Thursday , May 23 2024

Tarile din estul Europei nu scapa de reducerile anticriza

}\rile din estul Europei nu scap\ de presiunile UE [i FMI [i nici de reducerile severe impuse de Occident pentru diminuarea deficitului public, transmite sâmb\t\ Diario Vasco.com, [i precizeaz\ c\ astfel, a[a cum era [i de a[teptat, nemul]umirile îi cuprind tot mai mult pe locuitori.
}\ri ca România, Ungaria [i Letonia s-au v\zut nevoite s\ fie salvate din punct de vedere financiar de institu]iile interna]ionale, pentru c\ se aflau în pragul falimentului. În schimb, trebuie s\ dea dovad\ de mai mult\ austeritate, fa]\ de majoritatea colegilor din UE, semnaleaz\ cotidianul spaniol.
În România, guvernul a pus în aplicare un plan de austeritate supravegheat de FMI, care prive[te reducerea salariilor bugetarilor cu 25%, [i reduceri cuprinse între 15% [i 25% la subven]ii [i ajutoare sociale. Func]ionarii [i pensionarii au ie[it deja în strad\ pentru a protesta fa]\ de reduceri, a[a c\ se a[teapt\ o toamn\ fierbinte, noteaz\ Diario Vasco. {i Ungaria a aprobat un plan de austeritate foarte dur, care include [i cre[terea TVA la 25%, amânarea vârstei de pensionare [i înghe]area salariilor func]ionarilor publici.
Cele trei state baltice nu au r\mas nici ele mai prejos. Letonia, care are un [omaj de 22% [i un PIB care a sc\zut cu 18% în 2009, [i-a redus cheltuielile din sectoare-cheie precum educa]ia [i a sc\zut salariile func]ionarilor publici cu 20%. Estonia, care are o rat\ a [omajului de 15%, a reu[it s\ scad\ deficitul prin intermediul reducerilor presta]iilor sociale.
În acela[i stil, Bulgaria a redus de asemenea cheltuielile sociale, sc\zând bugetul în sectoare de baz\ precum s\n\tatea, educa]ia, sistemul de pensii [i armat\. De asemenea, prevede reducerea corpului administra]iei publice cu 20%.
Polonia, singura ]ar\ din UE [i OCDE care nu a suferit de recesiune, se preg\te[te [i ea s\ frâneze cre[terea deficitului [i s\ creasc\ impozitele. Se pare c\ TVA va cre[te la 23% din 2011, dup\ ce guvernul a sus]inut [i un plan de privatiz\ri care s\ duc\ la sporirea veniturilor publice, evitând totodat\ cheltuielile [i cre[terea datoriei publice la peste 55% din PIB.
Cehia, ]ara cea mai avansat\ din fosta Europ\ comunist\, pl\nuie[te reduceri salariale pentru func]ionari – care ar putea ajunge la 10%. Guvernul propune reducerea cheltuielilor publice cu 380 de milioane de euro, pentru a putea men]ine deficitul public sub 5,3% din PIB în 2011. M\surile vor duce [i la concedieri masive anul viitor, iar personalul cel mai pu]in capabil va fi dat afar\. t

Vezi si

Unii bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10 %, raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în 2 tranşe

Anumite categorii de bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii …