Friday , December 1 2023

Trei economisti împart premiul Nobel pentru Stiinte Economice

Peter Diamond, unul din cei trei laureati Nobel pentru Economie

Premiul Nobel pentru [tiin]e Economice a fost decernat economi[tilor Peter Diamond, Dale Mortensen [i Christopher Pissarides pentru o teorie care ajut\ la în]elegerea modului în care [omajul este afectat de politicile guvernamentale, a anun]at Academia Regal\ Suedez\ pentru [tiin]e.

“De ce sunt atâ]ia oameni neangaja]i în condi]iile în care sunt înfiin]ate multe locuri de munc\? Cum pot afecta politicile economice [omajul? Laurea]ii de anul acesta au dezvoltat o teorie care poate fi folosit\ pentru a r\spunde la aceste întreb\ri”, se arat\ într-un comunicat al Academiei Regale Suedeze pentru [tiin]\.

Diamond, Mortensen [i Pissarides au creat modele care ajut\ la în]elegerea modului în care [omajul, num\rul locurilor de munc\ vacante sau salariile sunt afectate de legisla]ie [i de politicile economice. O concluzie a teoriei acestora este c\ ajutoarele de [omaj mai generoase duc la un [omaj mai ridicat [i intervale de timp mai lungi în care angajatorii caut\ angaja]i, iar [omerii încearc\ s\ g\seasc\ un loc de munc\.

Pe multe pie]e, cererea nu intr\ întotdeauna în contact imediat cu oferta, explic\ Academia. Aceast\ problem\ prive[te, de exemplu, angajatorii care caut\ mân\ de lucru [i persoanele care încearc\ s\ g\seasc\ un loc de munc\. Procesul de c\utare necesit\ timp [i resurse [i de aceea genereaz\ tensiuni pe pie]e. Pe asemenea pie]e, cererea unor cump\r\tori nu va fi satisf\cut\, iar unii vânz\tori nu vor vinde cât vor. Prin analogie, pe pia]a muncii vor exista atât [omeri, cât [i locuri de munc\ vacante.

Diamond, profesor la Massachusetts Institute of Technology (SUA) a teoretizat fundamentele acestor tipuri de pie]e, iar Mortensen, profesor la Northwestern University (SUA), [i Pissarides, profesor la London School of Economics and Political Science (Marea Britanie) au extins teoria, f\când-o aplicabil\ pe pia]a muncii.

Vezi si

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) intră în vigoare. Recuperarea garanţiei va fi valabilă doar pentru recipientele cu sigla “Ambalaj cu garanţie”

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) devine funcţional în România, începând de joi, ocazie cu care ţara …