfel, prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET, vor putea fi sancţionate de c\tre instituţiile îndrituite şi tentativele sau faptele de neînregistrare a turiştilor.
În momentul în care proiectul va intra în vigoare, structurile de cazare vor fi obligate s\ asigure la sosirea turiştilor completarea formularului “Fişa de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor”.
Completarea fişelor de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor se face de c\tre fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cet\ţenii români sunt buletinul, cartea de identitate, paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru cet\ţenii str\ini sunt paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor. Elevii instituţiilor militare de înv\ţ\mânt se vor caza cu buletinul, cartea de identitate sau, dup\ caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).
Fişele de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se preiau, împreun\ cu actele de identitate, de c\tre recepţioneri, care sunt obligaţi s\ confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, s\ semneze fişele pentru confirmarea complet\rii corecte a acestora şi s\ restituie imediat actele de identitate turiştilor. R\spunderea pentru completarea corect\ a fişelor de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor revine recepţionerilor, care au obligaţia inform\rii turiştilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi obţinerii consimţ\mântului turiştilor în acest sens.
Fişele de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor, indiferent de formatul acestora, se întocmesc într-un exemplar, se grupeaz\ în ordine alfabetic\ şi r\mân în cadrul structurii de primire turistic\ la dispoziţia organelor de poliţie, cu termen de arhivare trei ani, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Obligaţia de a asigura aceste formulare revine proprietarilor sau administratorilor structurilor de primire turistice.
Administratorii structurilor de cazare sunt obligaţi s\ înregistreze turiştii cazaţi în sistemul SIET, dup\ verificarea de c\tre recepţioner a datelor înscrise în actul de identitate cu cele completate în fişa de anunţare a sosirii şi plec\rii. Înregistrarea se face prin introducerea în SIET a datelor înscrise în fişa de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor.
Personalului unit\ţilor de cazare îi este interzis s\ dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor, f\r\ acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea şederii lor, solicitate de reprezentanţii autorizaţi ai Poliţiei sau ai autorit\ţii administraţiei publice centrale responsabil\ în domeniul turismului. Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admis\ cu condiţia ca vizitatorul s\ anunţe recepţia.
Recepţionerii sunt obligaţi s\ permit\ vizita numai dup\ obţinerea acordului turistului care urmeaz\ s\ fie vizitat. Vizitatorul poate r\mâne peste noapte în camera turistului vizitat numai dup\ anunţarea recepţiei, completarea fişei de anunţare a sosirii şi plec\rii turiştilor, înregistrarea în SIET şi în documentele de evidenţ\ ale structurii, în vederea achit\rii contravalorii caz\rii.
Hotelierii vor fi obligaţi ca în termen de 60 de zile lucr\toare de la intrarea în vigoare a ordonanţei s\ înscrie structura de cazare în SIET, conform instrucţiunilor din manualul postat pe pagina de internet a autorit\ţii administraţiei publice centrale responsabil\ în domeniul turismului.
De asemenea, sunt obligaţi s\ raporteze zilnic num\rul de turişti înregistraţi, cu excepţia celor care presteaz\ activit\ţi de cazare fragmentat şi care trebuie s\ notifice în SIET suspendarea temporar\ a activit\ţii, respectiv a relu\rii acesteia. Hotelurile sau pensiunile care activeaz\ în zone geografice f\r\ acoperire cu internet au obligaţia s\ raporteze num\rul de turişti înregistraţi în structur\, o singur\ dat\ pe s\pt\mân\, în ultima zi a acesteia (duminica).
Hotelierii s-au plâns în ianuarie c\ aplicarea sistemului încalc\ libera şi neîngradita circulaţie a persoanei şi conduce la transmiterea, f\r\ acordul celui care foloseşte serviciile hotelierilor, a unor informaţii confidenţiale (nume, prenume, act de identitate, data când se afl\ într-un anumit loc etc.), care îi pot crea inconveniente şi nepl\ceri de orice natur\.
“Transmiterea acestor date altor entit\ţi, fie ele definite prin HG, trebuie s\ presupun\ o explicaţie a motivului pentru care se transmit şi o garanţie asupra confidenţialit\ţii tratamentului lor, chestiune pe care acest proiect de act normativ nu o asigur\, iar noi nu ni-l asum\m. Transmiterea acestor date, care nu au niciun caracter statistic, ne va conduce la pierderea de venituri şi ne va îngreuna activitatea” se arat\ în scrisoarea trimis\ MDRT şi semnat\ în ianuarie de c\tre Radu Enache, preşedintele FIHR.
Potrivit hotelierilor, num\rul persoanelor care se vor caza în unit\ţile turistice va sc\dea dup\ ce acestea vor afla c\ datele lor personale vor fi transmise şi altor instituţii în afar\ de Poliţie şi Parchet.

 

Vezi si

Sondaj – Românii bogaţi au grijă mai mare de cheltuielile lunare în comparaţie cu persoanele cu venituri modeste 

Aproape trei sferturi (72,55%) dintre românii cu venituri de peste 10.000 de lei pe lună …