Friday , March 24 2023

Tarile din estul Europei nu scapa de reducerile anticriza

}\rile din estul Europei nu scap\ de presiunile UE [i FMI [i nici de reducerile severe impuse de Occident pentru diminuarea deficitului public, transmite sâmb\t\ Diario Vasco.com, [i precizeaz\ c\ astfel, a[a cum era [i de a[teptat, nemul]umirile îi cuprind tot mai mult pe locuitori.
}\ri ca România, Ungaria [i Letonia s-au v\zut nevoite s\ fie salvate din punct de vedere financiar de institu]iile interna]ionale, pentru c\ se aflau în pragul falimentului. În schimb, trebuie s\ dea dovad\ de mai mult\ austeritate, fa]\ de majoritatea colegilor din UE, semnaleaz\ cotidianul spaniol.
În România, guvernul a pus în aplicare un plan de austeritate supravegheat de FMI, care prive[te reducerea salariilor bugetarilor cu 25%, [i reduceri cuprinse între 15% [i 25% la subven]ii [i ajutoare sociale. Func]ionarii [i pensionarii au ie[it deja în strad\ pentru a protesta fa]\ de reduceri, a[a c\ se a[teapt\ o toamn\ fierbinte, noteaz\ Diario Vasco. {i Ungaria a aprobat un plan de austeritate foarte dur, care include [i cre[terea TVA la 25%, amânarea vârstei de pensionare [i înghe]area salariilor func]ionarilor publici.
Cele trei state baltice nu au r\mas nici ele mai prejos. Letonia, care are un [omaj de 22% [i un PIB care a sc\zut cu 18% în 2009, [i-a redus cheltuielile din sectoare-cheie precum educa]ia [i a sc\zut salariile func]ionarilor publici cu 20%. Estonia, care are o rat\ a [omajului de 15%, a reu[it s\ scad\ deficitul prin intermediul reducerilor presta]iilor sociale.
În acela[i stil, Bulgaria a redus de asemenea cheltuielile sociale, sc\zând bugetul în sectoare de baz\ precum s\n\tatea, educa]ia, sistemul de pensii [i armat\. De asemenea, prevede reducerea corpului administra]iei publice cu 20%.
Polonia, singura ]ar\ din UE [i OCDE care nu a suferit de recesiune, se preg\te[te [i ea s\ frâneze cre[terea deficitului [i s\ creasc\ impozitele. Se pare c\ TVA va cre[te la 23% din 2011, dup\ ce guvernul a sus]inut [i un plan de privatiz\ri care s\ duc\ la sporirea veniturilor publice, evitând totodat\ cheltuielile [i cre[terea datoriei publice la peste 55% din PIB.
Cehia, ]ara cea mai avansat\ din fosta Europ\ comunist\, pl\nuie[te reduceri salariale pentru func]ionari – care ar putea ajunge la 10%. Guvernul propune reducerea cheltuielilor publice cu 380 de milioane de euro, pentru a putea men]ine deficitul public sub 5,3% din PIB în 2011. M\surile vor duce [i la concedieri masive anul viitor, iar personalul cel mai pu]in capabil va fi dat afar\. t

Vezi si

Noile ghiduri pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. Din 24 martie încep înscrierile pentru persoane fizice

Persoanele fizice se pot adresa, începând din 24 martie, la ora 10:00, producătorilor validaţi, în …