Saturday , November 26 2022

Saracia, motorul marelui exod din Europa Centrala

La peste 20 de ani de la c\derea comunismului, decalajul de bun\stare dintre Europa de Vest [i cea de Est persist\ iar ]\rile de la Marea Neagr\ pân\ la Marea Baltic\ cunosc un exod de oameni la o rat\ alarmant\, se arat\ într-o ampl\ analiz\ publicat\ joi de Reuters.

De[i aderarea la Uniunea European\ a adus prosperitate pentru mul]i, a f\cut, de asemenea, mai u[oar\ emigrarea, determinându-i pe tineri s\ plece din Est, în special din zonele rurale, [i l\sând în urm\ o popula]ie tot mai îmb\trânit\ [i mai s\rac\.
România, al doilea stat membru cel mai s\rac al UE, cu o medie a salariului lunar de 450 de dolari, este una dintre cele mai grav afectate, în contextul în care popula]ia a sc\zut cu 12% într-un deceniu, conform datelor recens\mântului.
Casa tradi]ional\ alb\ a Mariei Ene, de pe o strad\ noroioas\, f\r\ nume, din România, nu are ap\ curent\, dar are dou\ antene de satelit care ies din gard. Trei dintre cei cinci copii ai lui Ene au plecat în Spania. Nu este atât de departe, dar având în vedere c\ toat\ lumea simte strânsoarea declinului economic din Europa, îi vede o dat\ pe an cel mult [i trebuie s\ se simt\ conectat\ cu ei.
‘I-am vazut pe Internet’, spune Ene, 69 de ani, care locuie[te în micul sat Lup[anu, aflat la 75 km la est de Bucure[ti. ‘Un nepot de-al meu mi i-a ar\tat deoarece la un moment dat am sim]it c\ nu mai rezist’, a m\rturisit ea cu lacrimi în ochi. ‘Este greu acolo pentru ei, dar ce ar putea face aici? Acolo cel pu]in au un loc de munc\’, adaug\ Ene.
La cel\lalt cap\t al continentului, recens\mântul din Letonia – un stat baltic care a fost v\zut ca o mare poveste de succes pân\ când actuala criz\ financiar\ a adus economia în c\dere liber\ – a ar\tat c\ a pierdut 13% din popula]ie, mai ales din cauza emigr\rii.
Ambele ]\ri au fost nevoite s\ impun\ programe dure de austeritate pentru a se conforma condi]iilor acord\rii de ajutor financiar din partea FMI.
Popula]ia din ]\ri relativ bogate, cum ar fi Republica Ceh\ [i Polonia, a r\mas stabil\ datorit\ reîntoarcerii emigran]ilor [i sosirii unor persoane provenite din state din regiune mai pu]in prospere.
În sud îns\, în Balcani, [i în statele baltice nordice, imaginea este sumbr\. Recens\mintele efectuate pe continent în 2011 au ar\tat c\ Lituania a pierdut 12% din popula]ie într-un deceniu, Bulgaria, 7%, iar Serbia, care nu a aderat înc\ la UE, 5%. Ungaria a avut 10,4 milioane de locuitori dup\ c\derea comunismului în 1989, dar datele oficiului de statistic\ arat\ c\ popula]ia a sc\zut sub 10 milioane anul trecut.
Prin contrast, popula]ia prosper\ a Germaniei a crescut anul trecut pentru prima dat\ din 2002, datorit\ imigra]iei din noile state membre ale UE, în pofida faptului c\ se prevede c\ decesele dep\[esc na[terile, potrivit oficiului s\u de statistic\.

Costurile cu asisten]a social\ vor cre[te la niveluri foarte înalte

Persoanele care aleg s\ plece din zonele mai s\race ale Europei nu cred c\ va exista o ameliorare a standardelor de trai prea curând.
‘Nou\zeci la sut\ dintre români nu cred c\ va exista un viitor mai bun în România’, a declarat Victor Ponta, care conduce opozi]ia de stânga din România [i este cotat drept favorit la postul de premier dup\ alegerile legislative din noiembrie.
Pân\ în 2060, România, Letonia, Polonia [i Bulgaria vor avea cea mai mare rat\ a persoanelor în vârst\, comparativ cu popula]ia activ\ din UE, potrivit datelor Eurostat. Aceasta înseamn\ c\ num\rul de lucr\tori impozita]i va sc\dea, în timp ce cheltuielile guvernamentale cresc pentru a ajuta tot mai mul]i pensionari care au nevoie de sprijin.
Din popula]ia României de 19 milioane de persoane, mai pu]in de 5 milioane sunt lucr\tori care pl\tesc impozite, cea mai mare parte din restul fiind pensionari, copii, agricultori care practic\ agricultura de subzisten]\ sau persoane care muncesc ilegal. Cheltuielile pentru cele peste 5 milioane de pensionari s-au cifrat la 9% din PIB în 2010.
România a crescut vârsta de pensionare la 65 de ani pentru b\rba]i [i 63 de ani pentru femei, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a men]ine bugetul pe f\ga[, iar Letonia are în vedere o m\sur\ similar\.
‘Potrivit celui mai r\u scenariu, costurile cu asisten]a social\ vor cre[te la niveluri foarte înalte’, a afirmat Mihai P\trulescu, economist la Bancpost, parte a EFG Eurobank a Greciei.
‘Pentru a rezolva aceast\ problem\, guvernele ar avea trei op]iuni: cre[terea vârstei de pensionare, cre[terea impozitelor sau gestionarea permanent\ a unor deficite mai mari”, crede el.
UE a declarat 2012 ‘Anul European al Îmb\trânirii Active’, pentru a încuraja atât companiile cât [i lucr\torii s\ sprijine ideea muncii la vârste mai înaintate [i a ajuta oamenii în vârst\ s\ continue s\ tr\iasc\ independent.
Noul ministru român al muncii, Claudia Boghicevici, a declarat c\ România pl\nuie[te o nou\ legisla]ie care ofer\ scutiri de taxe pentru companiile care angajeaz\ persoane în vârst\ [i sprijin mai bun pentru cei cu nevoi speciale de îngrijire. Dar acest tip de m\suri vor face prea pu]in pentru a îmbun\t\]i acum situa]ia mul]imii de oameni din sate ca Lup[anu, relev\ Reuters.
În februarie, temperaturile din România au sc\zut la minus 20 de grade Celsius iar viscolul a blocat drumuri, c\i ferate [i porturi [i chiar a îngropat sub z\pad\ case din sud. S\tenii în vârst\, f\r\ membri tineri ai familiei sau vecini care s\-i ajute, s-au luptat s\-[i scoat\ casele de sub trei metri de z\pad\ [i a trebuit s\ fie salva]i de solda]i.
Casele [i satele abandonate caracterizeaz\ regiunea leton\ Latgale, din apropierea grani]ei cu Rusia. În ora[ul Merdzene, o [coal\ nou\ se afl\ lâng\ un bloc abandonat datând din perioada sovietic\, cu geamuri sparte sau cu obloanele trase.
Inta Nogda, o înv\]\toare de 45 de ani, spune c\ fiul ei a plecat în Anglia cu prietena [i fratele acesteia. Acum, to]i prietenii lui l-au urmat. ‘Mi-a spus: ‘{tii mam\, dac\ a[ fi avut ce face aici, nu a[ fi plecat niciodat\”, a spus Nogda. ‘Exist\ [ase familii care tr\iesc în cl\direa noastr\. Din 21 de persoane, opt sunt în str\in\tate”, a ad\ugat ea.

“Am obosit s\ v\d oameni care arat\ mereu stresa]i [i neferici]i [i care nu se pot bucura de lucrurile m\runte ale vie]ii”

Rebeca Pop a plecat din România în 2010 pentru a studia în SUA [i nu crede c\ se va întoarce prea curând. Pop, 24 de ani, este genul de tân\r\ pe care România, o ]ar\ bogat\ în resurse cum ar fi terenurile agricole, gazele, metalele pre]ioase [i o for]\ de munc\ calificat\ dar înc\ destul de ieftin\, trebuie s\ o p\streze pentru a-[i afirma întregul poten]ial, subliniaz\ Reuters.
”Am avut mai multe motive de a p\r\si România: calitatea educa]iei, mediul de lucru, oportunitatea, banii [i problemele sociale’, a declarat Pop pentru Reuters prin telefon de la Oklahoma, unde aproape [i-a finalizat un masterat în comunica]ii.
Pop are deja un loc de munc\ în cercetare în Michigan. Dup\ aceea, se poate muta în alt\ ]ar\. ‘Am obosit s\ v\d oameni care nu se respect\ reciproc pe strad\, oameni care arat\ mereu stresa]i [i neferici]i [i care nu se pot bucura de lucrurile m\runte ale vie]ii’, a spus ea.
Exist\ îns\ [i beneficii de pe urma unei popula]ii mari care munce[te în str\in\tate. Diaspora imens\ a României a trimis aproximativ 2,6 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) familiilor de acas\ în 2011, aproximativ 2% din PIB – cu mult sub remiten]ele din anii de boom economic de dinainte de criz\, dar înc\ un colac de salvare pentru comunit\]ile s\race.
Munca în str\in\tate îi ajut\, de asemenea, pe oameni s\ dobândeasc\ competen]e [i mul]i se reîntorc în cele din urm\ cu aceste competen]e, datorit\ leg\turilor de familie, a declarat Roderick Parkes de la think-tank-ul de politic\ extern\, Institutul German pentru Afaceri Interna]ionale [i de Securitate. De[i îmb\trânirea popula]iei înseamn\ lucr\tori mai în vârst\, ei au, de asemenea, mai mult\ experien]\, a spus Parkes. ‘Cred c\ panica este exagerat\ iar realitatea este mai nuan]at\’, a spus el. ‘Ar putea fi în cele din urm\ bine pentru România.’
Gabriela Gryger s-a reîntors în Polonia dup\ ce a lucrat pentru Morgan Stanley, Soros Real Estate Partners [i Goldman Sachs, la Londra, New York [i Frankfurt. Acum, având peste 30 de ani, de]ine [i conduce o Agen]ie de investi]ii imobiliare din Var[ovia. ‘Polonia s-a schimbat foarte mult’, soune Gryger. ‘Domeniul imobiliar de care m\ ocup s-a deschis larg pentru investitorii [i dezvoltatorii str\ini, ceea ce face din Polonia un loc atractiv unde s\ lucrez”, a ad\ugat ea.
Headhunters-ii din Europa de Vest apreciaz\ tot mai mult experien]a profesional\ din ]\rile emergente ale UE [i sunt în c\utare de candida]i pentru posturi din Polonia, a spus ea.
În România îns\, declinul este mult mai evident, potrivit Reuters. Satul Lup[anu a pierdut aproape o zecime din popula]ie din 2002 iar peste 3% din cei înregistra]i în zon\ muncesc în str\in\tate, spune primarul Victor Manea.
‘Aproximativ 60% din popula]ia comunei are peste 50 de ani, a[a c\ m\ a[tept ca popula]ia s\ continue s\ scad\. C\s\toriile sunt tot mai pu]ine, iar num\rul deceselor este dublu fa]\ de num\rul na[terilor din ultimii ani’, a spus Manea.
Pensionara Ene se lupt\ s\-i ajung\ banii pân\ la sfâr[itul lunii. ‘Am o pensie de 300 lei (90 de dolari) iar so]ul meu are 600 de lei’, a spus Ene. ‘Noi tr\im de pe o zi pe alta”, a ad\ugat ea. (Agerpres)

Vezi si

O companie din România va construi cele 3 loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău (A7)

Contractele pentru execuţia celor trei loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău au fost câştigate de un constructor …